Skip to Content

avow logo

Gwasanaethau Cefnogi

Cyllid Mudiadau Gwirfoddol

Gall AVOW gynnig cefnogaeth ac arweiniad am y dilynol:

 • Cadw Cyfrifon
 • Paratoi Cyllidebau
 • Llif Arian
 • Rheolaeth Ariannol
 • Adroddiadau
 • Cronfa Wrth Gefn
 • Adfer Costau Llawn
 • Cyfrifon Diwedd Blwyddyn

Y Gyflogres

Mae AVOW yn darparu gwasanaeth cyflogres i fudiadau gwirfoddol a chymunedol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Yn ogystal, mae’n cynnig gwasanaeth i bobl sy’n derbyn taliadau Uniongyrchol, ILF a Chyllidebau Unigol. Gallwn hefyd gynnig gwasanaeth cyflogres i fusnesau sector preifat.

Rhedir y gwasanaeth gan staff cymwysedig AAT.

Mae’r gwasanaeth yn cynnwys yr elfennau a ganlyn:

1. Cyfres o ffurflenni safonol

Ffurflen wybodaeth y cwmni

 • Taflen amser
 • Ffurflen i ddechreuwyr newydd
 • Ffurflen diwedd cyflogaeth
 • Ffurflen amrywio tâl
 • Ffurflen oriau i’w talu

2. Amserlen ffurfiol

Mae hon yn rhoi’r dyddiadau i chi pan fo’n rhaid dychwelyd bob taflen ar gyfer eich dewis ddyddiad talu.

3.  System ddiogel

Bydd eich llofnodwr cymeradwy’n llofnodi pob taliad fel eich bod yn gwybod na wneir unrhyw daliad byth gyda’r caniatâd anghywir.

4.  Detholiad o ffyrdd i dalu eich staff

Gallwn anfon y manylion i gyd atoch fel eich bod yn gallu ysgrifennu sieciau am y symiau cywir at bob aelod o staff.

Neu, gallwch ysgrifennu un siec am y swm cyfan a fydd wedi’i chredydu i gyfrif AVOW ac yna telir eich staff drwy’r system BACS yn syth i’w cyfrifon banc.

5. Gwasanaethau Eraill

Gellir postio’r slipiau talu atoch mewn un swp neu at bob aelod unigol o’ch staff (am ffi ychwanegol fechan).

6.   Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Bydd taliadau Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol yn cael eu cymryd o gyflogau aelodau eich staff yn unol â’u dogfennaeth bresennol.

Gall ein gwasanaeth cyflogres roi i’r HMRC yr holl wybodaeth y maent ei hangen i brosesu eich taliadau treth neu roi’r wybodaeth i chi fel eich bod chi’n gallu delio gyda’r swyddfa dreth yn uniongyrchol ar gyfer eich ffurflen flynyddol.

I gael pris ffoniwch ein Hadran Gyllid ar 01978 312556 neu ebostiwch finance@avow.org

Cod Monitro a Chyllid 2012

64-8

ffurflen p46

Copi o gyfrifiwr-gwyliau-dp

Atodlen Taliadau DP 12-13 (Dros Dro)

Taflen Amser

Ffurflen Manylion Staff Newydd

CERDYN FFEITHIAU CYFLOGRES BLWYDDYN DRETH 2012-2013

taflen gwasanaeth y gyflogres  Payroll leaflet 1

Pecyn Cyflwyniad i Wasanaeth Cyflogres AVOW

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design