Skip to Content

avow logo

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cyfrannu a chymryd rhan

Gallwch chi, fel unigolyn neu gynrychiolydd corff  gwirfoddol neu gymunedol, gymryd rhan mewn:

  • Cynlluniau Strategol
  • Ymgynghoriadau
Mae Gofal arolwg

Mae Rhan Un o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru), sydd â’r nod o wella gwasanaethau iechyd meddwl primaidd yng Nghymru, yn dod i rym ar 6ed Hydref 2012.

Mae Gofal wedi derbyn cyllido gan Lywodraeth Cymru i fesur effaith Rhan Un, ac ‘rydym wrthi ar hyn o bryd yn ceisio canfod profiadau pobl o’r gwasanaethau hyn cyn y caiff y Mesur ei weithredu.

 

Mae’r arolwg canlynol yn agored am y pedair wythnos nesaf, a buasem yn ddiolchgar iawn pe gallech ddwyn sylw eich staff, defnyddwyr gwasanaethau neu aelodau, ato drwy unrhyw rwydweithiau priodol.

 

Mae’r arolwg cenedlaethol hwn yn berthnasol i unrhyw un yng Nghymru sydd wedi ymweld â’u meddyg teulu i ganfod cyngor, triniaeth neu gymorth ar gyfer problemau iechyd meddwl yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf.

I gael darlun ystyrlon o brofiadau pobl, ‘rydym yn awyddus i glywed gan gynifer o bobl â phosibl, o wahanol gefndiroedd.  Bydd yr adroddiad sy’n deillio o’r arolwg ar gael i fudiadau sy’n bartneriaid i ni, sy’n ein cynorthwyo gyda’r arolwg.

I gwblhau’r arolwg yn Gymraeg ewch i:

www.surveymonkey.com/s/Gofal-0912-Cym

Mae’r adran hon ar y wefan yn cynnwys gwybodaeth am Ymgynghoriadau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, y GIG ac hefyd Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam sydd efallai’n gofyn am farn y sector gwirfoddol ar waith y maen nhw’n bwriadu ei wneud.

Rydym yn rhoi gwybod yn rheolaidd i’n haelodau am ymgynghoriadau sydd ar waith drwy ein e-wybodaeth (hypergyswllt) ac yn y Fforwm Oedolion Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac hefyd y Fforwm Plant a Phobl Ifanc.

Os hoffech ganfod rhagor neu os hoffech  i ni gynnwys sylwadau gan eich sefydliad chi mewn ymateb gan AVOW, cysylltwch â:

Chris Roberts ar 01978 312556 neu ebostiwch: chris.roberts@avow.org

www.wrexhamlsb.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design