avow logo

AVOW

Ein Moeseg

Mae AVOW wedi sefydlu perthynas agos gyda’r gymuned a’r amgylchedd – mae ein Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol o’r pwysigrwydd mwyaf i ni.

Rydym wedi cofrestru gyda’r Siarter Un Wrecsam (Lawrlwythwch gopi o’r Siarter Un Wrecsam yma) sy’n sicrhau y byddwn bob amser, ymhopeth a wnawn, yn gweithio i adeiladu pontydd o ddealltwriaeth, cyfeillgarwch, cymdogrwydd a pharch cyfartal rhwng yr holl bobl hynny sy’n perthyn i Fwrdeistref Sirol Wrecsam.

Rydym hefyd yn mwynhau ac yn cynnal perthynas dymor hir gyda’n rhanddeiliaid.

Mae gennym ddiwylliant cryf o foeseg a gwerthoedd craidd, yn ogystal ag annog ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr AVOW i weithredu yn unol ag Egwyddorion Nolan

Polisi a’r Weithdrefn Prynu Amgylcheddol

Cliciwch yma i weld y Polisi a’r Weithdrefn Prynu Amgylcheddol

Rydym yn credu’n gryf mewn cynaliadwyedd a chymryd cyfrifoldeb am yr amgylchedd. Mae gennym Bolisi Amgylcheddol swyddogol, gan ailgylchu, ailddefnyddio a chanfod ffynonellau’n gydwybodol.

AD02 Polisi Rheoli’r Amgylchedd f2

Mae Ymddiriedolwyr, Staff a Gwirfoddolwyr AVOW wedi’u hymroddi i ddarparu gwasanaeth o safon uchel, sydd wedi’u cydnabod gan amrywiol safonau rheoli ansawdd a dyfarniadau megis BmP, PQASSO, y Ddraig Werdd, dyfarniad Simplyhealth, dyfarniad Iechyd yn y Gwaith yn ogystal â dyfarniadau eraill sy’n arddangos gwir ddiddordeb yn lles y staff, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr a defnyddwyr gwasanaeth.

Mae gwefan AVOW wedi’i llunio i gydymffurfio â’n Polisi Cyfle Cyfartal i gyrraedd cynulleidfa eang.

“Egwyddorion Nolan – saith egwyddor bywyd cyhoeddus”

  • Anhunanoldeb Dylai’r bobl sydd mewn swyddi cyhoeddus weithredu yn nhermau’r budd cyhoeddus yn unig. Ni ddylent wneud hynny er mwyn elwa’n ariannol neu sicrhau manteision eraill iddynt eu hunain, i’w teulu neu i’w cyfeillion.
  • Cywirdeb Ni ddylai’r bobl sydd mewn swyddi cyhoeddus eu rhoi eu hunain o dan unrhyw oblygiad ariannol neu oblygiad arall i unigolion neu sefydliadau allanol a allai geisio dylanwadu arnynt wrth iddynt wneud eu dyletswyddau swyddogol.
  • Gwrthrychedd Wrth wneud busnes cyhoeddus, gan gynnwys gwneud penodiadau cyhoeddus, rhoi contractau neu argymell unigolion am wobrau a buddion, dylai pobl sydd mewn swyddi cyhoeddus wneud dewisiadau ar sail haeddiant.
  • Atebolrwydd Mae pobl sydd mewn swyddi cyhoeddus yn atebol am eu penderfyniadau a’u gweithredoedd i’r cyhoedd ac mae’n rhaid iddynt eu cyflwyno eu hunain i ba graffu bynnag sy’n briodol i’w swydd.
  • Didwylledd Dylai pobl sydd â swydd gyhoeddus fod mor agored ag sy’n bosibl am yr holl benderfyniadau a gweithredoedd a wnânt. Dylent roi rhesymau am eu penderfyniadau a dim ond gwahardd gwybodaeth pan fyddai hynny er budd amlwg i’r cyhoedd ehangach.
  • Gonestrwydd Mae gan bobl sydd mewn swydd gyhoeddus ddyletswydd i ddatgan unrhyw ddiddordebau preifat sydd ganddynt yn ymwneud â’u dyletswyddau cyhoeddus a chymryd camau i ddatrys unrhyw wrthdrawiadau sy’n codi mewn ffordd sy’n amddiffyn diddordeb y cyhoedd.
  • Arweinyddiaeth Dylai’r bobl sydd mewn swydd gyhoeddus hybu a chefnogi’r egwyddorion hyn drwy arweinyddiaeth ac esiampl.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design