avow logo

AVOW

Newyddion

Cyfranogiad ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

participationstandards_poster_9

Ystyr cyfranogiad yw gwrando ar blant a phobl ifanc a chydweithio â nhw fel dinasyddion gweithgar a all wneud cyfraniad pwysig o ran eu hysgolion, eu cymunedau a’u cenedl.

Rydym o’r farn bendant bod cynnwys plant a phobl ifanc yn allweddol, wrth i ni ddatblygu a chyflwyno deddfwriaeth, polisïau a rhaglenni. Ein bwriad yw parhau i wneud yn siŵr bod gan blant a phobl ifanc lais gweithredol, a’u bod yn gallu cyfrannu at waith y Llywodraeth hon.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod cynnwys pobl a chymunedau mewn modd effeithiol yn rhan ganolog o’r broses o wella llesiant, yn ogystal â bod yn un o’r pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf.

Mae’r sail ar gyfer cael lleisio barn i’w chael yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), sy’n nodi hawl plant a phobl ifanc i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, ac i sicrhau y caiff y farn honno ei hystyried.

Nod Craidd 5

Rydym wedi mabwysiadu CCUHP fel sail i’n holl waith ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac mae erthyglau CCUHP wedi cael eu crynhoi yn y Saith Nod Craidd ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae Nod Craidd 5 yn ei gwneud yn ofynnol bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad a’u trin â pharch, ac y cydnabyddir eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol.

Safonau ar gyfer Cyfranogiad Cenedlaethol

Ariennir ‘Plant yng Nghymru’ gan Lywodraeth Cymru i fod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer hawliau plant. Yn ddiweddar, maent wedi diweddaru’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad i adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad yn darparu canllawiau ar gyfer y ffyrdd gorau a mwyaf ystyrlon o wrando ar lais plant a phobl ifanc ac ymateb iddynt, yn unol ag Erthygl 12 o CCUHP.

Mae’r Safonau wedi cael eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr y Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, a chafodd y broses ei llywio drwy ymgynghori â phobl ifanc.

Mae’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn nodi’r materion allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith nod, gan sicrhau bod pob un yn adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Ar ôl lansio’r safonau ar eu newydd wedd, bydd canllawiau diwygiedig yn cael eu cyhoeddi ynghylch proses y nod barcud a’r deunyddiau hunanasesu ar gyfer Awdurdodau Lleol sydd â thîm arolygu. Bydd sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn cael eu hannog i ymgymryd â’r broses hunanasesu er mwyn dangos eu bod yn cydymffurfio â’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn eu holl waith gyda phlant a phobl ifanc.

Cymru Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i brosiect Cymru Ifanc, sy’n cael ei gynnal gan Blant yng Nghymru, sefydliad ambarél sy’n gweithio dros hawliau plant.

Mae Cymru Ifanc yn cydweithio â grwpiau, fforymau a chynghorau ieuenctid sydd eisoes yn bod i gasglu safbwyntiau a chlywed barn plant a phobl ifanc er mwyn i’w sylwadau ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau a rhaglenni.

Mae Cymru Ifanc hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, yn swil, dan anfantais, yn ddihyder, neu wedi’u hynysu, gan roi cyfle iddyn nhw hefyd leisio’u barn.

 

welsh-gov

 

Cyfranogiad-Plant-a-Phoble-Ifanc-yng-Nghymru-Arfer-Da-2016

 


(English) INVITATION TO WALES & WEST UTILTIES’ ANNUAL STAKEHOLDER WORKSHOPS

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 – Scheme Windows

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gwasanaeth cyngor am wahaniaethu gogledd cymru

NWDS leaflet WELSH_Page_1


(English) Comic Relief’s Community Cash Grants Programmes open across the UK

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Turn2us Intermediary workshops

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Charities: Rules and Guidance for Political Campaigning

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief initiatives open #iwill Youth Social Action Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief open HIV in the UK: Think Digital Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Liverpool Heart and Chest Hospital Annual Open Day

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Michael Sheen yn ymuno â WCVA fel ei Lywydd newydd

wcva-logo-4-colour

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) wrth ei fodd o gyhoeddi bod un o actorion mwyaf blaenllaw Cymru ac ymgyrchydd brwd dros gyfiawnder cymdeithasol wedi ymuno â’r mudiad fel ei Lywydd.

 

RM and MS

OBE gyda Phrif Weithredwr WCVA Ruth Marks

Mae Michael Sheen OBE wedi derbyn rôl Llywydd anrhydeddus WCVA ac fe fydd yn chwarae rhan bwysig yng ngwaith cyhoeddus y corff cenedlaethol arweiniol i’r trydydd sector yng Nghymru.

Cynhaliodd WCVA adolygiad strategol o’i waith y llynedd, ac ar ôl ymgynghori â’i aelodau a’i bartneriaid, lluniodd weledigaeth at y dyfodol lle mae’r trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ac yn gwella llesiant i bawb.

Mae gan Michael ddiddordeb mawr yn yr economi gymdeithasol ac mae’n ymwneud yn helaeth â nifer o fudiadau a mentrau drwy ei ddyngarwch, ei eiriolaeth a’i waith ymgyrchu personol. Mae Michael hefyd yn Noddwr/Llysgennad ar gyfer sawl mudiad ardderchog yn y trydydd sector, gan gynnwys ei rôl fel Llysgennad UNICEF UK, Noddwr Social Enterprise UK, Streetfootball Wales, Undebau Credyd Cymru, End Youth Homelessness Cymru a nifer o fudiadau lleol pwysig ym mro ei febyd, Castell-nedd Port Talbot.

Mae ef wedi ymgyrchu a chodi llais dros faterion gan gynnwys digartrefedd, tai, ffracio, Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol ac mae’n gefnogwr brwd o’r Gwasanaeth Iechyd a darpariaeth gwasanaethau gan y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, sydd i gyd yn taro tant clir â chyfeiriad strategol WCVA.

Mae’r gŵr o Gastell-nedd Port Talbot wedi ennill sawl gwobr am ei waith ar y sgrin ac ar y llwyfan. Cyhoeddwyd yn eang ddiwedd y llynedd ei fod yn bwriadu chwarae mwy o ran mewn gweithredu lleol ym Mhort Talbot, tref ei fagwraeth, gan adeiladu ar y cynhyrchiad bythgofiadwy (2011) o The Passion gyda National Theatre Wales a oedd yn cynnwys cannoedd o wirfoddolwyr ac a ddenodd filoedd mwy i’r dref.

Wrth dderbyn y rôl, dywedodd Michael Sheen: ‘Rwy’n eithriadol o falch o’r gwaith rhagorol a wneir gan unigolion, mudiadau a chymunedau ledled Cymru yn y trydydd sector ac wrth ymgymryd â rôl y Llywydd anrhydeddus fy ngobaith yw y gallaf gynnig fy llais i’r sector, herio a chwarae fy rhan!

‘Bwriadaf ddefnyddio fy rôl i fynd ati i herio a chefnogi WCVA yn yr effaith mae’n ei chael a’r rôl mae’n ei chwarae yn cefnogi’r gymuned ac yn sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig yn lleol yn ogystal â’r angen am arweinyddiaeth genedlaethol. Gyda’n gilydd gobeithiaf y gallwn hybu a hyrwyddo’r rheini sy’n ysgogi newid go iawn yn eu cymunedau, ennyn mwy o gefnogaeth dros adnoddau a pholisïau cynaliadwy, gan hefyd godi lefel yr uchelgais o ran yr hyn y gallwn ei gyflawni drwy economi gymdeithasol yng Nghymru.’

Ni ddylid drysu rôl Llywydd elusen â rôl ymddiriedolwr neu aelod o Fwrdd. Rôl anrhydeddus yw hi a gyflawnir fel arfer gan rywun blaenllaw ac adnabyddus, ond does gan y rôl ddim statws cyfreithiol o fewn trefn lywodraethu’r mudiad.

Dywedodd Prif Weithredwr WCVA Ruth Marks: ‘Rydym wrth ein boddau bod Michael Sheen wedi cytuno i fod ein Llywydd ac rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at weithio gydag ef fel hyrwyddwr dros y trydydd sector yng Nghymru. Mae ei ddiddordebau yn taro tant cryf â diddordebau WCVA a’r sector ehangach. Nod WCVA yw ysgogi newid positif drwy gysylltu, galluogi a dylanwadu ynghyd â’n haelodau a’n partneriaid. Gall ein Llywydd newydd ein helpu i gyflawni hyn, fel rhywun sy’n adnabyddus ledled y byd am gefnogi tegwch, cydraddoldeb, a chyfiawnder cymdeithasol.’

 

 


(English) Keeping Warm in Winter – Community Action on Fuel Poverty Workshop

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Lleisiau Bach-Galwad Allan Holiadur

Mae’r Arsyllfa Cymru ar Hawliau’r Plentyn yn brosiect ar y cyd hefo partneriaid rhyngwladol, cenedlaethol a lleol.  Mae’n darparu fforwm ar gyfer ymchwil, trafodaeth, addysg a chyfnewid gwybodaeth ar yr hawliau dynol o blant a phobl ifanc, yn gweithio dros wireddu hawliau dynol drwy bolisi, ymarfer, eirioli a newid cyfreithiol.

(http://www.swansea.ac.uk/law/wales-observatory/)

Yn ein prosiect cyfredol Lleisiau Bach yn Galw Allan rhoddodd plant oed 7 – 11 adroddiad eu hunain i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn am y tro cyntaf.  Ariannir y prosiect yma gan y Loteri Fawr ac rydym yn gweithio hefo plant o ysgolion cynradd o bob rhan o Gymru. Bydd plant yn dysgu am eu hawliau ac am yr UNCRC ynghyd a chael eu hyfforddi fel ymchwilwyr i ymchwilio’r materiony dewiswyd ganddynt.  Yn ogsytal a’r adroddiad a gyflwynwyd i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn y clwyiadau cyn – sesiynol yn Hydref 2015 mae’r prosiect yn gweithio o fewn cymunedau’r plant.

(https://www.lleisiaubach.org)

Dweud Dy Ddweud!

Mewn ymateb i sylwadau terfynol Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (2016) cafodd yr holiadur ‘Lleisiau Bach-Galwad Allan Holiadurei ddylunio gan blant a bydd yn ymchwilio pynciau sy’n archwilio gwireddu mynediad plant a phobl ifanc i hawliau yng Nghymru.

Cymryd Rhan

Rydym yn gofyn i chi redeg yr holiadur hefo plant eich ysgol.

Caiff pob ysgol a gymerith ran yn yr holiadur gyfle i ennill CYFLE YMARFER AM DDIM ar ddulliau Plant fel Ymchwilwyr.  Gallwch ddefnyddio’r dulliau hyn i blant ddysgu am faterion, a dysgu am ymchwil ac ymgynghori, gallent fynd a’i casgliadau i’r gymuned ehangach a all greu newid cadarnhaol.Gall hyn olygu newidiadau bach o fewn ysgolion i newidiadau mawr o ran polisi cenedlaethol.

Bydd yr ennillydd hefyd yn cael TALEB AMAZON £100!

I Lenwi’r holiadur

Defnyddiwch y linc yma i gymryd rhan:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/dweud

 

Diolch, a phob lwc!

Cysylltwch a’r isod am fwy o wybodaeth:

Helen Dale h.dale@swansea.ac.uk (De)

Arwyn Roberts a.b.roberts@bangor.ac.uk (Gogledd)


(English) GwirVol Grant Scheme Open

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Girlguiding Adolygiad Blynyddol Clwyd

invite-girlguiding-annual-review


‘Y Wrecsam a Garem’ – Cynllun ar gyfer Wrecsam

social-media-logo www (2)

Rydym ni’n gweithio ar gynllun a fydd yn ffurfio presennol a dyfodol Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Bydd yn effeithio ar eich bywyd. A bywyd eich plant. A hyd yn oed bywyd eich wyrion a’ch wyresau.

Mae’n hynod o bwysig ein bod yn gwneud hyn yn iawn. Dyma pam yr ydym yn eich cynnwys chi bob cam o’r ffordd.

Mae ‘Y Wrecsam a Garem’ yn ymwneud â deall eich safbwyntiau ar y materion pwysicaf sy’n wynebu Wrecsam yn y dyfodol a’r camau yr ydych yn credu y dylai gwasanaethau cyhoeddus ar draws Wrecsam eu cymryd i wella lles cenedlaethau’r dyfodol.

Diolch i chi am eich cymorth hyd yma. Mae ffordd bell i fynd ac felly rydym yn gobeithio y byddwch yn parhau i ymwneud â hyn (trowch hyn yn ddolen i gofrestru) gan ein helpu i sicrhau’r dyfodol y carem i gyd.

Beth yr ydych wedi’i ddweud wrthym hyd yn hyn …

Cam 1 – Yn ystod tymor yr hydref 2016 fe ofynnom gwestiwn syml iawn: “sut yr hoffech chi i Wrecsam fod?”

Hefyd fe ofynnom beth allai fod yn rhwystr. A beth sydd angen i wasanaethau cyhoeddus a chymunedau ei wneud i alluogi hynny i ddigwydd.

Dyma’r hyn ddywedoch chi wrthym 

Cafodd yr atebion eu cyfuno gyda gwybodaeth arall i gynhyrchu Asesiad Lles Wrecsam drafft.

Mae’n nodi’r prif faterion, yr heriau a’r cyfleoedd ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam – nawr ac yn y dyfodol – wedi ei seilio ar yr hyn yr ydych wedi ei ddweud wrthym, a’r hyn y mae data allweddol yn ei ddweud wrthym.

Cam 2 – Yn nechrau 2017 fe ofynnom i chi edrych ar yr asesiad drafft a dweud wrthym a oeddem wedi gwneud pethau’n iawn. Roeddem eisiau gwirio a oedd unrhyw beth ar goll neu unrhyw beth oedd angen i ni ei newid.

Dyma’r hyn ddywedoch chi wrthym

Plant a phobl ifanc yw ein dyfodol, ac felly mae’n bwysig eu bod yn cael dweud eu dweud hefyd.

Mae Senedd Yr Ifanc (Senedd Ieuenctid Wrecsam) wedi bod yn gweithio gyda phobl ifanc i gael eu safbwyntiau.

Dyma’r hyn ddywedasant wrthym

Rydym wedi defnyddio’r atebion a roddwyd gan bawb i gwblhau Asesiad Lles Wrecsam – i sicrhau ei fod yn adlewyrchu’r pethau sydd wir o bwys i bobl leol.

Dyma gopi o Asesiad Lles Wrecsam

Beth fydd yn digwydd nesaf…

Cam 3 – Dros y misoedd nesaf byddwn yn defnyddio Asesiad Lles Wrecsam, ac yn gweithio gyda grwpiau allweddol ar draws Wrecsam, i ddatblygu cynllun ar gyfer y fwrdeistref sirol.

Bydd yn nodi sut y bydd pawb yn gweithio gyda’i gilydd i greu ‘Y Wrecsam a Garem’. A’i enw fydd Cynllun Lles Wrecsam.

Cam 4 Yn nhymor yr Hydref 2017 byddwn yn gofyn i bawb edrych ar y cynllun drafft a dweud wrthym a ydym wedi gwneud pethau’n iawn.

Bydd yr hyn y byddwch yn ei ddweud wrthym yn cael ei ddefnyddio i gwblhau’r cynllun – i sicrhau ei fod yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau cywir ar gyfer Wrecsam ac yn tanlinellu’r ffordd orau i wasanaethau cyhoeddus a chymunedau weithio ynghyd i wella lles cenedlaethau’r dyfodol.

Bydd yn cael ei gyhoeddi yn Ebrill 2018. Unwaith y bydd wedi ei gyhoeddi, byddwn yn parhau i weithio gyda chi i gyflenwi’r cynllun.

Arhoswch yn rhan o hyn…

Nid ymarfer lle ‘gofynnir unwaith ac yna cewch gerdded i ffwrdd’ yw hwn. Rydym wedi gofyn am eich safbwyntiau ac yn eu defnyddio. Ac rydym yn awyddus i ddiolch i chi am eich cyfraniad hyd yma – rydych eisoes wedi gwneud gwahaniaeth.

Wrth i ni symud ymlaen, rydym am barhau ein sgwrs gyda chi.

Er mwyn parhau yn rhan o hyn ac i gael gwybod beth sy’n digwydd cofrestrwch eich cyfeiriad e-bost yma.

Mae eich llais yn bwysig. Cofrestrwch i barhau i ymwneud â hyn.

Canfyddwch fwy am yr hyn mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ei wneud a pham.

 


Rhoi Diwedd ar yr Un Hen Gân Feunyddiol!

download

 

Cyhoeddodd yr Ombwdsmon ei ail adroddiad thematig yn ystod y 12 mis diwethaf o’r enw Rhoi Diwedd ar yr Un Hen Gân Feunyddiol: Dysgu Gwersi o Ddelio’n Wael â Chwynion.

 

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma: http://bit.ly/2pyM1Tg


(English) An exciting new community project looking at local history

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Petition Invitation for Carers Transport

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Trefriw Walking Festival – 19th to 21st May 2017

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Search Archive News Stories

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design