avow logo

AVOW

Training Courses Archive | AVOW: Association of Voluntary Organisations in Wrexham
avow logo

AVOW

(English) Training with AVOW

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Info/T&Cs

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyfforddiant AVOW: Hyfforddiant Swyddog Tân – 19 Mehefin

Hyfforddiant AVOW: Diogelwch Bwyd Lefel 2 – 3 Gorffennaf

Hyfforddiant AVOW: Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl – Dydd Mawrth 10fed & Dydd Mercher 11eg Medi 2019

Gwyl Dysgu Wrecsam – Mehefin 2019

Gwyl Dysgu Wrecsam

fol-flier-page-002

Gadw Lle, ffoniwch Sarah: 01978 293575 neu Michelle 07584335409.

 

(English) Five to Thrive – 7th June to 12th July

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Ennyn Ymddiriedaeth: Hyfforddiant Recriwtio Ymddiriedolwyr – 20 Mehefin

Ennyn Ymddiriedaeth: Hyfforddiant Recriwtio Ymddiriedolwyr

Dyddiad: 20 Mehefin

Amser: 09:45 – 16:00

Lleoliad: WCVA, Y Rhyl

Cost:

Aelodau WCVA / WCVA Members £135.00
Gwirfoddol a Cymunedol / Voluntary & Community £165.00
Partneriaid o WCVA / Partners of WCVA £177.00
Sector Cynhoeddus a Preifat / Public and private sector £195.00

Gadw lle: I weld manylion llawn y cwrs, gan gynnwys prisiau a faint o leoedd sydd ar gael, cliciwch ar ddyddiad y cwrs neu cysylltwch â’n Lein Gymorth 0300 111 0124 neu training@wcva.org.uk

Amcanion

Eich cynorthwyo i ddeall pa fathau o ymddiriedolwyr fyddai’n cefnogi datblygiad eich elusen a sut i’w recriwtio.

Cynnwys

Gall recriwtio ymddiriedolwyr fod yn broses beryglus, gan orffen weithiau drwy benodi ymgeiswyr sy’n edrych yn dda ar bapur ond na all ymrwymo i’r cyfrifoldebau gofynnol.

Byddwch yn gadael yr hyfforddiant hwn gyda syniad cliriach o’r math o ymddiriedolwyr sydd ei angen arnoch, hysbyseb ddrafft, rhestr o lefydd i hysbysebu am ddim, a chynllun i sicrhau bod ymddiriedolwyr newydd yn gallu bwrw iddi yn syth.

Yn ystod y cwrs byddwch yn edrych ar y canlynol:

 • Maes ymddiriedolwyr
 • Beth sydd ei angen ar eich bwrdd?
 • Llunio’ch hysbyseb
 • Sut i ledaenu’ch hysbyseb yn eang
 • Y broses ar ôl hysbysebu

Cwrdd â’r hyfforddwr

Elusen yw Getting on Board sy’n cynorthwyo unigolion, cyflogwyr ac aelodau o rwydweithiau proffesiynol i ddod yn arweinwyr newydd mewn cymunedau drwy wirfoddoli ar lefel bwrdd.

A hithau â thros ddeng mlynedd o brofiad o gyfraith, rheoleiddio a llywodraethu elusennau, mae Lynn Cadman wedi rhoi arweiniad ar ystod eang o faterion llywodraethu a’r fframwaith cyfreithiol y mae’n rhaid i elusennau weithredu ynddo. Er ei bod wedi gweithio gydag elusennau o bob math a maint, treuliodd Lynn y rhan fwyaf o’i gyrfa saith mlynedd yn y Comisiwn Elusennau yn gweithio yn yr Adran Elusennau Mawr. Darparodd arweiniad un wrth un wedi’i deilwra i elusennau ag incwm blynyddol rhwng £5m-£600m yn ogystal â darparu awdurdod cyfreithiol ar gyfer ystod eang o faterion megis addasu dogfennau llywodraethu, prynu a gwerthu tir, a throsglwyddo asedau mawr. Gweithiodd Lynn yn ogystal yn adran ymchwiliadau’r Comisiwn, gan weld â’i llygaid ei hun yr effaith y gall trefn lywodraethu wael a rheolaethau annigonol ei chael ar elusen.

Ers gadael y Comisiwn ym mis Chwefror 2012, mae Lynn wedi darparu cyngor ymgynghorol a rheolaeth prosiect i elusennau amrywiol, gan gynnwys fel un o gynghorwyr cyswllt Professional Governance Services Ltd. Yn fwyaf nodedig, dros y pedair blynedd diwethaf mae Lynn wedi bod yn gweithio gyda’r Lleng Brydeinig Frenhinol, i ddechrau fel ymgynghorydd ac yna Pennaeth Adran, i drosglwyddo’i ffordd o reoli >700 o ymddiriedolaethau elusennol y mae’r Lleng yn ymddiriedolwr ar eu cyfer. Roedd hyn yn cynnwys cyflwyno polisïau a gweithdrefnau newydd ar gyfer cyfrifyddu, rheoli eiddo a llywodraethu yn ogystal â datgloi tua £40m o gronfeydd cyfyngedig nad oeddynt mwyach yn diwallu anghenion buddiolwyr yn effeithiol.

Mae Lynn yn un o ymddiriedolwyr Eglwys y Bedyddwyr Eldon Road a BMS Worldwide ac mae hi wedi profi’r llawenydd a’r heriau a geir wrth fod yn ymddiriedolwr i elusen ac yn wirfoddolwr. Mae hi hefyd yn Ymarferydd Prince 2 cofrestredig ac yn aelod lleyg o’r Gymdeithas Cyfraith Elusennau.

Canlyniadau dysgu

Ar ddiwedd y dydd, bydd gennych y canlynol:

 • Dealltwriaeth gliriach o bwy sydd ei angen ar eich bwrdd (sgiliau, gwybodaeth, profiad)
 • Hysbyseb ddrafft i ddenu darpar ymddiriedolwyr
 • Rhestr o ffyrdd i’ch elusen hysbysebu am ymddiriedolwyr
 • Cynllun ar gyfer y broses recriwtio a chynefino

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn

Prif Swyddogion Gweithredol, Rheolwyr a Chyfarwyddwyr elusennau a/neu ymddiriedolwyr. Dau berson o’r mudiad (y Prif Swyddog Gweithredol a’r Cadeirydd fel arfer) sydd fwyaf effeithiol ond nid yw’n hanfodol.

 

GDPR: Blwyddyn yn Ddiweddarach gweminar #databwrddgwaith – 26 Mehefin

GDPR: Blwyddyn yn Ddiweddarach gweminar #databwrddgwaith

Dyddiad: 26 Mehefin 2019

Amser: 14:00 – 15:00

Lleoliad: Gweminar

Gadw lle: ewch i https://bit.ly/2IfzrEe

Daeth y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) i rym ar 25 Mai 2018, ei nod yw diogelu unigolion yn fwy ac felly ceir mwy o rwymedigaethau preifatrwydd i fudiadau.

“A hithau’n flwyddyn ers iddo ddod i rym, bydd WCVA ar y cyd â’r ICO (Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth) yn cynnal gweminar a fydd yn edrych ar y tueddiadau y mae’r rheoleiddiwr wedi’u gweld mewn cwynion gan wrthrychau data ac adroddiadau o dorri’r rheolau gan fudiadau dros y 12 mis diwethaf. Dyma gyfle i drafod y newidiadau mewn diogelu data ac unrhyw ansicrwydd sy’n wynebu’r sector, yn ogystal â chael golwg ar yr hyn sydd ar y gweill yn ystod ail flwyddyn GDPR”

untitled_design__66_

(English) safeTalk: Suicide Alert – 26th June

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Y cyfryngau cymdeithasol i’r trydydd sector – 9 Gorffennaf

Dyddiad: 9 Gorffennaf 2019

Amser: 09:30 – 16:00

Lleoliad: Casnewydd

Gadw lle: ewch i https://bit.ly/2WK4wc1

Amcanion

Edrych ar sut y gall eich elusen neu’ch grŵp cymunedol ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn fwy effeithiol i ennyn diddordeb a dylanwadu ar eich cynulleidfa.

Cynnwys

Rhwydweithio cymdeithasol arlein yw’r prif sgìl y dylai mudiadau trydydd sector ei feistroli yn 2019. Erbyn hyn, dyma’r ffordd orau o feithrin brand eich elusen, codi arian a chynnal ymgyrchoedd cyllido torfol, a chyrraedd a denu rhagor o bobl at eich achos – i gyd fwy neu lai am ddim heblaw am ychydig o amser ac ymroddiad ychwanegol.

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar y gwahanol ddulliau a thechnegau, yn benodol i fudiadau trydydd sector eu defnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol

Byddwn yn edrych ar y dechnoleg a’r tueddiadau diweddaraf ym myd cyfathrebu arlein sy’n newid drwy’r adeg. Bydd cyfle i chi drafod sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn llwyddiannus, yn greadigol ac yn unol â gwerthoedd y sector. Felly, p’un ai ydych eisoes wedi’ch sefydlu’ch hun arlein neu ddim ond newydd ddechrau arni, dyma’r cwrs i chi!

Canlyniadau dysgu

 • Deall y gwahanol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol
 • Trafod gwahanol ddulliau a strategaethau i ennyn diddordeb eich cynulleidfa arlein
 • Dysgu sut i greu cynnwys diddorol a gweledol
 • Gallu defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i yrru traffig at eich gwefan
 • Canfod rhwystrau unigol a sefydliadol sy’n atal defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol
 • Dysgu sut i fonitro eu llwyddiant arlein
 • Gwybod o ble i gael gwybodaeth ac adnoddau ychwanegol

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Anelir y cwrs hwn at staff neu wirfoddolwyr sy’n gobeithio datblygu eu sgiliau cyfathrebu ac ymgysylltu digidol. Nid yw’r cwrs yn benodol i “ddechreuwyr” nac i “arbenigwyr”, croesawir pob lefel o allu technegol gan fod y cwrs hwn yn ymdrin âdulliauathechnegaui’ch mudiad trydydd sector ffynnu arlein.

[/sntoggle]

Gweithdy Poenau Carchariad – 10 Gorffennaf

Gweithdy Poenau Carchariad

Dyddiad: 10ydd Gorffennaf

Amser: 1yp – 3yp

Lleoliad: Ystafell Uwchraddio, Prifysgol, Glyndwr

Gadw lle: https://bit.ly/2I0RFcH

pains-of-imprisonment-workshop-poster-jpeg

(English) Drug Addiction and Recovery – 11th July 2019

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig – 18 Gorffenaf

Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig

Dyddiad: 18 Gorfennaf 2019

Amser: 09:30 – 13:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Gadw lle: I gofrestru ar gyfer y seminar, llenwch ein ffurflen cadw lle ar-lein [agorir mewn ffenest newydd].

 

Bydd y seminar hwn yn rhannu ymagweddau arloesol i helpu deall sut gall gwasanaethau cyhoeddus fodloni anghenion cymunedau gwledig yng Nghymru.

Mwy am y digwyddiad yma

Rydyn  wedi cyhoeddi adroddiad yn ddiweddar ar Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig. Yn yr adroddiad hwn bu i ni nodi bod 9 awdurdod yn rhai gwledig, 11 yn rhai rhannol-wledig/trefol a 2 yn rhai trefol.

Y realiti yw bod darparu gwasanaethau cyhoeddus teg a chyfiawn a chynnal darpariaeth arbenigol mewn ardaloedd gwledig yn heriol oherwydd nifer o resymau gan gynnwys:

 • daearyddiaeth
 • pellter
 • cost
 • hyfywedd.

Gall colli hanfodion cymunedau gwledig megis banciau, ysgolion, a swyddfeydd post a mynediad gwael at isadeiledd allweddol megis trafnidiaeth gyhoeddus a band llydan cyflym iawn gymhlethu’r her o gynnal gwasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig.

Mae’r seminar wedi’i seilio ar 7 nod Llesiant y Ddeddf Goruchwyliaeth Ariannol ac mae wedi’i dargedu at yr HOLL wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Gall y syniadau a’r ymagweddau a rennir yn y seminar hwn gael eu haddasu i gyd-fynd ag ystod eang o wasanaethau.

Mae’r digwyddiad yn berthnasol i’r holl wasanaethau cyhoeddus ledled Cymru gan gynnwys:

 • awdurdodau lleol
 • iechyd
 • yr Heddlu
 • awdurdodau tân
 • cyrff y trydydd sector
 • cymdeithasau eiddo
 • grwpiau cymunedol
 • cyrff gwirfoddol
 • elusennau
 • mentrau cymdeithasol

(English) Homelessness Decisions: Effective Challenges – 4th November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Free Energy Advice Sessions with NEA Cymru – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) HMRC Webinar – Online

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Free Online Courses with Business Wales – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyfforddeiaethau Coleg Cambria – Yn Barhaus

Hyfforddeiaethau Coleg Cambria - Yn Barhaus

traineeships-a5-leaflet-july-17-welsh-lr-cleaned-page-001

Dyma fenter hyfforddi gan Lywodraeth Cymru wedi’i anelu at bobl ifanc 16 – 18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). Mae sawl rheswm pam fod dysgwyr yn y sefyllfa hon; efallai nad ydy rhai ohonynt yn canolbwyntio ar eu gyrfa, efallai nad oes ganddynt y cymwysterau cywir i fynd ar gwrs, neu efallai nad oes ganddynt fawr o hunan-barch a hyder. Beth bynnag fo’r rheswm, gall y Rhaflen Hyfforddeiaeth, sydd ar gael ynb Ngholeg Cambria, gynnig atev iddynt. Daw pob atgyfeiriad i’r rhaglen drwy Gyrfa Cymru. Bydd pob atgyfeiriad yn cael ei asesu ar gyfer maes priodol y rhaglen Hyfforddeiaeth.

(English) Autism Awareness Certification – Online

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cymraeg Gwaith – Dygu Cymraeg Cymru

Cymraeg Gwaith - Dygu Cymraeg Cymru

work-welsh

Rydym yn falch o gyhoeddi manylion ein cynllun newydd arloesol. Cymraeg Gwaith, rhaglen o hyfforddiant hyblyg sydd wedi ei hariannu’n llwyr. Eqch i’n gwefan dygucymraeg.cymru i ddarganfod mwy a chofrestru ar y cyrsiau.

Ewch i’n gwefan dysgucymraeg.cymru i ddarganfod mwy a chofrestru ar y cyrsiau

erthygl-mewnrwyd-cylchlythyr

taflenni-gwybodaeth-information-leaflet_-cymraeg-gwaith

(English) Other courses in the region

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Training for Carers / Support Workers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Please read the comments from people and organisations who have attended various training courses:

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Feedback

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyfranogiad ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

participationstandards_poster_9

Ystyr cyfranogiad yw gwrando ar blant a phobl ifanc a chydweithio â nhw fel dinasyddion gweithgar a all wneud cyfraniad pwysig o ran eu hysgolion, eu cymunedau a’u cenedl.

Rydym o’r farn bendant bod cynnwys plant a phobl ifanc yn allweddol, wrth i ni ddatblygu a chyflwyno deddfwriaeth, polisïau a rhaglenni. Ein bwriad yw parhau i wneud yn siŵr bod gan blant a phobl ifanc lais gweithredol, a’u bod yn gallu cyfrannu at waith y Llywodraeth hon.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod cynnwys pobl a chymunedau mewn modd effeithiol yn rhan ganolog o’r broses o wella llesiant, yn ogystal â bod yn un o’r pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf.

Mae’r sail ar gyfer cael lleisio barn i’w chael yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), sy’n nodi hawl plant a phobl ifanc i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, ac i sicrhau y caiff y farn honno ei hystyried.

Nod Craidd 5

Rydym wedi mabwysiadu CCUHP fel sail i’n holl waith ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac mae erthyglau CCUHP wedi cael eu crynhoi yn y Saith Nod Craidd ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae Nod Craidd 5 yn ei gwneud yn ofynnol bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad a’u trin â pharch, ac y cydnabyddir eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol.

Safonau ar gyfer Cyfranogiad Cenedlaethol

Ariennir ‘Plant yng Nghymru’ gan Lywodraeth Cymru i fod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer hawliau plant. Yn ddiweddar, maent wedi diweddaru’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad i adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad yn darparu canllawiau ar gyfer y ffyrdd gorau a mwyaf ystyrlon o wrando ar lais plant a phobl ifanc ac ymateb iddynt, yn unol ag Erthygl 12 o CCUHP.

Mae’r Safonau wedi cael eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr y Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, a chafodd y broses ei llywio drwy ymgynghori â phobl ifanc.

Mae’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn nodi’r materion allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith nod, gan sicrhau bod pob un yn adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Ar ôl lansio’r safonau ar eu newydd wedd, bydd canllawiau diwygiedig yn cael eu cyhoeddi ynghylch proses y nod barcud a’r deunyddiau hunanasesu ar gyfer Awdurdodau Lleol sydd â thîm arolygu. Bydd sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn cael eu hannog i ymgymryd â’r broses hunanasesu er mwyn dangos eu bod yn cydymffurfio â’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn eu holl waith gyda phlant a phobl ifanc.

Cymru Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i brosiect Cymru Ifanc, sy’n cael ei gynnal gan Blant yng Nghymru, sefydliad ambarél sy’n gweithio dros hawliau plant.

Mae Cymru Ifanc yn cydweithio â grwpiau, fforymau a chynghorau ieuenctid sydd eisoes yn bod i gasglu safbwyntiau a chlywed barn plant a phobl ifanc er mwyn i’w sylwadau ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau a rhaglenni.

Mae Cymru Ifanc hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, yn swil, dan anfantais, yn ddihyder, neu wedi’u hynysu, gan roi cyfle iddyn nhw hefyd leisio’u barn.

 

welsh-gov

 

Cyfranogiad-Plant-a-Phoble-Ifanc-yng-Nghymru-Arfer-Da-2016

 


(English) INVITATION TO WALES & WEST UTILTIES’ ANNUAL STAKEHOLDER WORKSHOPS

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 – Scheme Windows

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gwasanaeth cyngor am wahaniaethu gogledd cymru

NWDS leaflet WELSH_Page_1


(English) Comic Relief’s Community Cash Grants Programmes open across the UK

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Turn2us Intermediary workshops

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Charities: Rules and Guidance for Political Campaigning

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief initiatives open #iwill Youth Social Action Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief open HIV in the UK: Think Digital Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Liverpool Heart and Chest Hospital Annual Open Day

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Next Page »

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design