Ydych chi’n gwirfoddoli? Hoffech chi gael cydnabyddiaeth am yr amser a rowch i wirfoddoli? HOFFECH!

Yna beth am gofrestru ar gyfer y Gwobrau Sêr am Wirfoddoli.

Beth yw’r Gwobrau Sêr am Wirfoddoli?

Nod y rhaglen yw gwobrwyo a chydnabod yr ymdrech a’r amser y mae gwirfoddolwyr yn ei dreulio’n gwirfoddoli ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Beth fydda i’n ei dderbyn o gofrestru ar y rhaglen?

Bydd gwirfoddolwyr yn derbyn tystysgrifau ar ôl y nifer dilynol o oriau:

  • Gwobr Saffir 10 Awr
  • Gwobr Rhuddem 50 Awr
  • Gwobr Efydd 100 Awr
  • Gwobr Arian 200 Awr
  • Gwobr Aur 500 Awr
  • Gwobr Gwasanaeth Hir (wedi’i enwebu gan y sefydliad)

Faint o amser mae’n ei gymryd i’w gwblhau?

Does dim cyfyngiadau ar yr amser a gymerwch i ennill y tystysgrifau. Gallwn hefyd gyfrif yn ôl gwerth 6 mis o oriau, ar yr amod bod y sefydliad yr ydych yn gwirfoddoli iddo’n gallu cadarnhau eich bod wedi gweithio’r oriau hyn.

Oes raid i mi ysgrifennu adroddiadau hirion neu gadw portffolio enfawr i gael y wobr?

Nag oes! Byddwch yn llawer rhy brysur yn gwirfoddoli i wneud llawer o waith papur felly rydym yn ei gadw’n fyr ac yn syml! Byddwch yn derbyn taflen amser lle byddwch yn cofnodi’n fyr y gwaith a wnaethoch ymhob sesiwn, lle gwnaethoch y gwaith a sawl awr o waith a wnaethoch yn y sesiwn hwnnw. Bydd eich Goruchwyliwr Lleoliad (y person sy’n monitro eich gwirfoddoli) yn llofnodi eich taflen amser. Unwaith y byddwch wedi cyrraedd un o’r cerrig milltir i gael gwobr h.y. 10 awr, dewch â’r daflen wedi’i llofnodi yn ôl i’r Ganolfan Gwirfoddol a byddwn yn cofnodi eich oriau ac yn trefnu i chi dderbyn eich gwobr.

Iawn, mae gen i ddiddordeb, beth ddylwn i ei wneud yn awr?

I gofrestru ar y rhaglen y cwbl sy’n rhaid i chi ei wneud yw llenwi ffurflen gofrestru y gallwch ei lawrlwytho a’i dychwelyd atom ni yma yn y Ganolfan Gwirfoddol

Volunteer Star Awards Registration Form (830k)

Volunteer Star Awards Information Pack (924k)

Long Term Service Award Nomination Form (98k).