Gwybodaeth i Bobl Broffesiynol

Os ydych yn weithiwr proffesiynol ym maes iechyd, yn weithiwr cymdeithasol neu’n aelod o sefydliad, gallwn ninnau yma yng Ngwasanaeth Gofalwyr Wrecsam roi cymorth, cyngor a gwybodaeth i’ch cleifion ac i’ch cleientiaid.

Dyma sut:

  • Gallwn gynnig pecynnau gwybodaeth y gofalwr i chi, taflenni, posteri a thaflenni newyddion chwarterol i hysbysebu’r gwasanaeth a gallwch ddosbarthu’r rhain i’r gofalwyr hynny y dewch ar eu traws.
  • Gall aelod o staff ddod i’ch gweithle i roi rhagor o wybodaeth i chi am y gwasanaethau a’r gefnogaeth sydd ar gael drwy Wasanaeth Gofalwyr Wrecsam
  • Gallwn roi ffurflenni cofrestru i chi fel y gallwch gyfeirio gofalwyr at Wasanaeth Gofalwyr Wrecsam i gael rhagor o gefnogaeth.
  • Gallwn roi ein manylion cysylltu i chi er mwyn i chi allu ein ffonio os hoffech gyfeirio rhywun dros y ffôn

Dyma sut y gallwn helpu eich cleientiaid/cleifion:

  • Dangos iddynt sut y gallent gael asesiad o’u hanghenion a chanfod pa fudd-daliadau y gallent eu hawlio
  • Rhoi gofal therapiwtig a chwnsela yn RHAD AC AM DDIM
  • Cael lle i chi mewn gwahanol grwpiau cymorth i gwrdd â’ch gofynion
  • Rhoi cymorth ariannol a chyllid drwy grantiau lleol a chenedlaethol
  • Rhannu eich profiad gyda phobl eraill drwy wahanol weithgareddau a digwyddiadau cymdeithasol e.e. sesiynau crefft, mynd i’r theatr, cinio Nadolig, bowlio
  • Rhoi hyfforddiant i ofalwyr