avow logo

AVOW

Training Courses Archive | AVOW: Association of Voluntary Organisations in Wrexham
avow logo

AVOW

(English) Training with AVOW

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Info/T&Cs

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyfforddiant AVOW: Hyfforddiant cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl – 23 a 24 Hydref

Cyrsiau a hyfforddiant gydag Cymunedau am Waith – Medi i Ionawr 2019

Cymunedau am Waith

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn cynnig cefnogaeth i holl breswylwyr Wrecsam sy’n dymuno gweithio, gwirfoddoli neu hyfforddi.

Rydym ni hefyd yn cynnig cefnogaeth yn y gweithle i bobl ar inwcm isel sy’n dymuno gwella eu sgilliau neu ailhyfforddi.

Gallwch gael eich atgyfeirio i’r tîm trwy eich hyfforddwr gwaith, asiantaeth neu fe allwch chi atgyfeirio eich hun.

Cyfylltwch â’r Tîm: 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, e-bostiwch cfw@wrexham.gov.uk, neu ffoniwch 01978 802418 / 820520. I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau ffoniwch 01978 318853 / 820520

Gweler ynghlwm: courses-final-welsh

Rhaglen Hydref Hyfforddiant Lles Cymru

Hyfforddiant Lles Cymru

Cwrs: Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) 
Dydd: Dydd Gwener  Hydref 11fed
Amser: 9.30-4.30
Lleoliad: Bangor
Cost: £90 *Darperir cinio

Archebwch Yma


Cwrs: Darparu Cymorth Cyllidebu
Dydd: Dydd Mawrth 22 Hydref
Amser: 9.30-4.30
Lleoliad: Bangor
Cost: £90 *Darperir cinio

Archebwch Yma


Cwrs: Siarad â Phobl am Arian – Dulliau Effeithiol gan Defnyddio Mewnweliad Ymddygiad
Dydd: Dydd Mawrth 19 Tachwedd
Amser: 9.30-4.30
Lleoliad: Bangor
Cost: £90 *Darperir cinio

Archebwch Yma


Cwrs: Credyd Cynhwysol
Dydd: Dydd Mawrth 3ydd Rhagfyr
Amser: 9:30-12:30(Cwrs hanner dydd)
Lleoliad: Bangor
Cost: £50 *Gostyngiadau ar gael

Archebwch Yma


(English) Volunteer Training: Cold Weather Shelter – October to December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Dwyieithrwydd ar Waith – 10 Hydref

Dwyieithrwydd ar Waith

Hyfforddiant datblygu gwasanaethau dwyieithog i’r trydydd sector

Dyddiad: 10 Hydref

Amser: 10yb – 1yp

Lleoliad: Aberystwyth

Cost: am Ddim

Gadw lle ewch i https://bit.ly/2YMtWaa

Amcanion

Bydd y sesiwn hyfforddi AM DDIM hon, gan Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg. Bydd yn rhannu gwybodaeth, ymchwil a chymorth ymarferol ar sut i gynllunio i gynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn eich sefydliad.

Cynnwys

Beth yw rôl y Gymraeg o fewn y trydydd sector? Sut mae’n berthnasol i chi, eich sefydliad a’ch defnyddwyr gwasanaeth? Sut gallwch chi gynllunio er mwyn sicrhau eich bod yn ymateb i anghenion eich cynulleidfa? Yn y sesiwn hanner diwrnod hon byddwch yn edrych ar fanteision y Gymraeg, cyd-destun hanesyddol a phresennol yr iaith, y cymorth sydd ar gael gan Gomisiynydd y Gymraeg, a chynllunio ymarferol er mwyn datblygu eich defnydd o’r Gymraeg.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn medru

 • Deall cyd-destun hanesyddol a chyfredol y Gymraeg yn well
 • Deall y sefyllfa ynglyn â deddfwriaeth a pholisi cyhoeddus y Gymraeg yn well
 • Deall perthnasedd y Gymraeg i’ch cwsmeriaid a’ch defnyddwyr gwasanaeth
 • Disgrifio manteision y Gymraeg o fewn cyd-destun y trydydd sector
 • Adnabod a defnyddio’r cymorth a’r cyngor sydd ar gael yn rhad ac am ddim gan Gomisiynydd y Gymraeg ac eraill

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r hyfforddiant yn addas ar gyfer

 • Gweithwyr, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr sydd eisiau dysgu mwy am rôl y Gymraeg o fewn eu sefydliad
 • Swyddogion â chyfrifoldeb dros ddarpariaeth Gymraeg eu sefydliad
 • Unigolion sydd eisiau deall mwy am berthnasedd y Gymraeg i’w rôl

Rhagor o wybodaeth

10am – 1pm

Mae’r rhaglen hyfforddiant hwn wedi derbyn Marc Ansawdd Agored Cymru, sy’n fesur o ragoriaeth addysg a bydd pob mynychwr yn derbyn tystysgrif ddigidol i gydnabod 3 awr DPP.

Noder: nid yw’r hyfforddiant yn addas ar gyfer swyddogion o sefydliadau sydd â dyletswydd gyfreithiol i ddefnyddio’r Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys sefydliadau sector gyhoeddus a rhai sefydliadau trydydd sector. Mae gwybodaeth bellach am hyn ar wefan Comisiynydd y Gymraeg. Os ydych yn ansicr, mae croeso i chi gysylltu am fwy o wybodaeth. hybu@comisiynyddygymraeg.cymru / 03456 033 221 / www.comisiynyddygymraeg.cymru/hybu

Goruchwylio, cefnogi a datblygu staff – 9, 10 Hydref & 9 Tachwedd

Goruchwylio, cefnogi a datblygu staff

Dyddiad: 9, 10 Hydref & 9 Tachwedd

Amser:  3 diwrnod

Lleoliad: Caerdydd

Cost:

Aelodau WCVA / WCVA Members £410.00
Gwirfoddol a Cymunedol / Voluntary & Community £470.00
Partneriaid o WCVA / Partners of WCVA £480.00
Sector Cynhoeddus a Preifat / Public and private sector £530.00

 

Codir ffi cofrestru o £72 y pen ar y rheini sy’n cofrestru i gwblhau’r asesiad ILM

Gadw lle ewch i https://bit.ly/33EgmnV

Amcanion

Mae’r cwrs hwn, sydd wedi’i ardystio gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), yn gyfle i chi ddatblygu’ch sgiliau goruchwylio, cynyddu’ch hyder, a gwella’ch gallu i gyflawni’ch cyfrifoldebau fel rheolwr llinell.

Cynnwys

Mae cryn dipyn o gyfrifoldeb ar reolwyr llinell yn y trydydd sector sy’n gofyn am lawer mwy na dim ond dirprwyo tasgau neu gymeradwyo ceisiadau. Fel rheolwr llinell, rydych yn gyfrifol am gyfleu negeseuon yn effeithiol i’ch tîm, canfod cyfleoedd datblygu a rhoi cymorth uniongyrchol i aelodau o’ch tîm.

Bydd y cwrs tridiau hwn yn canolbwyntio ar arferion gorau ar gyfer cynefino, goruchwylio, arfarnu, monitro perfformiad, cefnogi staff a thimau, a datblygu unigolion.

Cewch gyfleoedd ymarferol i wella ac ymarfer eich sgiliau goruchwylio, yn ogystal â rhoi’ch gwybodaeth a’ch sgiliau newydd ar waith yn ôl yn eich mudiad, eich prosiect neu’ch cymuned.

Bydd y cwrs hyfforddi ymarferol hwn yn defnyddio dulliau hyfforddi amrywiol, gan gynnwys cyflwyniadau, gwaith mewn grwpiau bach, trafodaethau ac ymarferion. Byddwch hefyd yn cael deunydd a ddosbarthir yn y cwrs ac adnoddau eraill i’w cadw ar ôl y cwrs.

Canlyniadau dysgu

Drwy wneud y cwrs hwn, byddwch yn:

 • Trin a thrafod eich rôl a’ch cyfrifoldebau fel rheolwr
 • Gwella’ch sgiliau goruchwylio ac arfarnu
 • Datblygu’ch rhestr wirio eich hun ar gyfer cynefino
 • Ystyried ffyrdd effeithiol o reoli perfformiad a chymhelliant
 • Canfod amrywiaeth o gyfleoedd dysgu a datblygu sy’n addas ar gyfer eich tîm
 • Cydnabod eich cryfderau, eich gwendidau a’ch gwerthoedd eich hun a’r hyn sy’n eich cymell

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Os ydych mewn rôl rheolwr llinell ar hyn o bryd, neu newydd ddechrau mewn rôl rheolwr llinell, mae’r cwrs hwn yn addas i chi.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r cwrs hwn wedi’i ardystio gan ILM. Mae’r broses asesu yn cynnwys cyflwyno:

 • Dyddiadur hunanasesu – i ddangos eich bod yn deall eich cryfderau, eich gwendidau a’r hyn rydych wedi’i ddysgu yn ystod y rhaglen
 • Rhestr o gyfleoedd dysgu a datblygu
 • Dadansoddiad o astudiaeth achos benodedig

Bydd angen i chi ymrwymo i’r canlynol:

Y cwrs 3 diwrnod llawnI ennill dyfarniad y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth, bydd angen i chi gwblhau 3 aseiniad byr yn llwyddiannus ar ôl y cwrs. Bydd yr hyfforddwr yn rhoi cymorth a chefnogaeth i chi yn ystod y drefn asesu.

Codir ffi cofrestru o £72 y pen ar y rheini sy’n cofrestru i gwblhau’r asesiad ILM

Hyforddwr

Eileen Murphy

(English) Community Organising Training – 11th – 12th October 2019

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) You and Your Baby – 10th September – 15th October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Making Information Easy to Read & Understand Level 1 – 22nd October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyflwyniad i Adennill Costau Llawn – 24 Hydref

Dyddiad: 24 Hydref

Amser:  10:00 – 13:00

Lleoliad: CGGC, Y Rhyl

Cost:  

Aelodau WCVA / WCVA Members £70.00
Gwirfoddol a Cymunedol / Voluntary & Community £85.00
Partneriaid o WCVA / Partners of WCVA £91.00
Sector Cynhoeddus a Preifat / Public and private sector £100.00

Gadw lle: https://bit.ly/2lMcorS

Amcanion

Rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o adennill costau llawn yn ogystal â’r offer angenrheidiol i gyfrifo costau llawn eu mudiad.

Cynnwys

Gall methiant i ariannu gorbenion eich prosiect yn briodol arwain at ansefydlogrwydd, gwasanaeth gwael yn ogystal â bygwth cynaliadwyedd eich mudiad.

Costau sy’n rhannol gefnogi’r prosiect yw gorbenion, ond sydd hefyd yn cefnogi prosiectau neu weithgareddau eraill mae’ch mudiad yn eu darparu. Gall y rhain gynnwys cyfran o gyflogau staff craidd megis gweinyddwyr, costau rhentu a chyfleustodau neu ffioedd cyfreithiol ac archwilio’ch mudiad.

Ffordd o ddyrannu costau yw adennill costau llawn sy’n sicrhau bod yr holl orbenion wedi’u cynnwys yn eich cyllidebau wrth ymgeisio am gyllid ar gyfer prosiect neu’n ymgeisio am wasanaethau.

Bydd y gweithdy hanner diwrnod hwn yn rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o Adennill Costau Llawn yn ogystal â chyflwyno’r gwahanol offer a thechnegau angenrheidiol i ganfod a dadansoddi costau llawn eu mudiad ar gyfer

[/sntoggle]

Ymgyrch Gofalwn Cymru – 1 Tachwedd

Ymgyrch Gofalwn Cymru

Dyddiad: 1 Tachwedd

Amser: 10:00 – 12:00

Lleoliad: Optic Centre, St. Asaph Business Park, St. Asaph, LL17 0JD

Cost: Am Ddim

Gadw lle: Ewch i https://bit.ly/2l30SIP

Mae yna amrywiaeth eang o ddeunyddiau rhandaliadau sydd wedi ei datblygu i’ch helpu chi i hybu i’r cyhoedd yr amrywiaeth o swyddogaethau sydd ar gael i weithio gyda phlant ac oedolion.

Mae 2 sesiwn rhad ac am ddim wedi cael ei drefnu ar ddefnyddio deunyddiau Gofalwn Cymru

Mi fydd y sesiynau yn yr iaith Saesneg

Mae nifer o lefydd yn fyr felly os hoffech chi fynychu, cwblhewch y ffurflenni archebu.

(English) Homelessness Decisions: Effective Challenges – 4th November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Prisoners – Homelessness and Housing – 5th November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyfforddiant AVOW: Godalu am eich asedau – 13 Tachwedd

Godalu am eich asedau - 13 Tachwedd

Dyddiad: 13 Tachwedd

Amser: 10yb –  1yp

LleoliadTŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND

Cost: £10*

Gadw lle: Ewch i https://avow.org/en/training-booking/

Nodau ac Amcanion:

Bydd yr amcan o hyfforddiant hwn i edrych ar ffyrdd y dytai sefydliad amddiffyn eu harian, o sgoi colli neu amhriodol defnyddio cronfeydd. Yn ogystal, sut i edrych ar ôl ydych yn berchen ar asedau.

*Gostynig iad o 10% i aelodau

(English) Eden Project: Community Camps – 22 to 25 November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyfforddiant AVOW: Cymryd Cofnodion – 15 Ionawr

Cymryd Cofnodion - 15 Ionawr

Dyddiad: 15 Ionawr

Amser: 9:30yb – 2:30yp

Lleoliad: Tŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND

Cost: £17.50*

Gadw lle: ewch i https://bit.ly/2mvfhy2

Nodau ac Amcanion

Dyma’r canlynladau dysgu: Deall sut i ysgrifennu cofnodlon cyfarfod cywir ac eglur ac ymarfer sgillau ysgrifennu cofnodlon i slchrau bod y rheiny sy’n bresennol yn derbyn y wybodaeth angenrheidiol.*

*Gosfyngiad o 10% i aelodau

 

(English) FREE Mental Health Awareness Training with I CAN

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Newyddlen Partneriaeth Datblygu’r gweithlu gofal cymdeithasol (SCWDP) Cychlythyr

Newyddlen Partneriaeth Datblygu'r gweithlu gofal cymdeithasol (SCWDP) Cychlythyr

Rydym wedi cyhoeddi rhaglen datblygu’r gweithlu rhanbarthol, lleol a phamffledyn hyfforddiant ar gyfer 2019/2020 ar ein gwefan.

Datblygwyd ein cynllyun lleol trwy ddefnyddio Dadansoddiad o Anghenion hyfforddi (TNA_ sy’n cael ei gwblhau gan ddarparwyr fel rhan o Arolwg Data Gweithluoedd Llywodraeth Cymru ac sy’n cefnogi’r Cynllun Gweithredu Treigl Rhanbarthol i ddarparu blaenoriaethau Strategaeth Gweithlu Gogledd Cymru.

 • Cefnogi’r gweithlu gofal cartref i baratoi ar gyfer cofrestru a chefnogi gwybodaeth / rôl unigolion cyfrifol.
 • Cefnogi hyfforddiant, datblygiad a chymwysterau rheolwyr gofal cymdeithasol.
 • Cefnogi gofal sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau a chefnogi ymarfer.
 • Cefnogi rhaglenni cymhwydo ac ôl-gymhwyso ar gyfer gwaith cymdeithasol.
 • Cefnogi gweithwyr gofal cymdeithasol rheng flaen i ddatblygu ei sgiliau mewn perthynas â gofal cymdeithasol.
 • Galluogi’r gweithlu i ateb gofynion rheoliadol ar gyfer cymwysterau a/neu gofrestru.

I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd hyfforddiant a chymwysterau cysylltwch â’r Uned Datblygu’r Gweithlu a: 01978 neu e-bost workforcedevelopment@wrexham.gov.uk

Ewch i: issue-4-july-2019-welsh

(English) Webinar: (PAYE) end-of-year expenses and benefits – Various

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Free Energy Advice Sessions with NEA Cymru – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) HMRC Webinar – Online

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Free Online Courses with Business Wales – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyfforddeiaethau Coleg Cambria – Yn Barhaus

Hyfforddeiaethau Coleg Cambria - Yn Barhaus

traineeships-a5-leaflet-july-17-welsh-lr-cleaned-page-001

Dyma fenter hyfforddi gan Lywodraeth Cymru wedi’i anelu at bobl ifanc 16 – 18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). Mae sawl rheswm pam fod dysgwyr yn y sefyllfa hon; efallai nad ydy rhai ohonynt yn canolbwyntio ar eu gyrfa, efallai nad oes ganddynt y cymwysterau cywir i fynd ar gwrs, neu efallai nad oes ganddynt fawr o hunan-barch a hyder. Beth bynnag fo’r rheswm, gall y Rhaflen Hyfforddeiaeth, sydd ar gael ynb Ngholeg Cambria, gynnig atev iddynt. Daw pob atgyfeiriad i’r rhaglen drwy Gyrfa Cymru. Bydd pob atgyfeiriad yn cael ei asesu ar gyfer maes priodol y rhaglen Hyfforddeiaeth.

(English) Autism Awareness Certification – Online

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cymraeg Gwaith – Dygu Cymraeg Cymru

Cymraeg Gwaith - Dygu Cymraeg Cymru

work-welsh

Rydym yn falch o gyhoeddi manylion ein cynllun newydd arloesol. Cymraeg Gwaith, rhaglen o hyfforddiant hyblyg sydd wedi ei hariannu’n llwyr. Eqch i’n gwefan dygucymraeg.cymru i ddarganfod mwy a chofrestru ar y cyrsiau.

Ewch i’n gwefan dysgucymraeg.cymru i ddarganfod mwy a chofrestru ar y cyrsiau

erthygl-mewnrwyd-cylchlythyr

taflenni-gwybodaeth-information-leaflet_-cymraeg-gwaith

(English) Other courses in the region

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Training for Carers / Support Workers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Please read the comments from people and organisations who have attended various training courses:

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Feedback

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyfranogiad ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

participationstandards_poster_9

Ystyr cyfranogiad yw gwrando ar blant a phobl ifanc a chydweithio â nhw fel dinasyddion gweithgar a all wneud cyfraniad pwysig o ran eu hysgolion, eu cymunedau a’u cenedl.

Rydym o’r farn bendant bod cynnwys plant a phobl ifanc yn allweddol, wrth i ni ddatblygu a chyflwyno deddfwriaeth, polisïau a rhaglenni. Ein bwriad yw parhau i wneud yn siŵr bod gan blant a phobl ifanc lais gweithredol, a’u bod yn gallu cyfrannu at waith y Llywodraeth hon.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod cynnwys pobl a chymunedau mewn modd effeithiol yn rhan ganolog o’r broses o wella llesiant, yn ogystal â bod yn un o’r pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf.

Mae’r sail ar gyfer cael lleisio barn i’w chael yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), sy’n nodi hawl plant a phobl ifanc i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, ac i sicrhau y caiff y farn honno ei hystyried.

Nod Craidd 5

Rydym wedi mabwysiadu CCUHP fel sail i’n holl waith ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac mae erthyglau CCUHP wedi cael eu crynhoi yn y Saith Nod Craidd ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae Nod Craidd 5 yn ei gwneud yn ofynnol bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad a’u trin â pharch, ac y cydnabyddir eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol.

Safonau ar gyfer Cyfranogiad Cenedlaethol

Ariennir ‘Plant yng Nghymru’ gan Lywodraeth Cymru i fod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer hawliau plant. Yn ddiweddar, maent wedi diweddaru’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad i adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad yn darparu canllawiau ar gyfer y ffyrdd gorau a mwyaf ystyrlon o wrando ar lais plant a phobl ifanc ac ymateb iddynt, yn unol ag Erthygl 12 o CCUHP.

Mae’r Safonau wedi cael eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr y Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, a chafodd y broses ei llywio drwy ymgynghori â phobl ifanc.

Mae’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn nodi’r materion allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith nod, gan sicrhau bod pob un yn adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Ar ôl lansio’r safonau ar eu newydd wedd, bydd canllawiau diwygiedig yn cael eu cyhoeddi ynghylch proses y nod barcud a’r deunyddiau hunanasesu ar gyfer Awdurdodau Lleol sydd â thîm arolygu. Bydd sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn cael eu hannog i ymgymryd â’r broses hunanasesu er mwyn dangos eu bod yn cydymffurfio â’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn eu holl waith gyda phlant a phobl ifanc.

Cymru Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i brosiect Cymru Ifanc, sy’n cael ei gynnal gan Blant yng Nghymru, sefydliad ambarél sy’n gweithio dros hawliau plant.

Mae Cymru Ifanc yn cydweithio â grwpiau, fforymau a chynghorau ieuenctid sydd eisoes yn bod i gasglu safbwyntiau a chlywed barn plant a phobl ifanc er mwyn i’w sylwadau ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau a rhaglenni.

Mae Cymru Ifanc hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, yn swil, dan anfantais, yn ddihyder, neu wedi’u hynysu, gan roi cyfle iddyn nhw hefyd leisio’u barn.

 

welsh-gov

 

Cyfranogiad-Plant-a-Phoble-Ifanc-yng-Nghymru-Arfer-Da-2016

 


(English) INVITATION TO WALES & WEST UTILTIES’ ANNUAL STAKEHOLDER WORKSHOPS

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 – Scheme Windows

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gwasanaeth cyngor am wahaniaethu gogledd cymru

NWDS leaflet WELSH_Page_1


(English) Comic Relief’s Community Cash Grants Programmes open across the UK

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Turn2us Intermediary workshops

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Charities: Rules and Guidance for Political Campaigning

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief initiatives open #iwill Youth Social Action Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief open HIV in the UK: Think Digital Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Liverpool Heart and Chest Hospital Annual Open Day

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Next Page »

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design