Mae GwirVol yn bartneriaeth rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector, ac mae wedi’i arwain gan farn pobl ifainc yng Nghymru.

Mae’r bartneriaeth yn bodoli i weithredu ar argymhellion Comisiwn Russell. Mae’r argymhellion hyn wedi’u llunio i ddarparu fframwaith i sicrhau newid sylweddol yn nifer ac amrywiaeth y gwirfoddolwyr ifanc ac i roi mwy o gyfleoedd iddynt i wirfoddoli a’r rheiny’n gyfleoedd o well safon.

Mae GwirVol fel menter yn bwriadu:

  • Cynyddu’r nifer a’r amrywiaeth o bobl ifanc sy’n gwirfoddoli yng Nghymru.
  • Cynyddu’r nifer o gyfleoedd da i wirfoddoli i bobl ifanc yng Nghymru, a pha mor hawdd ydynt i’w cyrraedd.

Mae GwirForce yn banel amrywiol o wirfoddolwyr ifainc, naturiol a hwyliog 16 i 25 oed sydd â’r ymrwymiad i hybu gwaith gwirfoddol ymysg yr ifanc yng Nghymru a’i wthio yn ei flaen.

Y bwriad yw bod GwirVol yw cael ei arwain gan yr ifanc fel menter ac, i wneud hynny, cynhaliwyd digwyddiad ym mis Hydref 2007 yn gwahodd pobl ifanc o bob rhan o Gymru i ddod i ganfod rhagor am y fenter.

O’r digwyddiad yma cynhaliwyd cyfres o benwythnosau preswyl i gefnogi’r bobl ifanc hynny oedd â diddordeb mewn bod yn rhan o’r fenter. Penderfynodd y grŵp yma o bobl ifanc eu galw eu hunain yn GwirForce.

Cell GwirVol

Gwna dipyn bach o waith GwirVol gyda £500!

Wyt ti rhwng 14-25 oed?

Eisiau gwneud rhywbeth hwyl a chadarnhaol yn Wrecsam?

Wyt ti’n rhan o grŵp gwirfoddol neu yn yr   ysgol, coleg neu brifysgol?

Os wyt ti mae Cell Gwirvol dy angen di!

Mae gennym ni grantiau o £500 fydd yn help i ti ddod â dy syniadau’n fyw. Dim ond syniad sydd ei angen a dipyn o greadigrwydd i gychwyn arni. Gwna gais am y grant a chyflwyna dy syniad i’n ‘Dreigiau’(ein panel)

Pam cymryd rhan?

  • Edrych yn wych ar CV
  • Gwneud ffrindiau
  • Gwneud rhywbeth i rywun arall sy’n gwneud i    CHDI deimlo’n dda.

I wybod mwy neu i ymgeisio am Grant GwirVol Pobl Ifanc ffonia Tegan Sollis,

Swyddog Datblygu Gwirfoddoli Pobl Ifanc ar 01978 312556 neu ebostia tegan.sollis@avow.org

Beth mae GwirForce yn ei wneud?

Erbyn hyn mae GwirForce yn grŵp gyda chyfansoddiad sy’n gweithio fel llysgenhadon ar gyfer gwaith gwirfoddol yr ifanc. Maent yn mynd i gyfarfodydd grŵp llywio GwirVol a phanelau grant i helpu i wneud penderfyniadau am strategaeth gyffredinol GwirVol. Mae ganddynt hefyd eu nodau a’u hamcanion eu hunain ac maent yn gobeithio datblygu grwpiau rhanbarthol o bobl ifanc sy’n gallu sôn wrth eu ffrindiau am wirfoddoli a gweld beth yw barn pobl gan roi gwybod am hyn i GwirVol.

Heb wirfoddolwyr ifanc, ni fyddai gan GwirVol bwrpas felly mae GwirForce yn chwarae rôl hanfodol o ran cadw’r bartneriaeth a’r fenter mewn cysylltiad â phobl ifanc a’r hyn maent ei eisiau.

Eleni, mae GwirForce yn helpu i ddatblygu nwyddau a defnyddiau hysbysebu ar gyfer y fenter ac hefyd iddynt eu hunain fel grŵp. Cyn hir maent yn gobeithio cynnal sesiynau blasu drwy Gymru i benodi mwy o aelodau ac, yn y dyfodol, maent yn gobeithio datblygu ffyrdd o helpu sefydliadau i ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli hwyliog, diogel a heriol i bobl ifanc.

Sut allaf i ymuno?
  • Ydych chi’n 16 – 25 oed?
  • Ydych chi’n hoffi gweithio gyda phobl eraill a chael hwyl?
  • Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli?
  • Ydych chi eisiau sôn wrth bobl ifainc eraill yng Nghymru am wirfoddoli?

Os ydych wedi ateb ‘ydw’ i’r rhain cysylltwch â GwirForce: gwirforce@hotmail.co.uk

I gael rhagor o wybodaeth am GwirVol a GwirForce edrychwch ar eu gwefan os gwelwch yn dda ar: www.gwirvol.org