Os ydych yn 14 – 25 oed ac mae diddordeb gennych mewn gwirfoddoli, yna rydych CHI yn y lle cywir!

Mae gwirfoddoli’n fwy na dim ond helpu pobl eraill; mae’n ymwneud â’ch helpu chi’ch hun hefyd.

Beth yw gwirfoddolwr?

Mae gwirfoddolwr yn rhywun sy’n rhoi eu  hamser a’u sgiliau am ddim. Gall olygu unrhyw beth o wirfoddoli am un diwrnod yr wythnos mewn siop elusen i dreulio blwyddyn yn helpu plant mewn mannau difreintiedig yn y byd.

Y peth pwysig yw nad ydy gwirfoddolwr yn cael eu talu am eu hamser.

Dydy hyn ddim yr un fath â phrofiad gwaith, lle’r ydych wedi’ch cyflogi (ac heb eich talu) am gyfnod penodol o amser er mwyn cael profiad yn y gweithle. Yn lle hynny, mae gwirfoddolwyr yn gweithio i sefydliadau sydd ag achosion teilwng megis helpu’r amgylchedd neu helpu pobl sydd â mwy o anghenion na phobl eraill.

Pa fath o wirfoddoli hoffech chi ei wneud?

Mae nifer o wahanol fathau o gyfleoedd ar gael i wirfoddoli. Mae gennym gyfleoedd yn y meysydd yma:

 • Yr Amgylchedd
 • Chwaraeon
 • Codi Arian
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Manwerthu
 • Eich cymuned leol
 • Gwaith Ieuenctid
 • Treftadaeth
 • Gwasanaethau mewn Lifrai
 • Gwirfoddoli Rhyngwladol

Rhai pethau i feddwl amdanynt cyn i chi ddechrau gwirfoddoli:

 • Oes gennych chi gludiant? Allech chi gyrraedd y gwaith?
 • Ydych chi’n ddigon hen i wirfoddoli ar gyfer y gwaith yma? Dim ond gwirfoddolwyr dros 18 oed sy’n cael gweithio mewn rhai sefydliadau.
 • Pryd ydych chi ar gael? Mae rhai sefydliadau’n hyblyg ond gallai rhai ofyn i chi wirfoddoli ar ddyddiad ac amser penodol.
 • Ydych chi eisiau gweithio yn yr awyr agored? Neu fyddai’n well gennych weithio mewn swyddfa?
 • Ydych chi eisiau gweithio gyda phobl? Neu fyddai’n well gennych weithio ar eich pen eich hun?

Dylai ateb y cwestiynau yma eich helpu i benderfynu ymhle yr hoffech wirfoddoli eich amser.

Pam ydych chi eisiau gwirfoddoli?

Mae pobl yn gwirfoddoli am nifer o wahanol resymau. Mae rhai’n gwirfoddoli am fod yr achos da’n bwysig iddynt, mae rhai eisiau cyfarfod pobl newydd, ddiddorol ac mae eraill yn gwirfoddoli i wella eu sgiliau a’u siawns o gael swydd berthnasol.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirfoddoli am y rhesymau cywir a’ch bod wedi ymrwymo’n llawn i’r gwaith. Os nad ydych yn hollol ymroddedig, byddwch yn gwastraffu amser pawb, gan gynnwys eich amser eich hun.

Dydy hyn ddim yn golygu bod raid i chi fyw ac anadlu’r gwirfoddoli. Gallech gymryd swydd wirfoddol fechan ond os yw’r prosiect yn gofyn am eich amser yna mae’n rhaid i chi allu ymrwymo’r holl amser yma iddo.

Beth fydd gwrifoddoli’n ei wneud i mi?

Y peth gwych am wirfoddoli yw eich bod nid yn unig yn helpu achos da o’ch dewis chi ond byddwch hefyd yn cael llawer o brofiad.

Byddwch yn cyfarfod ffrindiau newydd, yn dysgu sgiliau newydd ac, os ydych yn gweithio mewn gwlad wahanol, efallai y cewch brofiad o ddiwylliant newydd. Mae’r rhain i gyd ar gael mewn bywyd.

Beth bynnag yw eich rhesymau dros ddewis gwirfoddoli, byddwch yn sicr yn fwy o atyniad i gyflogwyr yn y dyfodol gyda rhywfaint o brofiad o wirfoddoli ar eich CV.

Hoffwn wirfoddoli, beth nesaf?

Cysylltwch â ni ar yr ebost vb@avow.org, ffoniwch: 01978 312556 neu dewch i’n gweld yng Nghanolfan Gwirfoddol Wrecsam, sydd wedi’i seilio yn AVOW | Tŷ Avow | 21 Stryd Egerton | Wrecsam | LL11 1ND