avow logo

AVOW

Training Courses Archive | AVOW: Association of Voluntary Organisations in Wrexham
avow logo

AVOW

(English) Training with AVOW

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Info/T&Cs

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyfforddiant AVOW: Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl – Dydd Mawrth 10fed & Dydd Mercher 11eg Medi 2019

Hyfforddiant AVOW: Diogelwch Bwyd Lefel 2 – 17 Medi

Dyddiad: 17 Medi

Amser: 9yb – 4:20yp

Lleoliad: Tŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND

Cost: £60 )Gostyngiad o 10% i oelodau)

Gadw lle: ewch i https://avow.org/en/training-booking/

Mae hyfforddiant yn cael ei achredu a’i ddarparu gan Goleg Cambria

Mae’r hyfforddiant yn anelu at ddarparu cyfranogwyr gyda gafael o bwysigrwydd diogelwch bwyd a dealltwriaeth o sut i reoli peryglon diogelwch bwyd.

[/sntoggle]

Hyfforddiant AVOW: Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith – 20ain Medi

Hyfforddiant AVOW: Hyfforddiant cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl – 23 a 24 Hydref

(English) Mental Health and Homelessness – 5th September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyfforddiant “Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” – 11 & 12 Medi

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel”

 

Dyddiad: 11 & 12 Medi

Amser: 9:30yb – 4:30yp

Lleoliad: Conwy

Cost: £170.00 – £245.00

Gadw lle ewch i https://bit.ly/2H6lN5G

Cwrs Deuddydd

Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw eu bywyd heb ddioddef camdriniaeth nac esgeulustod, ond mae digwyddiadau diweddar yn amlygu, unwaith eto, pa mor anodd y gall fod i gynifer o oedolion adnabod, a gweithredu ar sail pryderon ynghylch diogelwch neu les plentyn. Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn datgan y dylai pob sefydliad sy’n ymwneud â phlant weithio tuag at yr hyn sydd orau i bob plentyn. Mae gan y Person Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant rôl hanfodol o fewn sefydliadau sy’n helpu i sicrhau bod mesurau diogelu digonol ar waith a bod camau angenrheidiol yn cael eu cymryd pan fydd pryderon am blentyn yn cael eu codi.

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at bobl sy’n gweithredu yn y rôl ‘Person Dynodedig’ gan weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys ysgolion, gofal dydd plant a lleoliadau preswyl, hefyd gwasanaethau sy’n darparu cymorth i blant a theuluoedd yn y sector gwirfoddol a phreifat.

Bydd yr hyfforddiant deuddydd hwn yn ystyried y canlynol:

 • Rôl y Person Dynodedig a sut gellir ymgorffori’r rôl honno yn eich sefydliad
 • Deddfwriaeth a chanllawiau ar ddiogelu plant a phobl ifanc, yn enwedig yn y cyd-destun Cymreig
 • Mesurau diogelu hanfodol y mae angen eu rhoi ar waith
 • ‘Camddefnyddio ymddiriedaeth’ a sut mae parhau’n effro i droseddau rhywiol posibl o fewn y sefydliad
 • Asesu pryderon am blentyn, a chyfeirio’r achos at y gwasanaethau cymdeithasol os bydd angen
 • Y system amddiffyn plant statudol a’r hyn y gellir ei ddisgwyl gennych
 • Cyfrinachedd a chadw cofnodion da
 • Amrywiaeth a nodweddion ychwanegol sy’n gwneud rhai plant yn arbennig o agored i niwed

Ynglŷn â’r hyfforddwr

Mae Claire Sharp wedi gweithio gyda phlant a phobl ifanc, yn y sector gwirfoddol a statudol, ers dros ugain mlynedd ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Swyddog Hyfforddi Plant yng Nghymru. Treuliodd Claire flynyddoedd lawer yn gweithio ym maes cam-drin domestig, gan gefnogi plant a phobl ifanc yn uniongyrchol mewn llochesau ac yn y gymuned, cyn symud ymlaen i reoli Gwasanaethau Plant yng Nghymorth i Fenywod Cymru. Mae ganddi ddiddordeb parhaus wrth annog addysg a dysgu, yn ei ystyr ehangaf, ar ôl gweithio fel athro cynradd ac wrth oruchwylio ac asesu gweithwyr cymdeithasol myfyrwyr mewn timau plant a theuluoedd.

Bellach mae Claire yn hyfforddi ymarferwyr o amrywiaeth o wasanaethau, ar ystod eang o faterion, gan gynnwys hawliau plant ac amddiffyn plant. Mae Claire hefyd wedi darparu hyfforddiant Cymorth Cynnar, rhaglen wedi’i anelu at wella cydnabyddiaeth a chefnogaeth i blant anabl a’u teuluoedd trwy ddull aml-asiantaethol gyda’r plentyn yn y ganolfan. Mae Claire yn wirfoddolwr gyda UCAN Productions, cydweithrediad perfformiad a chelfyddydau creadigol ar gyfer plant dall a rhannol ddall, pobl ifanc a’u ffrindiau, gan gefnogi’r plant i gael cyfleoedd i chwarae a chymdeithasu a datblygu sgiliau a hyder.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

 

(English) Harassment and Illegal Eviction – 12th September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

LHDT a Datblygiad Plant – 19 Medi

LHDT a Datblygiad Plant

Dyddiad: 19 Medi

Amser: 9:30yb – 4:30yp

Lleoliad: Conwy

Cost: £95.00 – £135.00

Gadw lle ewch i https://bit.ly/2KS1KZw

Cwrs Undydd

Ma’r cwrs undydd hwn yn edrych ar faterion sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc LHDT a’u perthynas â datblygiad plant. Bydd yn edrych ar faterion rhywioldeb ac adnabod rhywedd, a sut mae cefnogi plant, rhieni ac amgylcheddau proffesiynol. Nod y cwrs fydd meithrin hyder ymarferwyr a rheolwyr wrth ddelio gyda’r materion hyn.

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu at ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i wella eu harferion a chreu amgylcheddau sy’n cefnogi LHDT. Mae hyn yn cynnwys ymarferwyr sy’n gweithio yn y Blynyddoedd Cynnar hyd at glasoed ac wedyn.

Nodau’r cwrs:

 • Datblygiad plant
 • Cyfnodau allweddol o’u geni hyd oedolaeth
 • Cyflymdra a dilyniant datblygiad
 • Glasoed
 • Rhywioldeb lesbiaidd, hoyw a deurywiol
 • Hunaniaethau LHDT
 • Trawsrywedd a materion ailbennu rhywedd
 • Hawliau plant a barn plant
 • Ymdrin â phryderon rhieni

Am yr hyfforddwyr

Mae Mike Mainwaring wedi gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc am dros 20 mlynedd. Yn arbenig mewn camddefnyddio sylewddau, digartrefedd ymysg pobl ifanc, cyfranogiad a hawliau plant. Mae’n hyfforddwr cymwysedig ac mae ganddo blant wedi’u hyfforddi, pobl ifanc ac oedolion ar gamddefnyddio sylweddau, materion LHDT, hawlia plant, cyfranogiad, delio ag ymddygiad anodd, diogelu ac amddiffyn plant, Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant a ffiniau. Mae hefyd wedi datblygu a phrosiectau ymchwil arweiniol rhedeg ieuenctid. Mae wedi gweithio mewn lleoliadau amrywiol megis prosiectau stryd cyffuriau, adsefydlu preswyl, gwaith allgymorth, chwarae, gwaith ieuenctid, Llwyddodd prosiectau tai a rhedeg Cynghorau ieuenctid. Mae ganddo gefndir celf, yn gweithio gyda phobl ifanc mewn gofid trwy gyfrwng celf ac arddangos ei waith ei hun am faterion cymdeithasol.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk.

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

(English) safeTALK: Suicide Alert – 23rd September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Homelessness Law in Wales – An essential introduction – 3rd October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Dwyieithrwydd ar Waith – 10 Hydref

Dwyieithrwydd ar Waith

Hyfforddiant datblygu gwasanaethau dwyieithog i’r trydydd sector

Dyddiad: 10 Hydref

Amser: 10yb – 1yp

Lleoliad: Aberystwyth

Cost: am Ddim

Gadw lle ewch i https://bit.ly/2YMtWaa

Amcanion

Bydd y sesiwn hyfforddi AM DDIM hon, gan Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg. Bydd yn rhannu gwybodaeth, ymchwil a chymorth ymarferol ar sut i gynllunio i gynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn eich sefydliad.

Cynnwys

Beth yw rôl y Gymraeg o fewn y trydydd sector? Sut mae’n berthnasol i chi, eich sefydliad a’ch defnyddwyr gwasanaeth? Sut gallwch chi gynllunio er mwyn sicrhau eich bod yn ymateb i anghenion eich cynulleidfa? Yn y sesiwn hanner diwrnod hon byddwch yn edrych ar fanteision y Gymraeg, cyd-destun hanesyddol a phresennol yr iaith, y cymorth sydd ar gael gan Gomisiynydd y Gymraeg, a chynllunio ymarferol er mwyn datblygu eich defnydd o’r Gymraeg.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn medru

 • Deall cyd-destun hanesyddol a chyfredol y Gymraeg yn well
 • Deall y sefyllfa ynglyn â deddfwriaeth a pholisi cyhoeddus y Gymraeg yn well
 • Deall perthnasedd y Gymraeg i’ch cwsmeriaid a’ch defnyddwyr gwasanaeth
 • Disgrifio manteision y Gymraeg o fewn cyd-destun y trydydd sector
 • Adnabod a defnyddio’r cymorth a’r cyngor sydd ar gael yn rhad ac am ddim gan Gomisiynydd y Gymraeg ac eraill

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r hyfforddiant yn addas ar gyfer

 • Gweithwyr, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr sydd eisiau dysgu mwy am rôl y Gymraeg o fewn eu sefydliad
 • Swyddogion â chyfrifoldeb dros ddarpariaeth Gymraeg eu sefydliad
 • Unigolion sydd eisiau deall mwy am berthnasedd y Gymraeg i’w rôl

Rhagor o wybodaeth

10am – 1pm

Mae’r rhaglen hyfforddiant hwn wedi derbyn Marc Ansawdd Agored Cymru, sy’n fesur o ragoriaeth addysg a bydd pob mynychwr yn derbyn tystysgrif ddigidol i gydnabod 3 awr DPP.

Noder: nid yw’r hyfforddiant yn addas ar gyfer swyddogion o sefydliadau sydd â dyletswydd gyfreithiol i ddefnyddio’r Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys sefydliadau sector gyhoeddus a rhai sefydliadau trydydd sector. Mae gwybodaeth bellach am hyn ar wefan Comisiynydd y Gymraeg. Os ydych yn ansicr, mae croeso i chi gysylltu am fwy o wybodaeth. hybu@comisiynyddygymraeg.cymru / 03456 033 221 / www.comisiynyddygymraeg.cymru/hybu

Goruchwylio, cefnogi a datblygu staff – 9, 10 Hydref & 9 Tachwedd

Goruchwylio, cefnogi a datblygu staff

Dyddiad: 9, 10 Hydref & 9 Tachwedd

Amser:  3 diwrnod

Lleoliad: Caerdydd

Cost:

Aelodau WCVA / WCVA Members £410.00
Gwirfoddol a Cymunedol / Voluntary & Community £470.00
Partneriaid o WCVA / Partners of WCVA £480.00
Sector Cynhoeddus a Preifat / Public and private sector £530.00

 

Codir ffi cofrestru o £72 y pen ar y rheini sy’n cofrestru i gwblhau’r asesiad ILM

Gadw lle ewch i https://bit.ly/33EgmnV

Amcanion

Mae’r cwrs hwn, sydd wedi’i ardystio gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), yn gyfle i chi ddatblygu’ch sgiliau goruchwylio, cynyddu’ch hyder, a gwella’ch gallu i gyflawni’ch cyfrifoldebau fel rheolwr llinell.

Cynnwys

Mae cryn dipyn o gyfrifoldeb ar reolwyr llinell yn y trydydd sector sy’n gofyn am lawer mwy na dim ond dirprwyo tasgau neu gymeradwyo ceisiadau. Fel rheolwr llinell, rydych yn gyfrifol am gyfleu negeseuon yn effeithiol i’ch tîm, canfod cyfleoedd datblygu a rhoi cymorth uniongyrchol i aelodau o’ch tîm.

Bydd y cwrs tridiau hwn yn canolbwyntio ar arferion gorau ar gyfer cynefino, goruchwylio, arfarnu, monitro perfformiad, cefnogi staff a thimau, a datblygu unigolion.

Cewch gyfleoedd ymarferol i wella ac ymarfer eich sgiliau goruchwylio, yn ogystal â rhoi’ch gwybodaeth a’ch sgiliau newydd ar waith yn ôl yn eich mudiad, eich prosiect neu’ch cymuned.

Bydd y cwrs hyfforddi ymarferol hwn yn defnyddio dulliau hyfforddi amrywiol, gan gynnwys cyflwyniadau, gwaith mewn grwpiau bach, trafodaethau ac ymarferion. Byddwch hefyd yn cael deunydd a ddosbarthir yn y cwrs ac adnoddau eraill i’w cadw ar ôl y cwrs.

Canlyniadau dysgu

Drwy wneud y cwrs hwn, byddwch yn:

 • Trin a thrafod eich rôl a’ch cyfrifoldebau fel rheolwr
 • Gwella’ch sgiliau goruchwylio ac arfarnu
 • Datblygu’ch rhestr wirio eich hun ar gyfer cynefino
 • Ystyried ffyrdd effeithiol o reoli perfformiad a chymhelliant
 • Canfod amrywiaeth o gyfleoedd dysgu a datblygu sy’n addas ar gyfer eich tîm
 • Cydnabod eich cryfderau, eich gwendidau a’ch gwerthoedd eich hun a’r hyn sy’n eich cymell

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Os ydych mewn rôl rheolwr llinell ar hyn o bryd, neu newydd ddechrau mewn rôl rheolwr llinell, mae’r cwrs hwn yn addas i chi.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r cwrs hwn wedi’i ardystio gan ILM. Mae’r broses asesu yn cynnwys cyflwyno:

 • Dyddiadur hunanasesu – i ddangos eich bod yn deall eich cryfderau, eich gwendidau a’r hyn rydych wedi’i ddysgu yn ystod y rhaglen
 • Rhestr o gyfleoedd dysgu a datblygu
 • Dadansoddiad o astudiaeth achos benodedig

Bydd angen i chi ymrwymo i’r canlynol:

Y cwrs 3 diwrnod llawnI ennill dyfarniad y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth, bydd angen i chi gwblhau 3 aseiniad byr yn llwyddiannus ar ôl y cwrs. Bydd yr hyfforddwr yn rhoi cymorth a chefnogaeth i chi yn ystod y drefn asesu.

Codir ffi cofrestru o £72 y pen ar y rheini sy’n cofrestru i gwblhau’r asesiad ILM

Hyforddwr

Eileen Murphy

(English) Community Organising Training – 11th – 12th October 2019

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Homelessness Decisions: Effective Challenges – 4th November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Prisoners – Homelessness and Housing – 5th November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Webinar: (PAYE) end-of-year expenses and benefits – Various

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Free Energy Advice Sessions with NEA Cymru – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) HMRC Webinar – Online

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Free Online Courses with Business Wales – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyfforddeiaethau Coleg Cambria – Yn Barhaus

Hyfforddeiaethau Coleg Cambria - Yn Barhaus

traineeships-a5-leaflet-july-17-welsh-lr-cleaned-page-001

Dyma fenter hyfforddi gan Lywodraeth Cymru wedi’i anelu at bobl ifanc 16 – 18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). Mae sawl rheswm pam fod dysgwyr yn y sefyllfa hon; efallai nad ydy rhai ohonynt yn canolbwyntio ar eu gyrfa, efallai nad oes ganddynt y cymwysterau cywir i fynd ar gwrs, neu efallai nad oes ganddynt fawr o hunan-barch a hyder. Beth bynnag fo’r rheswm, gall y Rhaflen Hyfforddeiaeth, sydd ar gael ynb Ngholeg Cambria, gynnig atev iddynt. Daw pob atgyfeiriad i’r rhaglen drwy Gyrfa Cymru. Bydd pob atgyfeiriad yn cael ei asesu ar gyfer maes priodol y rhaglen Hyfforddeiaeth.

(English) Autism Awareness Certification – Online

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cymraeg Gwaith – Dygu Cymraeg Cymru

Cymraeg Gwaith - Dygu Cymraeg Cymru

work-welsh

Rydym yn falch o gyhoeddi manylion ein cynllun newydd arloesol. Cymraeg Gwaith, rhaglen o hyfforddiant hyblyg sydd wedi ei hariannu’n llwyr. Eqch i’n gwefan dygucymraeg.cymru i ddarganfod mwy a chofrestru ar y cyrsiau.

Ewch i’n gwefan dysgucymraeg.cymru i ddarganfod mwy a chofrestru ar y cyrsiau

erthygl-mewnrwyd-cylchlythyr

taflenni-gwybodaeth-information-leaflet_-cymraeg-gwaith

(English) Other courses in the region

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Training for Carers / Support Workers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Please read the comments from people and organisations who have attended various training courses:

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Feedback

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyfranogiad ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

participationstandards_poster_9

Ystyr cyfranogiad yw gwrando ar blant a phobl ifanc a chydweithio â nhw fel dinasyddion gweithgar a all wneud cyfraniad pwysig o ran eu hysgolion, eu cymunedau a’u cenedl.

Rydym o’r farn bendant bod cynnwys plant a phobl ifanc yn allweddol, wrth i ni ddatblygu a chyflwyno deddfwriaeth, polisïau a rhaglenni. Ein bwriad yw parhau i wneud yn siŵr bod gan blant a phobl ifanc lais gweithredol, a’u bod yn gallu cyfrannu at waith y Llywodraeth hon.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod cynnwys pobl a chymunedau mewn modd effeithiol yn rhan ganolog o’r broses o wella llesiant, yn ogystal â bod yn un o’r pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf.

Mae’r sail ar gyfer cael lleisio barn i’w chael yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), sy’n nodi hawl plant a phobl ifanc i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, ac i sicrhau y caiff y farn honno ei hystyried.

Nod Craidd 5

Rydym wedi mabwysiadu CCUHP fel sail i’n holl waith ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac mae erthyglau CCUHP wedi cael eu crynhoi yn y Saith Nod Craidd ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae Nod Craidd 5 yn ei gwneud yn ofynnol bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad a’u trin â pharch, ac y cydnabyddir eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol.

Safonau ar gyfer Cyfranogiad Cenedlaethol

Ariennir ‘Plant yng Nghymru’ gan Lywodraeth Cymru i fod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer hawliau plant. Yn ddiweddar, maent wedi diweddaru’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad i adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad yn darparu canllawiau ar gyfer y ffyrdd gorau a mwyaf ystyrlon o wrando ar lais plant a phobl ifanc ac ymateb iddynt, yn unol ag Erthygl 12 o CCUHP.

Mae’r Safonau wedi cael eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr y Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, a chafodd y broses ei llywio drwy ymgynghori â phobl ifanc.

Mae’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn nodi’r materion allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith nod, gan sicrhau bod pob un yn adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Ar ôl lansio’r safonau ar eu newydd wedd, bydd canllawiau diwygiedig yn cael eu cyhoeddi ynghylch proses y nod barcud a’r deunyddiau hunanasesu ar gyfer Awdurdodau Lleol sydd â thîm arolygu. Bydd sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn cael eu hannog i ymgymryd â’r broses hunanasesu er mwyn dangos eu bod yn cydymffurfio â’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn eu holl waith gyda phlant a phobl ifanc.

Cymru Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i brosiect Cymru Ifanc, sy’n cael ei gynnal gan Blant yng Nghymru, sefydliad ambarél sy’n gweithio dros hawliau plant.

Mae Cymru Ifanc yn cydweithio â grwpiau, fforymau a chynghorau ieuenctid sydd eisoes yn bod i gasglu safbwyntiau a chlywed barn plant a phobl ifanc er mwyn i’w sylwadau ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau a rhaglenni.

Mae Cymru Ifanc hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, yn swil, dan anfantais, yn ddihyder, neu wedi’u hynysu, gan roi cyfle iddyn nhw hefyd leisio’u barn.

 

welsh-gov

 

Cyfranogiad-Plant-a-Phoble-Ifanc-yng-Nghymru-Arfer-Da-2016

 


(English) INVITATION TO WALES & WEST UTILTIES’ ANNUAL STAKEHOLDER WORKSHOPS

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 – Scheme Windows

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gwasanaeth cyngor am wahaniaethu gogledd cymru

NWDS leaflet WELSH_Page_1


(English) Comic Relief’s Community Cash Grants Programmes open across the UK

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Turn2us Intermediary workshops

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Charities: Rules and Guidance for Political Campaigning

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief initiatives open #iwill Youth Social Action Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief open HIV in the UK: Think Digital Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Liverpool Heart and Chest Hospital Annual Open Day

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Next Page »

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design