Sesiwn Galw Mewn i Ofalwyr Sesiwn Galw i Mewn gyda’r nos Nodyn i’ch dyddiaduron Cinio Nadolig i Ofalwyr Mae Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam Fforwn y Gofalwyr Grŵp Gofalwyr Dynion – Llanciau Llon (Jolly Boys)

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw un o’r digwyddiadau neu i archebu tocyn neu gadw lle, cysylltwch â ni ar: 01978 318812 or carers@avow.org

Fyddai sgwrs a phaned gyda gofalwyr eraill neu aelod o staff o les i chi? Os felly, dewch i’n sesiwn galw heibio misol i ofalwyr.

Dydd Iau cyntaf y Mis 10am – 12noon, AVOW, Wrecsam

2 Tachwedd

7 Rhagfyr

4 Ionawr

Croeso mawr i bawb!

Mae dod i ddigwyddiadau yn ystod y dydd yn anodd i nifer ohonoch chi, felly er mwyn gallu bod yn help i fwy ohonoch chi rydan ni wedi penderfynu trefnu sesiwn Galw i Mewn gyda’r nos. Cyfle i gael paned a sgwrs gyda gofalwyr eraill ac aelod o staff AVOW.

Pryd: Dydd Mercher 15 Tachwedd

Lle:   AVOW

Pryd: 5-7 yr hwyr

Os oes gennych chi awydd dod, rhowch ganiad i ni ar 0800 276 1070

Unwaith eto eleni mae yna drip Nadolig wedi ei drefnu. Bydd y rhai sydd wedi bod o’r blaen yn cytuno bod y trip yn gyfle i ymlacio a mwynhau cwmni Gofalwyr eraill tra’n gwneud eich siopa Dolig.

Pryd: Dydd Iau 23 Tachwedd, 9.30 – 4.30

Ble: Dinas Manceinion gyda Marchnad Nadolig                                      

Cost: £5

Sesiynau Crefftau

Dewch draw i un o’n Sesiynau Crefftau Nadoligaidd a gwneud ychydig o Grefftau Nadoligaidd hawdd i’w fynd adref gyda chi.

Pryd:          Dydd Mawrth 28ain o Dachwedd 10-12, Tusw Nadoligaidd

Dydd Mercher 6ed o Ragfyr 10-12, Planhigyn Nadoligaidd mewn Blwch

Dydd Llun 11eg o Ragfyr 10-12, Basged Nadoligaidd

Caiff lluniaeth a’r holl ddeunydd crefftau eu darparu, £5 y person (bydd angen talu o flaen llaw)

Rydym ni’n falch iawn o gyhoeddi bydd ein cinio Nadolig eleni yng Ngwesty Ramada Plaza, Wrecsam. Rydym ni wedi gallu sicrhau hyn dim ond drwy garedigrwydd nifer o fusnesau lleol ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr.

Lle:            Gwesty Ramada, Ffordd Ellice, Wrecsam Dyddiad: Dydd Mawrth 12 Rhagfyr

Amser:   12 – 2.30yp

Cost:   £6 – Mae’n rhaid cael tocyn ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad.

SYLWCH: Dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn Mae’r digwyddiad yn arbennig ar gyfer gofalwyr.

Mae Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam yn bwyllgor codi arian gwirfoddol o Ofalwyr a Chyn-ofalwyr. Maen nhw’n trefnu llu o ddigwyddiadau codi arian ac yn cwrdd ar drydydd ddydd Iau pob mis yn AVOW.

Bydd Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam yn cynnal prynhawn codi arian.

Byddan nhw’n cyfarfod nesaf ar: Dydd Iau 19 Hydref, & Dydd Gwener 17 Tachwed 11 – 12.30, AVOW

Digwyddiadau: Bore Coffi, Tombola Poteli a Raffl – Dydd Gwener 1af o Ragfyr, 10-12, yn AVOW, tâl mynediad yn cynnwys lluniaeth, £1. Mae croeso i bawb… dewch â ffrind neu ddau gyda chi.

Mae Fforwm Gofalwyr Wrecsam yn lle i Ofalwyr sôn am eu profiadau a dweud eu dweud am y problemau maen nhw’n eu hwynebu. Mae’r Fforwm yn agored i bawb sy’n Ofalwr. Mae’r grŵp yn cyfarfod bob yn ddeufis.

Bydd cyfarfod nesa’r Fforwm yn AVOW :

Dydd Mercher 29 Tachwedd, 10:30-12.30

Mae cyfarfodydd y Fforwm yn anffurfiol ac yn gyfeillgar.

Mae croeso i chi ddod a dweud eich dweud i bobl fydd yn gwrando.

Cyfle i gwrdd â gofalwyr gwrywaidd eraill yn lleol a mwynhau gwibdaith achlysurol

Mae’r grŵp yn cyfarfod unwaith y mis, fel arfer ar ddydd Mercher ola’r mis – ond fe all y diwrnod newid i gyd-fynd â threfniadau gweithgaredd benodo

Y cyfarfod nesaf:

Dydd Iau 26 Hydref – Taith o amgylch Canol Tref Wrecsam gyda thywysydd lleol cyfeillgar a gwybodus fydd yn mynd â chi trwy hanes Wrecsam a’r ardal o gyfnod cynhanes i’r oes sydd ohoni heddiw. Cyfarfod yn AVOW, 12:45yp, £4.

Dydd Iau 7 Rhagfyr – Marchnad Nadolig Wrecsam, cyfarfod yn AVOW, 1:30yp

Byddwn ni bob amser yn croesawu syniadau am weithgareddau a thripiau!!!!

I gael mwy o wybodaeth neu drefnu dod ar drip, cysylltwch â Roger ar: 0800 276 1070