avow logo

AVOW

Amdanom Ni

Croeso i AVOW!

avow sunsetAVOW yw’r sefydliad sy’n cysylltu gweithgareddau a chyrff gwirfoddol a chymunedol ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae AVOW, sy’n arwain y ffordd o ran hybu dinasyddiaeth, gwirfoddoli a menter gymdeithasol, yn gweithio i dynnu gwasanaethau cefnogi datblygiad cymunedol, ariannol, gwybodaeth a chyngor oll at ei gilydd ar gyfer grwpiau gwirfoddol a chymuendol. Mae AVOW yn un o’r 19 cyngor gwirfoddol sirol ledled Cymru.

Eleni bydd AVOW yn dathlu ei Jiwbilî Arian ac mi fyddan ni’n cynnal pob math o ddigwyddiadau arbennig. Felly, cadwch lygad ar ein gwefan, ein tudalen Facebook a’n cyfrif  Trydar i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf. Cofiwch hefyd am ein prosiect ar Hanes Gwirfoddoli (gwelwch isod).   

Beth yw CVC?

Gweledigaeth AVOW

Gweledigaeth AVOW yw bod y sectorau gwirfoddol a chymunedol yn cyflawni eu cenhadaeth er budd y gymuned ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Cenhadaeth AVOW 

I alluogi’r sectorau gwirfoddol a chymunedol i gyflawni eu cenhadaeth er budd y gymuned ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, bydd AVOW yn:

 • Cefnogi datblygiad unigolion a sefydliadau o fewn y sectorau gwrifoddol a chymunedol
 • Sefydlu a chynnal arferion da
 • Darparu gwasanaethau sy’n briodol i’r sectorau gwirfoddol a chymunedol
 • Ymgynghori, cynrychioli a hyrwyddo’r sectorau gwirfoddol a chymunedol yn lleol ac yn genedlaethol.
Hanes AVOW Adeiladau AVOW

Mae WCVA (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru), cynghorau gwirfoddol sirol (CVC) a chanolfannau gwrifoddol (VC) yn ffurfio rhwydwaith o gyrff cefnogi ledled Cymru sy’n helpu pobl sydd eisiau gwneud gwahaniaeth positif i’w cymunedau, ac i’w bywydau eu hunain. Mae WCVA yn gweithio ar lefel genedlaethol, ac mae CVC a VC yn gweithio’n lleol. Mae AVOW yn gweithio gydag elusennau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mentrau cymdeithasol, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr unigol, gofalwyr a defnyddwyr gwasanaethau.

avow offices

Sefydlwyd AVOW yn 1988 ac, ar Ebrill 1af 1997, cafodd ei benodi gan y Swyddfa Gymreig a oedd yn bodoli bryd hynny, yn Gyngor Gwirfoddol Sirol i Fwrdeistref Sirol Wrecsam. Felly AVOW yw’r corff “ymbarèl” i’r sector gwirfoddol/cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ac mae’n Elusen Gofrestredig ac yn Gwmni Cyfyngedig trwy Warrant.

Ganed Cymunedau’n Gyntaf Plas Madoc allan o’r Fenter Cymunedau’n Gyntaf gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn 2004. Ym mis Gorffennaf 2011, trosglwyddwyd yr holl wasanaethau i AVOW er mwyn parhau’r rhaglen.

Adeiladwyd Tŷ AVOW yn y 19eg ganrif i’w ddefnyddio fel swyddfeydd i Gwmni Dwr Wrecsam a Dwyrain Sir Ddinbych. Felly, mae gan yr adeilad hanes o wasanaethu’r cyhoedd Wrecsam am fwy na 100 mlynedd. Prynodd AVOW yr adeilad yn 1996 a’i ddatblygu’n ganolfan adnoddau fawr i’w defnyddio gan y Sector Gwirfoddol/Cymunedol yn gyffredinol. Mae’r adeilad, sydd mewn lleoliad canolog yn Wrecsam, yn dal i wsasnaethu’r cyhoedd, ochr yn ochr â’n safle arall ym Mhlas Madog. Yn Nhŷ AVOW mae staff pump o adrannau AVOW (allan o chwech), yn ogystal â dwy ystafell gyfarfod fawr a dwy ystafell gyfarfod lai a swyddfa i grwpiau Cymunedol / Gwirfoddol. Mae galw mawr am yr ystafelloedd cyfarfod, y swyddfeydd a’r adnoddau cysylltiedig gan grwpiau lleol/cymunedol a chânt eu defnyddio ar gyfer:

 • Cyfarfodydd pwyllgorau
 • Sesiynau celf a chrefft
 • Hyfforddiant
 • Cyfweliadau
 • Canolfannau galw heibio
 • Gweithdai / seminarau / cynadleddau ac ati.

Mae Adran Plas Madoc AVOW yn gweithio yn y Ganolfan Cyfle, ar Ffordd Hampden ym Mhlas Madoc oedd gynt yn ganolfan gymunedol yn gwasanaethu trigolion Plas Madoc.

O ble arall ydym ni’n gweithio?

 • Ysgol Rhosymedre – Dechrau’n Deg
 • Cae Chwarae Antur – Y Tîm Chwarae
 • Ollies Café – a redir gan Wirfoddolwyr AVOW

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design