Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol

Prosiectau’r Gorffennol

Y Rhaglen Goresgyn Rhwystrau
Y Prosiect Camu i’r Dyfodol
Gwell Cyfle i Farchogaeth

Cynlluniwyd y prosiect Gwell Cyfle i Farchogaeth i hybu marchogaeth mwy diogel drwy annog marchogion Cefn Gwlad Wrecsam i dderbyn yr hyfforddiant a’r prawf diogelwch ffordd a marchogaeth gan BHS a gynigiwyd mewn canolfannau marchogaeth lleol.

Pwrpas arall y prosiect oedd gwneud mwy o ddefnyddwyr y ffordd yn ymwybodol o anghenion marchogion a pha mor beryglus yw peidio pasio ceffylau gyda rheolaeth bendant ar eich cerbyd. Nod hyn yw gwneud marchogaeth yn fwy diogel ar y ffordd. Mae AVOW, mewn partneriaeth â Bwrdeistref Sirol Wrecsam, wedi cynhyrchu llwybrau marchogaeth sy’n defnyddio’r ffyrdd annosbarthedig yng nghefn gwlad Wrecsam.

Gallwch weld y llwybrau yn y fan yma: http://www.wrexham.gov.uk/english/leisure_tourism/prow/riding_routes/

Derbyniwyd yr arian ar gyfer y prosiect Gwell Cyfle i Farchogaeth drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013, a ariannwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Undeb Ewropeaidd, a derbyniodd y prosiect arian hyd Chwefror 2011 drwy gyllid Echel 3.

Blas o’r Gymuned

Roedd y prosiect yma wedi’i seilio ar yr arfer sydd gan genedlaethau hŷn o basio sgiliau coginio a ryseitiau i aelodau iau o’u teuluoedd neu i’r gymuned gyfan. Dangoswyd bod hwn yn draddodiad sy’n araf ddiflannu mewn rhai cymunedau. Roedd y prosiect yn canolbwyntio ar dair ardal Cymunedau yn Gyntaf: Hightown, Gwenfro a Phlas Madog.

Roedd y rhain yn ardaloedd oedd heb dderbyn llawer o gefnogaeth ymroddedig gan yr adran hyd yma, ond roedd perthynas waith dda wedi datblygu’n barod rhwng staff AVOW a Swyddogion Datblygu Cymunedau yn Gyntaf. Felly, roedd hyn yn caniatáu i ni gynyddu’r gefnogaeth ymroddedig a ddaeth gyda’r prosiect.

Nod y prosiect oedd dod ag aelodau’r cymunedau hyn at ei gilydd yn cynnwys yr holl oedrannau gwahanol, y gwahanol gefndiroedd, diwylliannau, crefyddau neu gredoau oedd ag un diddordeb cyffredin – coginio.

Roedd y cyfranogwyr nid yn unig wedi dysgu sgiliau coginio newydd, roeddent wedi dod i adnabod a dod yn gyfeillgar ag aelodau o’u cymuned na fyddent o anghenraid wedi dod ar eu traws heb y prosiect.

Y Prosiect Celf ‘Fy Wrecsam i’

Roedd y Prosiect Cymunedol ‘Fy Wrecsam i’ yn brosiect celf a chrefft oedd yn ceisio dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Wrecsam at ei gilydd, o grwpiau ieuenctid a chrefft i glybiau chwaraeon a grwpiau cymunedol. Roeddent yn creu gwaith celf oedd yn adrodd stori yr hyn a wnânt, a’r ardal lle maent yn byw.

Gallai’r gwaith celf fod o unrhyw siâp a ffurf. Roedd rhai grwpiau’n gweithio ar collage ffotograffau, llyfrau sgrap hanes lleol, adrodd straeon digidol a gweithiau crefft traddodiadol. Ar ôl cwblhau’r holl waith celf, cynhaliodd AVOW Ddiwrnod Agored yn Nhŷ AVOW yn Stryd Egerton. Dewiswyd y darn buddugol o’r holl geisiadau a chafodd ei arddangos ym mis Awst 2011 yn Wrecsam yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Dyfarnwyd Gwobr y Gymuned i TEMPS, Marffordd, a dyfarnwyd gwobr y bobl ifanc i’r Gofalwyr Ifanc)

 

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam

Rhoddodd AVOW gyfle i gymunedau lleol a grwpiau gwirfoddol ymuno yn y dathlu ar y Stondin Gymunedol yn Eisteddfod Genedlaethol 2011 yn Wrecsam. Penderfynodd 16 o grwpiau ac elusennau fanteisio ar y cyfle i hybu eu gwasanaethau a chodi arian. Daeth pobl leol draw i ganfod rhagor am y sector gwirfoddol a chyfleoedd i wirfoddoli’n lleol. Un atyniad mawr gan AVOW oedd y lagŵn cwryglau a oedd o ddiddordeb arbennig i blant a rhai oedolion.

Dros yr 8 diwrnod, o Ddydd Sadwrn Gorffennaf 30ain hyd Ddydd Sadwrn Awst 6ed 2011, cynhaliodd AVOW a’r cyrff sy’n bartneriaid ag o nifer o weithgareddau a chyflwyno gwybodaeth i roi gwybod i fwy o bobl am eu gwaith yn y sector gwirfoddol.

Roedd y tywydd yn ddigon braf am gyfran fawr o’r wythnos, a chafodd mwy na 950 o blant dro ar y cwryglau yn lagŵn byrnau gwair AVOW. Roedd y sefydliadau’n falch iawn bod AVOW wedi rhoi’r cyfle iddynt ddefnyddio eu pabell fawr yn yr Eisteddfod oherwydd ni fyddent wedi gallu bod yn bresennol fel arall. Rhannodd AVOW ei stondin gyda Chynghorau Gwirfoddol y Sir o bob rhan o Ogledd Cymru, yn ogystal â Chyngor Iechyd Cymunedol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Thîm Hybu Iechyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Roedd un gweithiwr stondin yn llawn canmoliaeth am fenter AVOW, a dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai cynghorau gwirfoddol eraill yn dilyn esiampl AVOW.

I weld lluniau o wythnos yr Eisteddfod edrychwch ar eich albwm lluniau flicker: http://flic.kr/s/aHsjvDxeRZ

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design