Skip to Content

21 Egerton Street | 21 Stryd Egerton

Wrexham | Wrecsam | LL11 1ND

Tel/Ffôn: 01978 312556

Fax/Ffacs: 01978 352046

info@avow.org

www.avow.org

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Mae’r sector trydydd yn allweddol i waith hyrwyddo iechyd a llesiant. Mae nifer o fudiadau trydydd sector yn gweithio yn uniongyrchol yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol tra bod eraill yn gweithio i wella cyflyrau diffiniol cymdeithasol yn ymwneud ag iechyd a gwella’r gefnogaeth yn ymwneud â lles.

Mae Llywodraeth Cymru a phartneriaid statudol, er enghraifft byrddau iechyd ac awdurdodau lleol, yn cydnabod bod y trydydd sector yn bartner allweddol wrth ddatblygu a darparu gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a lles. Mae’r trydydd sector yn cynnig ystod o wasanaethau atal ac ailalluogi addas a hawdd eu manteisio arnyn nhw ynghyd â chynnal grwpiau a rhwydweithiau. At hyn, mae’r trydydd sector yn ffynhonnell gwybodaeth a chyngor blaenllaw ynghylch amryw o bynciau.

Gan adnabod effaith y sector yn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014, mae Llywodraeth Cymru yn erfyn ar awdurdodau lleol am hyrwyddo gwaith y sector pan maen nhw’n cynnig gofal a chefnogaeth i bobl mewn angen a gofalwyr sydd angen cefnogaeth, er mwyn gwella eu lles.

Mae’r trydydd sector yn bartner gwerthfawr achos rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau I boblogaeth amrywiol, ac yn annibynnol. Ceir tua 3,000 o sefydliadau yn gweithio ym mhob rhan o Sir y Fflint a Wrecsam, gweithio gyda bobl hŷn, plant a phobl ifanc, pobl ag anabledd dysgu, pobl ag anabledd corfforol neu nam ar y synhwyrau, pobl sy’n dioddef problemau iechyd meddwl ac yn yr ystod gyfan o feysydd gwasanaeth eraill.

Ym aml, gall grwpiau cymunedol gysylltu gyda phobl fyddai ddim yn fel arfer ymgysylltu a gwasanaethau statudol, I helpu nhw I cymryd rhan yn y broses llunio gwasanaethu er mwyn sicrhau eu bod yn cwrdd a’u gofynion. Sefydliadau trydydd sector yn aml yn gallu manteisio ar brosiectau na all gwasanaethau statudol, oherwydd gallant fod yn hyblyg, yn greadigol ac yn arloesol.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design