avow logo

AVOW

Training Courses Archive | AVOW: Association of Voluntary Organisations in Wrexham
avow logo

AVOW

(English) Training with AVOW

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Info/T&Cs

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyfforddiant AVOW: Cymhorthfa Gwirfoddoli Cymru 28 & 29 Ionawr

wrexham-vol-wales-surgery-cymraeg

Hyfforddiant AVOW: Diogelu – 7fed Chwefror

Diogelu gydag WCVA

Dyddiad: 7fed Chwefror

Amser: 10:30yb – 2yp

Lleoliad: Ty Avow, 21 Egerton Street, Wrexham, LL11 1ND

Cost: £12.50pp

Gadw lle: ewch i https://bit.ly/2mvfhy2

Mae’r deilliannau dysgu yn rhoi cyfle i’r cyfranogwyr:

 • Gwybod eich rôl eich hun mewn perthynas â diogelu oedolion a phlant, a phobl ifanc, rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod.
 • Deall sut mae unigolion yn cael eu hamddiffyn rhag niwed, cam-drin ac esgeulustod.
 • Gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed cam-drin ac esgeulustod.
 • Gwybod y newidiadau diweddar i ddiogelu yn sgil Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 gan gyfeirio at weithdrefnau diogelu.

Cofiwch gadw lle!

I archebu lle ar y cwrs ewch i’n gwefan isod, neu e-bost fel arall communitycourses@avow.org, neu ffoniwch 01978 312556

 

Hyfforddiant AVOW: Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith – 12fed Chwefror

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

Dyddiad: 12fed Chwefror 2020

Amser: 9yb – 5yp

Lleoliad: Ty Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND

Cost: £65 y person/dydd

Gadw lle: Ewch i https://avow.org/en/training-booking/

Mae hyfforddiant yn cael ei achredu a’i ddarparu gan Goleg Cambria.

Ar ô’l cwblhau’r hyfforddiant, dylai’r ymgeisydd allu:

 • Deal rôl swyddog cymorth cyntaf gan gynnwys pwysigrwydd cofnodi digwyddiadau a defnyddio’r cyfarpar sydd ar gael a phwysigrwydd atal trawsheintio.
 • Asesu’r sefyllfa a gweithredu’n ddiogel, yn brydlon ac yn effeithiol.
 • Delio â Casualty anymwybodol
 • Gweinyddu CPR
 • Delio â clwyfau, gwaedu a sioc
 • Delio â mân anafiadau

Cofiwch gadw lle!

I archedbu lle ar y cwrs ewch i’n gwefan www.avow.org, e-bost fel arall communitycourses@avow.org neu ffoniwch ni ar 01978 312556.

Mae cyfraddau eraill yn gwneud cais am corfforaethol.

 

(English) Green Team: Employability Skills and Green Community – 12 week programme

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Llesiant yn y gweithle – 15 Ionawr

Llesiant yn y gweithle

Dyddiad: 15 Ionawr

Amser: 10yb – 1yp

Lleoliad: Bangor

Cost: £20 – £80 y person/dydd

Gadw lle: ewch i https://bit.ly/35C36QW

Yn ôl ymchwil mae dros un rhan o dair o’r boblogaeth yn y gweithle yn dioddef problemau iechyd meddwl fel iselder, straen neu bryder Mae llawer o bobl wedi dioddef problemau iechyd meddwl neu yn adnabod rhywun sydd wedi dioddef hynny ac mae hyn yn wir iawn mewn perthynas â’r gweithle.
Mae mwy o gyflogwyr a rheolwyr yn cydnabod yr angen i fuddsoddi mewn hyfforddiant i helpu eu staff a’u corff i ddeall iechyd meddwl yn well a sut i wneud y gweithle yn iachach yn feddyliol.
Fe fydd yr hyfforddiant yma yn rhoi gwell dealltwriaeth i gyflogwyr a rheolwyr o’r amrediad o broblemau iechyd meddwl a sut maen nhw’n effeithio ar y gweithle. Fe fyddwn yn edrych ar ffyrdd o wella iechyd meddwl a llesiant cadarnhaol a sut y mae buddsoddi mewn arferion da yn debygol o gael effaith gadarnhaol ar bawb.

Mae’r cwrs yn cynnwys

 • Beth ydy llesiant yn y gweithle a sut mae’n berthnasol i’m gweithle?
 • Canllaw ar iselder, straen a phryder.
 • Problemau iechyd meddwl cyffredin eraill yr ydych efallai wedi clywed amdanyn nhw ond wedi bod yn rhy ofnus i holi amdanyn nhw.
 • Sut i drafod iechyd meddwl yn y gweithle.
 • Sut i helpu cydweithiwr allai fod yn mynd drwy gyfnod anodd
 • Creu gweithle sydd yn iachach yn feddyliol
 • Cyflwyniad i ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer y gweithle a sut y gall hyn fod o fudd i’ch corff.

Ar gyfer

Mae’r sesiwn hyfforddi yma ar gyfer staff a rheolwyr sydd eisiau dysgu rhagor am y pwnc hwn a dulliau i’w weithredu.

Am yr Hyfforddwr

Mae Julie wedi’i hyfforddi ar lefel ôl raddedig mewn iechyd meddwl ac mae wedi derbyn hyfforddiant i gefnogi pobl drwy ddefnyddio amrediad o ymyriadau yn cynnwys ymwybyddiaeth ofalgar, Therapi Gwybyddol Ymddygiadol, Therapi Byr yn canolbwyntio ar atebion a Chyfweld Ysgogiadol.

Mae Julie yn credu bod iechyd meddwl yn ymwneud â’r person cyfan, eu cymuned a’u cymdeithas. Mae’n ceisio gwella iechyd meddwl a llesiant drwy hyfforddiant perthnasol sy’n procio’r meddwl, gwella ymarferion yn y gweithle a chefnogi pobl i ofalu am eu llesiant.

(English) Mental Health First Aid Wales – 16th & 17th January 2020

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyfforddiant Awtisiaeth drwy Brofiad – 17 a 24 Ionawr

Gwella Cyfathrebu drwy Gyffwrdd gyda phlant ac oedolion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol – 23 Ionawr

Gwella Cyfathrebu drwy Gyffwrdd gyda phlant ac oedolion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol

Dyddiad: 23 Ionawr

Lleoliad: Bangor

Cost: £25 – £100 y person/dydd

Gadw lle: ewch i https://bit.ly/2qT1mEf

Mae’r Symud a Chyffrwdd Hoffus – y cwrs allweddol i gyfathrebu, yn delio gyda phwysigrwydd a blaengarwch gweithio gyda Chyffwrdd fel dull o gyfleu dealltwriaeth, diogelwch a seibiant o sylfaen o hoffter a gofalu sensitif i’r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, yn cynnwys awtistiaeth.

Yn ystod y profiad undydd yma fe fyddwch yn dysgu am y niwrowyddoinaeth y tu ôl i bwysigrwydd cyffwrdd hoffus yn nhermau sut mae’r unigolyn yn addasu i’r amgylchedd/datblygiad seicolegol y plentyn/datblygiad ysgogol, gwybyddol a hoffus/datblygiad iaith ac ymddygiad iach a chymdeithasu priodol.

Nodau’r Cwrs:

Y nodau ydy rhoi sylfaen dda i chi mewn gweithio gyda Synnwyr Cyffwrdd yn ogystal â sbardun i dechnegau symud creadigol ar gyfer adeiladu ymddiriedaeth a pherthynas, i leddfu pryder a datblygu synnwyr o lawenydd. Gellir gweithredu’r sylfaen yma yn eich gwaith gyda phlant ac oedolion.

Ar gyfer:

Diben y cwrs hwn ydy cynorthwyo pob gweithiwr proffesiynol fel gweithwyr cefnogi, gweithwyr cymdeithasol, athrawon, rhieni yn ogystal â seicolegwyr a therapyddion. Mae ar eich cyfer chi os ydych yn gofalu am rhywun yn y cartref neu fel swydd.

Am yr Hyfforddwr

Mae Karen Woodley yn Seicotherapydd Symudiad Dawns Cofrestredig ac yn Arolygydd Clinigol sydd yn gweithio gyda chynghorwyr seicotherapiwtig a’r proffesiynau iechyd. Mae ganddi gyfoeth o brofiad gyda chleientiaid sydd ag anableddau dysgu. Karen oedd y cydgysylltydd hyfforddi arweiniol a’r uwch arweinydd sesiwn yn Ymddiriedolaeth Torch lle bu’n trefnu, cyflwyno a darparu eu rhaglen hyfforddi achrededig, yn cynnal grwpiau rhieni a’u gweithdai undydd ar gyfer cyfathrebu drwy gyffwrdd.

 

(English) Notorious Crimes and Criminals – 30th January (12 Week Course)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) You Can’t Pour from an Empty Cup: Carer Resilience – 7th February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Maze Runner: Knowing your Rights and Finding your Voice within the System – 14th February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) safeTALK – Suicide Alertness for Everyone – 20th February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Presenting to Influence: Sharing your Story with an Audience – 21st & 28th February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gwerthfawrogi Plentyndod yn Wrecsam – 28 Chwefror

Gwerthfawrogi Plentyndod yn Wrecsam

Date: 28 Chwefror

Time: 9:30yb – 3:30yp

Location: Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW

Cost: Am ddim (darperir lluniaeth a chinio yn y pris)

Booking: Er mwyn archebu lle yn y gynhadledd hon, dylid llenwi a dychwelyd y ffurflen archebu sydd ynghlwm at play@wrexham.gov.uk neu ffonio 01978 298361 am ragor o wybodaeth.

Booking Form: valuing-childhood-booking-form-cym

 

Disgrifiad

Mae plentyndod yn gyfnod eithaf byr ym mywyd unigolyn, er bod nifer o’r profiadau a’r atgofion yn parhau hyd at oedolaeth. Mae plant y dyddiau hyn yn treulio rhagor o amser ag oedolion nag erioed o’r blaen. Mae’r gynhadledd yn anelu at arwain oedolion i feddwl sut y mae eu gweithredoedd a’u gwerthoedd yn dylanwadu ar gyfleoedd am brofiadau hapus ac iach mewn plentyndod.

Byddwn hefyd yn ystyried sut y gall neilltuo amser, gofod a chaniatâd i blant gyfrannu at blentyndod hapus, yn ogystal ag ystyried effaith y Ddyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol yng Nghymru.

 

Ar gyfer pwy mae’r gynhadledd hon?

Mae’r gynhadledd yn addas ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio’n uniongyrchol â phlant neu’n gwneud penderfyniadau sy’n cael effaith ar fywydau plant; mae hyn yn berthnasol i adrannau megis: Addysg, Gofal Plant, Cludiant, Cynllunio, Dechrau’n Deg, Gwasanaethau Ieuenctid, Iechyd y Cyhoedd a llawer mwy.

Mae Llywodraeth Cymru yn disgrifio’r gweithlu chwarae fel “unrhyw weithiwr cyflogedig y mae ei rôl yn effeithio ar chwarae plant – pobl sydd naill ai’n hwyluso’r chwarae, yn cynllunio cyfleoedd chwarae neu sydd â’r grym i ganiatáu i blant chwarae, neu beidio.”

Yn unol â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, defnyddir y term ‘plant’ i gyfeirio at bawb (gan gynnwys pobl ifanc yn eu harddegau) dan 18 oed.

 

(English) Support for Living in the 21st Century – 10th March

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Responding to Planning Applications & Maximising your Influence – 16th March

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Making Information Easy to Read & Understand Level 2 – 25th March

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Problem Gambling Awareness Workshops for Young People – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) CodeNation Courses – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Newyddlen Partneriaeth Datblygu’r gweithlu gofal cymdeithasol (SCWDP) Cychlythyr

Newyddlen Partneriaeth Datblygu'r gweithlu gofal cymdeithasol (SCWDP) Cychlythyr

Rydym wedi cyhoeddi rhaglen datblygu’r gweithlu rhanbarthol, lleol a phamffledyn hyfforddiant ar gyfer 2019/2020 ar ein gwefan.

Datblygwyd ein cynllyun lleol trwy ddefnyddio Dadansoddiad o Anghenion hyfforddi (TNA_ sy’n cael ei gwblhau gan ddarparwyr fel rhan o Arolwg Data Gweithluoedd Llywodraeth Cymru ac sy’n cefnogi’r Cynllun Gweithredu Treigl Rhanbarthol i ddarparu blaenoriaethau Strategaeth Gweithlu Gogledd Cymru.

 • Cefnogi’r gweithlu gofal cartref i baratoi ar gyfer cofrestru a chefnogi gwybodaeth / rôl unigolion cyfrifol.
 • Cefnogi hyfforddiant, datblygiad a chymwysterau rheolwyr gofal cymdeithasol.
 • Cefnogi gofal sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau a chefnogi ymarfer.
 • Cefnogi rhaglenni cymhwydo ac ôl-gymhwyso ar gyfer gwaith cymdeithasol.
 • Cefnogi gweithwyr gofal cymdeithasol rheng flaen i ddatblygu ei sgiliau mewn perthynas â gofal cymdeithasol.
 • Galluogi’r gweithlu i ateb gofynion rheoliadol ar gyfer cymwysterau a/neu gofrestru.

I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd hyfforddiant a chymwysterau cysylltwch â’r Uned Datblygu’r Gweithlu a: 01978 neu e-bost workforcedevelopment@wrexham.gov.uk

Ewch i: issue-4-july-2019-welsh

(English) Free Energy Advice Sessions with NEA Cymru – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) HMRC Webinar – Online

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Free Online Courses with Business Wales – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyfforddeiaethau Coleg Cambria – Yn Barhaus

Hyfforddeiaethau Coleg Cambria - Yn Barhaus

traineeships-a5-leaflet-july-17-welsh-lr-cleaned-page-001

Dyma fenter hyfforddi gan Lywodraeth Cymru wedi’i anelu at bobl ifanc 16 – 18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). Mae sawl rheswm pam fod dysgwyr yn y sefyllfa hon; efallai nad ydy rhai ohonynt yn canolbwyntio ar eu gyrfa, efallai nad oes ganddynt y cymwysterau cywir i fynd ar gwrs, neu efallai nad oes ganddynt fawr o hunan-barch a hyder. Beth bynnag fo’r rheswm, gall y Rhaflen Hyfforddeiaeth, sydd ar gael ynb Ngholeg Cambria, gynnig atev iddynt. Daw pob atgyfeiriad i’r rhaglen drwy Gyrfa Cymru. Bydd pob atgyfeiriad yn cael ei asesu ar gyfer maes priodol y rhaglen Hyfforddeiaeth.

(English) Autism Awareness Certification – Online

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cymraeg Gwaith – Dygu Cymraeg Cymru

Cymraeg Gwaith - Dygu Cymraeg Cymru

work-welsh

Rydym yn falch o gyhoeddi manylion ein cynllun newydd arloesol. Cymraeg Gwaith, rhaglen o hyfforddiant hyblyg sydd wedi ei hariannu’n llwyr. Eqch i’n gwefan dygucymraeg.cymru i ddarganfod mwy a chofrestru ar y cyrsiau.

Ewch i’n gwefan dysgucymraeg.cymru i ddarganfod mwy a chofrestru ar y cyrsiau

erthygl-mewnrwyd-cylchlythyr

taflenni-gwybodaeth-information-leaflet_-cymraeg-gwaith

(English) Other courses in the region

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Training for Carers / Support Workers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Please read the comments from people and organisations who have attended various training courses:

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Feedback

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyfranogiad ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

participationstandards_poster_9

Ystyr cyfranogiad yw gwrando ar blant a phobl ifanc a chydweithio â nhw fel dinasyddion gweithgar a all wneud cyfraniad pwysig o ran eu hysgolion, eu cymunedau a’u cenedl.

Rydym o’r farn bendant bod cynnwys plant a phobl ifanc yn allweddol, wrth i ni ddatblygu a chyflwyno deddfwriaeth, polisïau a rhaglenni. Ein bwriad yw parhau i wneud yn siŵr bod gan blant a phobl ifanc lais gweithredol, a’u bod yn gallu cyfrannu at waith y Llywodraeth hon.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod cynnwys pobl a chymunedau mewn modd effeithiol yn rhan ganolog o’r broses o wella llesiant, yn ogystal â bod yn un o’r pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf.

Mae’r sail ar gyfer cael lleisio barn i’w chael yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), sy’n nodi hawl plant a phobl ifanc i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, ac i sicrhau y caiff y farn honno ei hystyried.

Nod Craidd 5

Rydym wedi mabwysiadu CCUHP fel sail i’n holl waith ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac mae erthyglau CCUHP wedi cael eu crynhoi yn y Saith Nod Craidd ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae Nod Craidd 5 yn ei gwneud yn ofynnol bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad a’u trin â pharch, ac y cydnabyddir eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol.

Safonau ar gyfer Cyfranogiad Cenedlaethol

Ariennir ‘Plant yng Nghymru’ gan Lywodraeth Cymru i fod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer hawliau plant. Yn ddiweddar, maent wedi diweddaru’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad i adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad yn darparu canllawiau ar gyfer y ffyrdd gorau a mwyaf ystyrlon o wrando ar lais plant a phobl ifanc ac ymateb iddynt, yn unol ag Erthygl 12 o CCUHP.

Mae’r Safonau wedi cael eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr y Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, a chafodd y broses ei llywio drwy ymgynghori â phobl ifanc.

Mae’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn nodi’r materion allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith nod, gan sicrhau bod pob un yn adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Ar ôl lansio’r safonau ar eu newydd wedd, bydd canllawiau diwygiedig yn cael eu cyhoeddi ynghylch proses y nod barcud a’r deunyddiau hunanasesu ar gyfer Awdurdodau Lleol sydd â thîm arolygu. Bydd sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn cael eu hannog i ymgymryd â’r broses hunanasesu er mwyn dangos eu bod yn cydymffurfio â’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn eu holl waith gyda phlant a phobl ifanc.

Cymru Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i brosiect Cymru Ifanc, sy’n cael ei gynnal gan Blant yng Nghymru, sefydliad ambarél sy’n gweithio dros hawliau plant.

Mae Cymru Ifanc yn cydweithio â grwpiau, fforymau a chynghorau ieuenctid sydd eisoes yn bod i gasglu safbwyntiau a chlywed barn plant a phobl ifanc er mwyn i’w sylwadau ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau a rhaglenni.

Mae Cymru Ifanc hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, yn swil, dan anfantais, yn ddihyder, neu wedi’u hynysu, gan roi cyfle iddyn nhw hefyd leisio’u barn.

 

welsh-gov

 

Cyfranogiad-Plant-a-Phoble-Ifanc-yng-Nghymru-Arfer-Da-2016

 


(English) INVITATION TO WALES & WEST UTILTIES’ ANNUAL STAKEHOLDER WORKSHOPS

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 – Scheme Windows

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gwasanaeth cyngor am wahaniaethu gogledd cymru

NWDS leaflet WELSH_Page_1


(English) Comic Relief’s Community Cash Grants Programmes open across the UK

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Turn2us Intermediary workshops

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Charities: Rules and Guidance for Political Campaigning

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief initiatives open #iwill Youth Social Action Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief open HIV in the UK: Think Digital Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Liverpool Heart and Chest Hospital Annual Open Day

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Next Page »

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design