Sesiwn Galw Mewn i Ofalwyr Sesiwn Galw i Mewn gyda’r nos Grŵp Gofalwyr Dynion – Llanciau Llon (Jolly Boys) DIGWYDDIAD CADW'N HEINI A CHADW MEWN CYSYLLTIAD Trip i’r Theatr Cyrsiau Hyfforddi Mae Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam Fforwn y Gofalwyr

Mae Fforwm Gofalwyr Wrecsam yn lle i Ofalwyr sôn am eu profiadau a dweud eu dweud am y problemau maen nhw’n eu hwynebu. Mae’r Fforwm yn agored i bawb sy’n Ofalwr. Mae’r grŵp yn cyfarfod bob yn ddeufis.

Bydd cyfarfod nesa’r Fforwm yn AVOW :

Dydd Mercher 31 Ionawr, 10:30-12.30

Dydd Mercher 28 Mawrth, 10.30-12.30

Mae cyfarfodydd y Fforwm yn anffurfiol ac yn gyfeillgar.

Mae croeso i chi ddod a dweud eich dweud i bobl fydd yn gwrando.

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw un o’r digwyddiadau neu i archebu tocyn neu gadw lle, cysylltwch â ni ar: 01978 318812 or carers@avow.org

Fyddai sgwrs a phaned gyda gofalwyr eraill neu aelod o staff o les i chi? Os felly, dewch i’n sesiwn galw heibio misol i ofalwyr.

Dydd Iau cyntaf y Mis 10am – 12noon, AVOW, Wrecsam

5 Ebrill

3 Mai

7 Mehefin

Croeso mawr i bawb!

Mae dod i ddigwyddiadau yn ystod y dydd yn anodd i nifer ohonoch chi, felly er mwyn gallu bod yn help i fwy ohonoch chi rydan ni wedi penderfynu trefnu sesiwn Galw i Mewn gyda’r nos. Cyfle i gael paned a sgwrs gyda gofalwyr eraill ac aelod o staff AVOW.

Pryd: Dydd Mercher 16 Mai

Lle:   AVOW

Pryd: 5-7 yr hwyr

Os oes gennych chi awydd dod, rhowch ganiad i ni ar 0800 276 1070

Cyfle i gwrdd â gofalwyr gwrywaidd eraill yn lleol a mwynhau gwibdaith achlysurol

Mae’r grŵp yn cyfarfod unwaith y mis, fel arfer ar ddydd Mercher ola’r mis – ond fe all y diwrnod newid i gyd-fynd â threfniadau gweithgaredd benodo

Y cyfarfod nesaf:

Dydd Iau 27 Ebrill – Carchar Rhuthun, Cyfarfod yn AVOW am 9:15yb a dychwelyd am 2:30yp

Dydd Iau 25 Mai – I’w gyhoeddi

Mehefin – Wythnos y Gofalwyr

Byddwn ni bob amser yn croesawu syniadau am weithgareddau a thripiau!!!!

I gael mwy o wybodaeth neu drefnu dod ar drip, cysylltwch â Roger ar: 0800 276 1070

Caiff y digwyddiad hwn ei ariannu gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru, Ymddiriedolaeth y GIG

Rydym ni’n edrych ar yr holl ffyrdd allwn ni gefnogi gofalwyr i gadw’n heini a chadw mewn cysylltiad. Creu cymunedau sy’n cefnogi gofalwyr i edrych ar ôl eu hanwylon yn dda, wrth gydnabod eu bod nhw hefyd yn bobl sydd â’u hanghenion iechyd a lles eu hunain.

Dewch I ymuno â ni am:

  • Gyngor ar faterion gofalwyr
  • Wybodaeth am gymorth a gwasanaethau lleol
  • Arddangosiadau a sesiynau gwybodaeth amrywiol
  • Bydd cinio ar gael
  • TherapÏau ymlacio

Dewch I’n digwyddiad an ddim unrhyw bryd rhwng

10 – 3 ar dydd Mawrth 12 Mehefin, NEUADD GOFFA WRECSAM LL12 7AG  

Croeso i Bawb o bob oedran!                                                                      

Cadwch eich lle heddiw!

Rydym ni’n falch o allu cynnig noson yn y theatr i’r gofalwyr. Mae Curtain Up!, gan Peter Quilter yn seiliedig ar ddrama flaenorol yr awdur Respecting Your Piers. Mae Curtain Up! yn stori ddoniol am bum dynes sy’n etifeddu rhannau cyfartal o theatr adfeiliedig ac yn bwriadu ei hadfywio unwaith eto. Maen nhw’n rhoi cynnig ar nifer o gynlluniau codi arian ond yr un fwyaf uchelgeisiol ydy cynnal cyngerdd gyda doniau lleol a seren byd enwog sy’n cytuno cymryd rhan am ddim! Fodd bynnag, mae eu trefniadau yn mynd o chwith ac mae hi’n ras wyllt i geisio atal y gynulleidfa rhag datgelu’r gwir.

Pryd:Dydd Gwener 25 Mai 2018

Amser: 7yh

Lle: Theatr Grove Park

Pris: £5 Blaendal y person

Taith Haf y Gofalwyr i Landudno

Rydym ni’n cynnal Trip Wythnos y Gofalwyr i arfordir hyfryd Gogledd Cymru. Cyfle i fwynhau tro ar lan y môr neu i ben y pier. Byddwn ni’n croesi’n bysedd ac yn gobeithio am dywydd da.

Pryd mae o:                  Dydd Mawrth yr 8fed o Orffennaf

I le mae o’n mynd:            Llandudno

Yn gadael:                    Wrecsam am 9.30 y bore, yn dechrau’n ôl am 4.30 y prynhawn

Cost: £5 y pen

Ffoniwch 0800 276 1070 i bwcio lle ar y bws. Does ond nifer cyfyngedig o lefydd ar gael.

Manylion ein Sesiwn Hyfforddiant nesaf

Sesiwn i Ofalwyr: Cymorth Cyntaf – Bydd y Groes Goch Brydeinig yn darparu Hyfforddiant Cymorth Cyntaf i Ofalwyr.

Dyddiad: Dydd Iau 12 Ebrill, AVOW

Sesiwn i Ofalwyr: Crefftau i Ofalwyr

Rydym ni’n sefydlu grŵp crefftau er mwyn gwneud, dysgu am a mwynhau unrhyw grefft (o fewn rheswm) hoffech chi roi cynnig arni. Dewch â phrosiectau sydd gennych chi eisoes ar fynd a’ch sgiliau gyda’ch chi am ambell i awr a gallwch chi hyd yn oed ddysgu crefft/medr newydd hefyd! Mae croeso ichi ddod â ffrind.

Pryd: Dechrau Dydd Gwener 13eg o Ebrill, 10-12 yn AVOW

Sesiwn i Ofalwyr: Hyfforddiant ar Hawliau Gofalwyr

                         YFFORDDIANT AM DDIM –   caiff cinio ysgafn ei ddarparu

Pan fyddwch chi’n gofalu, gall cael yr wybodaeth gywir ar yr amser cywir wneud byd o wahaniaeth.

Dysgwch beth ydy eich hawliau o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Pryd: Dydd Iau 17eg o Fai, 10-1 Lleoliad yng nghanol y dref, i’w gadarnhau

Croeso i bob gofalwr!

Rhowch wybod os byddwch chi’n dod er mwyn inni wybod gyda’r bwyd.

Sesiwn i Ofalwyr: Rheoli straen – gyda Thîm Iechyd Parc Caia

Dyddiad: Dydd Iau 24 Mai, 10.30 – 12.30, AVOW

Rydym ni’n gobeithio bydd Makaton ar gael unwaith eto yn y dyfodol agos – rhowch wybod os oes     gennych chi ddiddordeb.

Mae Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam yn bwyllgor codi arian gwirfoddol o Ofalwyr a Chyn-ofalwyr. Maen nhw’n trefnu llu o ddigwyddiadau codi arian ac yn cwrdd ar drydydd ddydd Iau pob mis yn AVOW.

Bydd Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam yn cynnal prynhawn codi arian.

Byddan nhw’n cyfarfod nesaf ar: Dydd Iau 8 Chwefror & Dydd Iau 15 Mawrth, 11 – 12.30, AVOW