21 Egerton Street | 21 Stryd Egerton

Wrexham | Wrecsam | LL11 1ND

Tel/Ffôn: 01978 312556

Fax/Ffacs: 01978 352046

info@avow.org

www.avow.org

Datblygiad Cymunedol

Mae ymrwymiad cryf gan y Tîm Datblygiad Cymunedol yn AVOW i:

“Alluogi unigolion a grwpiau i dderbyn yr wybodaeth, yr hyfforddiant a’r cymorth y maent eu hangen i gyrraedd eu potensial llawn”.

Mae gennym lawer iawn o brofiad a gwybodaeth a gallwn bwyntio pobl yn y cyfeiriad cywir, rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt, ynghyd â chyngor a chefnogaeth. Felly, gallwn gynnig y dilynol i gymunedau lleol a chyrff gwirfoddol:

  • Y gwaith cychwynnol o sefydlu corff gwirfoddol/cymunedol yn nhermau llywodraethu, trefnau ac ariannu;
  • Chwiliadau ariannol a chyngor ariannol i’ch sefydliad;
  • Cefnogaeth a chyngor am unrhyw agwedd o redeg corff gwirfoddol neu gymunedol;
  • Cyfleoedd i hyfforddi a datblygu;
  • Cyfle i sefydliadau rwydweithio o fewn ac o gwmpas yr ardal leol;
  • Datblygu a rheoli prosiectau/digwyddiadau;
  • Grantiau cyfalaf (uchafswm o £4,000).
Darllenwch rai o’r sylwadau hyfryd a gawsom gan aelodau o’r gymuned

“Deuthum i gysylltiad ag AVOW yn fy ngwaith fel aelod o bwyllgor cymdeithas hanes lleol Holt flynyddoedd yn ôl pan ddaeth Heather Hicks i ymweld â mi i fynd drwy’r ceisiadau cyllido yr oeddem yn ystyried eu gwneud. Rwyf hefyd wedi bod ar gwrs iechyd a hylendid yn fy ngwaith fel aelod o bwyllgor Kenyon Hall yn Holt ac rwyf wedi cysylltu â chi yn awr mewn perthynas â gwefan Pentref Holt. Yn sylfaenol, chi yw’r bobl yr wyf yn galw arnynt gyntaf.”

Bev Mcconville, Gwefan Pentref Holt

“Diolch o galon, cefais esboniad clir ac mae’r cyfan i’w weld mor hawdd nawr!”

Nicky Roberts

“Diolch i’r hyfforddiant dw i’n hyderus fy mod i’n gwneud pethau’n gywir a dw i wedi gwella mewn rhai meysydd penodol”

Jenifer Williams

“Doeddwn i erioed wedi ystyried gwirfoddoli. Yn aml iawn, doeddwn i ddim yn gweld y gwerth mewn gwneud! Ond nawr, mae pobl yn fy ngwerthfawrogi a dw i’n gwneud ffrindiau newydd ac yn dysgu pethau newydd yn barod i gael swydd.”

Cleient Camu i’r Dyfodol

“Diolch i’ch cymorth chi, mae gan ein cymuned 70 erw o dir hamdden erbyn hyn. Heb y cymorth yma, efallai y byddai rhywun arall wedi prynu’r tir i bwrpasau eraill.”

Sue Kelly

 

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design