Grantiau Gwirfoddoli dan Arweiniad Ieuenctid GwirVol Ydych chi’n berson ifanc 14-25 oed?

Oes gennych chi syniad neu brosiect fyddai’n helpu eich cymuned leol?

Os oes, mae’r Cynllun Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid gan GwirVol yn addas i chi!

Mae’r Cynllun Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid gan GwirVol wedi’i anelu at bobl ifanc 14 – 25 oed, sydd â syniad neu brosiect a fydd yn helpu eu cymuned leol. Gallai hwn fod yn brosiect unwaith yn unig megis grŵp o bobl ifanc yn trefnu parti Nadolig i henoed lleol neu unigolyn yn trefnu diwrnod glanhau yn eu cymuned leol.

Yn y gorffennol rydym wedi ariannu’r canlynol: (hyperlink)

  • Gwnaeth grŵp o bobl ifanc gais am arian i gymryd aelodau gydag anableddau o Grŵp Gofal lleol i ganwio ar Lyn Bala.
  • Trefnodd rhai myfyrwyr barti cinio Nadolig i henoed lleol;
  • Derbyniodd grŵp o wirfoddolwyr ifanc gyllid i adnewyddu darn o barc lleol a gosod mainc a llwybr sy’n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Dim ond rhai o’r prosiectau a ariannwyd gennym yw’r rhain. Beth am feddwl am eich syniad eich hun a gwneud cais am rywfaint o arian? Mae grantiau o hyd at £500 ar gael i unigolion neu grwpiau i ariannu eu prosiectau eu hunain.

Mae’n rhaid i’r holl brosiectau gydymffurfio gyda’r meini prawf sydd wedi’u gosod allan, sef:

  • Mae’n RHAID iddynt fod wedi’u harwain gan ieuenctid;
  • Mae’n RHAID rhoi cyfle i bobl ifanc 14 – 25 oed wirfoddoli
  • Mae’n RHAID iddynt fod o fudd i’r gymuned leol;
  • Mae’n RHAID i brosiectau gael eu cwblhau a’r arian gael ei wario erbyn Mawrth 2013

Mae Amodau a Thelerau perthnasol.

Pwy sy’n asesu’r ceisiadau? Panel Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid GwirVol (hyperlink)

Mae’r holl geisiadau wedi’u hasesu gan Banel Grantiau sy’n cynnwys Pobl Ifanc o Fwrdeistref Sirol Wrecsam. Eu lle nhw yw penderfynu pwy sy’n cael yr arian. Mae Aelodau’r Panel yn derbyn hyfforddiant llawn a thelir y costau teithio.

Gall unrhyw un 14-25 oed gymryd rhan fel aelod o’r panel

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn aelod o’r panel, cysylltwch â Lynsey Edwards yn AVOW ar 01978 312556 neu ebostiwch: lynsey.edwards@avow.org