Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol

Grantiau Cyllido

Mae AVOW yn gweinyddu dau gynllun grant ar hyn o bryd, gwelwch y dolenni unigol isod:

Rhaglen Gweithgareddau a Chyfleuster Cymunedol
Cynllun Grantiau a arweinir gan Ieuenctid GwirVol On-going application process.

Cronfa Gymunedol Tirlenwi (LCF)

O dan Gronfa Gymunedol Tirlenwi (LCF), gellir cynnig grantiau ar gyfer:

• Gwelliant i fwynderau neu gyfleusterau cymunedol, ar gyfer gweithgarwch adloniadol neu hamdden. E.e. mannau chwarae, neuaddau pentref, parciau cyhoeddus, gwarchodfeydd natur, parciau sglefrio, canolfannau ymwelwyr, ayyb. Rhaid bod y cyfleusterau’n gwbl agored i’r cyhoedd.

• Ar gyfer cadwraeth rhywogaethau neu gynefinoedd penodol sy wedi’u nodi’n fanwl mewn Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth.

• Cynnal a chadw, trwsio neu adfer mannau addoliad crefyddol, neu adeiladau neu adeiladwaith hanesyddol a restrwyd.

Gall ceisiadau cymwys fod yn elusennau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, sefydliadau amgylcheddol, sefydliadau dielw cyfansoddiadol, awdurdodau lleol neu hyd yn oed gyrff llywodraethol. Rhaid i brosiectau fod o fewn 10 milltir i’r mannau tirlenwi a restrir isod:

Wedi’i leoli ar safle Pen y bont, Y Waun, mae WREN gweithredu cynlluniau grant mawr a bach:

o Cynllun Grantiau Bach WREN £2,000 – £15,000, a anelir at brosiectau llai, lle nad ydi’r cyfanwerth yn fwy na £50,000. o Rhaglen Prif Grant WREN, £15,001 – £75,000 Cysylltwch â: Meleri Jones, Rheolwr Prosiect Cymru. Ffôn: 01248 674907. meleri.jones@wren.org.uk www.wren.org.uk

Ymddiriedolaeth Amgylcheddol Cory ym Mhrydain (Cory Environmental Trust in Britain). Lleolir yn safle’r Hafod,Johnstown

Grantiau hyd at £50,000 ar gyfer prosiectau sy’n cyfarfod ag amcanion LCF (uchod). Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau gan brosiectau yng nghyffiniau safle’r Hafod. Cysylltwch ag: Angela Haymonds, Ffôn: 01753 582513. ahaymonds@cetb.org.uk http://www. coryenvironmental.co.uk/page/cetbhomepage.htm

Cemex – Lleolir yn Chwarel Ballswood, Lôn Gegin, Llai.

Mae grantiau rhwng £1,000 a £15,000 ar gael ar gyfer prosiectau sy’n cyfarfod ag amcanion LCF Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau a leolir o fewn cmpmas 3 milltir i safle Cemex. Cysylltwch â: CronfaGymunedol Cemex, Blwch Post 53978, Llundain SW15 1UU cemexcf@yahoo.co.uk

Mae’r Cynllun Grantiau a arweinir gan Ieuenctid GwirVol wedi’i anelu at bobl ifanc 14-25 oed, sydd â syniad neu brosiect sydd o fudd i’w cymuned leol.

Gallai hwn fod yn brosiect unwaith yn unig, e.e. grŵp o bobl ifanc yn trefnu Prosiect Celfyddydau Cymunedol, i unigolyn yn trefnu diwrnod glanhau yn ei gymuned leol!

Mae grant o hyd at £500 ar gael i unigolion neu grwpiau i ariannu eu prosiectau. Byddai’r panel grantiau’n ystyried grant mwy o £1000 os yw’n brosiect mawr sy’n cynnwys llawer o wirfoddolwyr ifanc.

Panel grantiau wedi’i greu o wirfoddolwyr ifanc 14-25 oed yw’r rhai sy’n penderfynu pa geisiadau i’w hariannu a faint maent yn ei dderbyn!

Rhaid i bob prosiect gydymffurfio â’r meini prawf sydd wedi’u nodi, sef:

  • Mae’n RHAID iddynt gael eu harwain gan bobl ifanc
  • Mae’n RHAID iddynt gynnwys 2 neu fwy o wirfoddolwyr ifanc 14-25 oed
  • Mae’n RHAID iddynt fod o fudd i’r gymuned leol

Mae Amodau a Thelerau eraill.

Dyddiadau cau’r rowndiau ymgeisio am grantiau:

  • Rownd 2 – Dydd Gwener 15fed Mehefin 2012
  • Rownd 3 – Dydd Gwener 19eg Hydref 2012
  • Rownd 4 – Dydd Gwener 16eg Ionawr 2013

Lawrlwythwch y ffurflen gais a’r nodiadau arweiniol yma:

Ffurflen_Gais_Grantiau_a_Arweinir_gan_Ieuenctid_GwirVol_12.13

Nodiadau_Arweiniad_Grantiau_a_Arweinir_gan_Ieuenctid_GwirVol

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design