Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol

Y Gwasanaethau Presennol

Ar hyn o bryd rydym yn darparu’r gwasanaethau yma:

 • Goresgyn Rhwystrau
 • Y Prosiect Camu i’r Dyfodol
 •  Cefnogi Ariannu
 • Hyfforddiant
 • Cyngor am Lywodraethu i grwpiau gwirfoddol a chymunedol

Gall cyrff cymunedol a gwirfoddol dderbyn cyngor am unrhyw ymholiadau eraill sy’n ymwneud â rhedeg eu sefydliadau.

Mae esiamplau o ymholiadau fel yma isod ond mae’n siŵr bod llawer o rai eraill hefyd, felly mae croeso i chi ofyn cwestiynau:

 • Dewis eich strwythur sefydliadol a’ch dogfen lywodraethu
 • Sefydlu cyfrif banc a dewis llofnodwyr sieciau
 • Rhedeg y sefydliad yn gyffredinol e.e. cyfarfodydd blynyddol cyffredinol, cofnodion, sefydlu is-bwyllgorau
 • Rolau, cyfrifoldebau a dyletswyddau ymddiriedolwyr/ pwyllgorau
 • Monitro a gwerthuso eich gwasanaethau
 • Gwrthdaro ar y bwrdd ymddiriedolwyr

Busnesau yn Cefnogi Cymunedau (B2C)

 

Bydd y prosiect Busnesau yn Cefnogi Cymunedau yn creu a chadw cysylltiadau cynaliadwy rhwng grwpiau Trydydd Sector (grwpiau cymunedol, gwirfoddol, elusennol a di-elw) a busnesau lleol, gan ddod â chyfoeth o arbenigedd a phrofiad at ei gilydd er budd cymunedau ledled Gogledd Cymru.

Nid yr arian sy’n bwysig; y peth pwysig yw annog cefnogaeth ymarferol i economϊau a chymunedau lleol. Bydd yn dod â manteision i amrywiaeth enfawr o gymunedau drwy helpu unigolion a Grwpiau Trydydd Sector i wella eu sgiliau, eu gallu a’u medrau.

Mae modd gwneud hyn yn syml iawn drwy gynnig lle i gynnal cyfarfodydd cymunedol, rhannu offer sydd dros ben, rhoi cyfle i bobl gael profiad gwaith neu wirfoddoli eich profiad a’ch gwybodaeth. Daw hyn â manteision amlwg i Grwpiau Trydydd Sector a’r busnesau perthnasol.

Mae pump o brif feysydd yn y fenter:

1.  Cynaliadwyedd a rhoi

2.  Gwirfoddoli a rhwydweithio

3.  Pobl ifanc

4.  Pobl hŷn

5.  Pobl Anodd eu cyrraedd.

Edrychwch ar ein gwefan www.b2cwales.co.uk  os byddwch eisiau rhagor o wybodaeth, neu ffoniwch: 07912 062879 / 01745 353 110.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design