Skip to Content

avow logo

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Y Fforwm Mudiadau Gwirfoddol

Y Fforwm yw eich cyfle i gael pobl i wrando ar lais eich mudiad gwirfoddol ynglŷn â materion sy’n effeithio arnoch chi.

Sut i ddod yn aelod Sut allaf i gymryd rhan? Dyddiadau cyfarfodydd

Mae’r Fforwm yn cyfarfod bob deufis i gyd-fynd â chyfarfodydd strategol yn ymwneud â Phlant a Phobl Ifanc.

Mae’r gwahanol fudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol yn cynnal eu cyfarfodydd Fforwm bob yn ail. Mae hyn yn rhoi’r cyfle iddynt ddangos i gyrff gwirfoddol a grwpiau cymunedol eraill pa gyfleusterau y maent yn eu cynnig i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd, ac mae’n gyfle i godi eu proffil.

I gael rhagor o wybodaeth am gyfarfodydd y Fforwm, edrychwch ar ein Calendr Digwyddiadau

Cylch Gorchwyl Llawn y Fforwm Dogfennau’r Fforwm

Unrhyw gwestiynau?

Os ydych angen rhagor o wybodaeth am y fforwm yma neu am faterion cyffredinol yn ymwneud â phlant a phobl ifanc, cysylltwch â Laura Williams os gwelwch yn dda ar laura.williams@avow.org / 01978 312556

 

Mae Aelodaeth y Fforwm yn agored i unrhyw fudiad gwirfoddol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed, nid yn unig ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, ond mewn siroedd cyfagos hefyd.

Mae disgwyl i gynrychiolwyr o’r sector gwirfoddol fynd i’r fforwm a rhoi gwybod yn rheolaidd am faterion sy’n effeithio ar y sector. Mae llif ddwy ffordd o wybodaeth rhwng y sector gwirfoddol a gwasanaethau aml-asiantaeth eraill ar faterion cyfredol.

Gall y Fforwm weithredu fel pwynt ymgynghori i wasanaethau statudol ar faterion cyfredol ac mae wedi’i gadeirio’n annibynnol gan unigolyn sydd wedi’i ethol o grŵp cymunedol neu fudiad gwirfoddol. Y cadeirydd presennol yw Carol Gardner o Dynamic.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design