avow logo

AVOW

Training Courses Archive | AVOW: Association of Voluntary Organisations in Wrexham
avow logo

AVOW

(English) Training with AVOW

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Info/T&Cs

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth am Ddim Gwahaniaethu – 10 Ionawr 2020

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth am Ddim Gwahaniaethu

Dyddiad: 10 Ionawr

Amser: 10yb – 12:30yp

Lleoliad: Tŷ Avow, 21 Egerton Street, Wrexham, LL11 1ND

Cost: £15

Gadw lle: ewch i https://bit.ly/2mvfhy2

Nodau ac Amcanion

Hanelu at sefydliadau sy’n dymuno cynyddu eu heffeithiolrwydd o amlygu a herio gwahaniaethu.

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys cyflwyniad / gloywi i ymwybyddiaeth o wahaniaethu, nodweddion adnabyddadwy, diffinio cydraddoldeb ac amrywiaeth, enghreifftiau o wahaniaethu, atebion ymarferol ac adnoddau sydd ar gael.

Cofiwch gadw lle!

i archedbu lle ar cwrs ewch i’n gwefan isod, e-bost neu fel arall communitycourses@avow.org, neu ffoniwch ni ar 01978 312556.

Hyfforddiant AVOW: Cymryd Cofnodion – 15 Ionawr

Cymryd Cofnodion - 15 Ionawr

Dyddiad: 15 Ionawr

Amser: 9:30yb – 2:30yp

Lleoliad: Tŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND

Cost: £17.50*

Gadw lle: ewch i https://bit.ly/2mvfhy2

Nodau ac Amcanion

Dyma’r canlynladau dysgu: Deall sut i ysgrifennu cofnodlon cyfarfod cywir ac eglur ac ymarfer sgillau ysgrifennu cofnodlon i slchrau bod y rheiny sy’n bresennol yn derbyn y wybodaeth angenrheidiol.*

*Gosfyngiad o 10% i aelodau

 

Hyfforddiant AVOW: Cymhorthfa Gwirfoddoli Cymru 28 & 29 Ionawr

wrexham-vol-wales-surgery-cymraeg

Hyfforddiant AVOW: Diogelu – 7fed Chwefror

Diogelu

Dyddiad: 7fed Chwefror

Amser: 10:30yb – 2yp

Lleoliad: Ty Avow, 21 Egerton Street, Wrexham, LL11 1ND

Cost: £12.50pp

Gadw lle: ewch i https://bit.ly/2mvfhy2

Mae’r deilliannau dysgu yn rhoi cyfle i’r cyfranogwyr:

 • Gwybod eich rôl eich hun mewn perthynas â diogelu oedolion a phlant, a phobl ifanc, rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod.
 • Deall sut mae unigolion yn cael eu hamddiffyn rhag niwed, cam-drin ac esgeulustod.
 • Gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed cam-drin ac esgeulustod.
 • Gwybod y newidiadau diweddar i ddiogelu yn sgil Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 gan gyfeirio at weithdrefnau diogelu.

Cofiwch gadw lle!

I archebu lle ar y cwrs ewch i’n gwefan isod, neu e-bost fel arall communitycourses@avow.org, neu ffoniwch 01978 312556

 

Hyfforddiant AVOW: Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith – 12fed Chwefror

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

Dyddiad: 12fed Chwefror 2020

Amser: 9yb – 5yp

Lleoliad: Ty Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND

Cost: £65 y person/dydd

Gadw lle: Ewch i https://avow.org/en/training-booking/

Mae hyfforddiant yn cael ei achredu a’i ddarparu gan Goleg Cambria.

Ar ô’l cwblhau’r hyfforddiant, dylai’r ymgeisydd allu:

 • Deal rôl swyddog cymorth cyntaf gan gynnwys pwysigrwydd cofnodi digwyddiadau a defnyddio’r cyfarpar sydd ar gael a phwysigrwydd atal trawsheintio.
 • Asesu’r sefyllfa a gweithredu’n ddiogel, yn brydlon ac yn effeithiol.
 • Delio â Casualty anymwybodol
 • Gweinyddu CPR
 • Delio â clwyfau, gwaedu a sioc
 • Delio â mân anafiadau

Cofiwch gadw lle!

I archedbu lle ar y cwrs ewch i’n gwefan www.avow.org, e-bost fel arall communitycourses@avow.org neu ffoniwch ni ar 01978 312556.

Mae cyfraddau eraill yn gwneud cais am corfforaethol.

 

Cyrsiau a hyfforddiant gydag Cymunedau am Waith – Medi i Ionawr 2019

Cymunedau am Waith

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn cynnig cefnogaeth i holl breswylwyr Wrecsam sy’n dymuno gweithio, gwirfoddoli neu hyfforddi.

Rydym ni hefyd yn cynnig cefnogaeth yn y gweithle i bobl ar inwcm isel sy’n dymuno gwella eu sgilliau neu ailhyfforddi.

Gallwch gael eich atgyfeirio i’r tîm trwy eich hyfforddwr gwaith, asiantaeth neu fe allwch chi atgyfeirio eich hun.

Cyfylltwch â’r Tîm: 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, e-bostiwch cfw@wrexham.gov.uk, neu ffoniwch 01978 802418 / 820520. I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau ffoniwch 01978 318853 / 820520

Gweler ynghlwm: courses-final-welsh

(English) Green Team: Employability Skills and Green Community – 12 week programme

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhaglen Hydref Hyfforddiant Lles Cymru

Hyfforddiant Lles Cymru

Cwrs: Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) 
Dydd: Dydd Gwener  Hydref 11fed
Amser: 9.30-4.30
Lleoliad: Bangor
Cost: £90 *Darperir cinio

Archebwch Yma


Cwrs: Darparu Cymorth Cyllidebu
Dydd: Dydd Mawrth 22 Hydref
Amser: 9.30-4.30
Lleoliad: Bangor
Cost: £90 *Darperir cinio

Archebwch Yma


Cwrs: Siarad â Phobl am Arian – Dulliau Effeithiol gan Defnyddio Mewnweliad Ymddygiad
Dydd: Dydd Mawrth 19 Tachwedd
Amser: 9.30-4.30
Lleoliad: Bangor
Cost: £90 *Darperir cinio

Archebwch Yma


Cwrs: Credyd Cynhwysol
Dydd: Dydd Mawrth 3ydd Rhagfyr
Amser: 9:30-12:30(Cwrs hanner dydd)
Lleoliad: Bangor
Cost: £50 *Gostyngiadau ar gael

Archebwch Yma


(English) Volunteer Training: Cold Weather Shelter – October to December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Mesur Effaith Gymdeithasol – Rhagfyr 2019

(English) Free Financial Capability Training for Organisations – December & January

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gweminar: Cefnogaeth Ystadegol i’r Trydydd Sector – 2 Rhagfyr

Cefnogaeth Ystadegol i’r Trydydd Sector

Dyddiad: 2 Rhagfyr

Amser: 14:00 – 15:00

Lleoliad: Gweminar

Cost: Am Ddim

Gadw lle: ewch i https://bit.ly/2XVsJcR

Amcan gweminar

I godi ymwybyddiaeth o Ystadegwyr i Brosiect Cymdeithasol a pham bod dadansoddi data yn bwysig i fudiadau trydydd sector.

Cynnwys

Rydym yn gwybod bod casglu data a dadansoddi yn gallu teimlo ychydig yn anodd! Mae Ystadegwyr i Gymdeithas yn gynllun peilot wedi ei ariannu gan y Loteri Fawr i gynnig cefnogaeth ystadegol i fudiadau trydydd sector.

Mae CGGC yn falch o gael cynnig y gweminar mewn partneriaeth ag Ystadegau i Gymru.

Deilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y gweminar bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Bod yn ymwybododl o’r amrywiaeth o gynlluniau cefnogi dadansoddol i’r trydydd sector a sut gallant helpu mudiadau trydydd sector.

Ar gyfer pwy mae’r sesiwn

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn dadansoddi data, gwerthuso ac arfer effaith.

(English) Understanding Social Enterprise – 3rd & 4th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gweminar: Elusen Ddibynadwy – 11 Rhagfyr

Dyddiad: 11 Rhagfyr

Amser: 14:00 – 15:0

Lleoliad: Gweminar

Cost: Am Ddim

Gadw lle: Ewch i https://bit.ly/2QYEwpm

 

Nod y weminar

I ddarparu gwybodaeth gychwynol am farc ansawdd yr Elusen Ddibynadwy i godi ymwybyddiaeth ynghylch sicrwydd ansawdd yn y trydydd sector.

Cynnwys

Mae’r Elusen Ddibynadw yn broses syml sydd wedi’i chynllunio i’ch helpu chi i redeg eich sefydliad yn fwy effeithiol ac effeithlon. Mae’n nodi beth mae sefydliadau eu hangen ar waith i sicrhau arferion llywodraethu cadarn, systemau ariannol a rheoli risg cywir, a system ddibynadwy ar gyfer mesur canlyniadau.

Bydd y weminar hon yn egluro’r broses, buddion a strwythur y marc Elusen Ddibynadwy.

Deillianau Dysgu

Erbyn diwedd y weminar bydd y cyfranogwyr yn gallu:

 • bod yn ymwybodol o Wobr Buddsoddi Mewn Gwirfoddolwyr
 • Deall y broses a’r costau
 • Deall buddion y Wobr
 • Cael gwybodaeth am brosiect marc ansawdd CGGC yng Nghymru

Ar gyfer pwy mae’r sesiwn

This session will be useful for any registered charity with an interest in Trusted Charity quality mark, but will be particularly relevant for:

 • Cyllidwyr yn gweithio gyda mudiadau gwirfoddol
 • Awdurdodau lleol sy’n cefnogi mudiadau gwirfoddol
 • Ymddiriedolwyr mudiadau gwirfoddol sydd â diddordeb mewn sicrwydd ansawdd
 • Uwch swyddogion sydd â rhan uniongyrchol mewn rheoli gwirfoddolwyr a sicrwydd ansawdd.

[/sntoggle]

(English) Mental Health First Aid (MHFA) Wales – 11th & 12th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Working with Gypsy, Roma and Traveller Communities Training Day – 17th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Llesiant yn y gweithle – 15 Ionawr

Llesiant yn y gweithle

Dyddiad: 15 Ionawr

Amser: 10yb – 1yp

Lleoliad: Bangor

Cost: £20 – £80 y person/dydd

Gadw lle: ewch i https://bit.ly/35C36QW

Yn ôl ymchwil mae dros un rhan o dair o’r boblogaeth yn y gweithle yn dioddef problemau iechyd meddwl fel iselder, straen neu bryder Mae llawer o bobl wedi dioddef problemau iechyd meddwl neu yn adnabod rhywun sydd wedi dioddef hynny ac mae hyn yn wir iawn mewn perthynas â’r gweithle.
Mae mwy o gyflogwyr a rheolwyr yn cydnabod yr angen i fuddsoddi mewn hyfforddiant i helpu eu staff a’u corff i ddeall iechyd meddwl yn well a sut i wneud y gweithle yn iachach yn feddyliol.
Fe fydd yr hyfforddiant yma yn rhoi gwell dealltwriaeth i gyflogwyr a rheolwyr o’r amrediad o broblemau iechyd meddwl a sut maen nhw’n effeithio ar y gweithle. Fe fyddwn yn edrych ar ffyrdd o wella iechyd meddwl a llesiant cadarnhaol a sut y mae buddsoddi mewn arferion da yn debygol o gael effaith gadarnhaol ar bawb.

Mae’r cwrs yn cynnwys

 • Beth ydy llesiant yn y gweithle a sut mae’n berthnasol i’m gweithle?
 • Canllaw ar iselder, straen a phryder.
 • Problemau iechyd meddwl cyffredin eraill yr ydych efallai wedi clywed amdanyn nhw ond wedi bod yn rhy ofnus i holi amdanyn nhw.
 • Sut i drafod iechyd meddwl yn y gweithle.
 • Sut i helpu cydweithiwr allai fod yn mynd drwy gyfnod anodd
 • Creu gweithle sydd yn iachach yn feddyliol
 • Cyflwyniad i ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer y gweithle a sut y gall hyn fod o fudd i’ch corff.

Ar gyfer

Mae’r sesiwn hyfforddi yma ar gyfer staff a rheolwyr sydd eisiau dysgu rhagor am y pwnc hwn a dulliau i’w weithredu.

Am yr Hyfforddwr

Mae Julie wedi’i hyfforddi ar lefel ôl raddedig mewn iechyd meddwl ac mae wedi derbyn hyfforddiant i gefnogi pobl drwy ddefnyddio amrediad o ymyriadau yn cynnwys ymwybyddiaeth ofalgar, Therapi Gwybyddol Ymddygiadol, Therapi Byr yn canolbwyntio ar atebion a Chyfweld Ysgogiadol.

Mae Julie yn credu bod iechyd meddwl yn ymwneud â’r person cyfan, eu cymuned a’u cymdeithas. Mae’n ceisio gwella iechyd meddwl a llesiant drwy hyfforddiant perthnasol sy’n procio’r meddwl, gwella ymarferion yn y gweithle a chefnogi pobl i ofalu am eu llesiant.

Gwella Cyfathrebu drwy Gyffwrdd gyda phlant ac oedolion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol – 23 Ionawr

Gwella Cyfathrebu drwy Gyffwrdd gyda phlant ac oedolion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol

Dyddiad: 23 Ionawr

Lleoliad: Bangor

Cost: £25 – £100 y person/dydd

Gadw lle: ewch i https://bit.ly/2qT1mEf

Mae’r Symud a Chyffrwdd Hoffus – y cwrs allweddol i gyfathrebu, yn delio gyda phwysigrwydd a blaengarwch gweithio gyda Chyffwrdd fel dull o gyfleu dealltwriaeth, diogelwch a seibiant o sylfaen o hoffter a gofalu sensitif i’r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, yn cynnwys awtistiaeth.

Yn ystod y profiad undydd yma fe fyddwch yn dysgu am y niwrowyddoinaeth y tu ôl i bwysigrwydd cyffwrdd hoffus yn nhermau sut mae’r unigolyn yn addasu i’r amgylchedd/datblygiad seicolegol y plentyn/datblygiad ysgogol, gwybyddol a hoffus/datblygiad iaith ac ymddygiad iach a chymdeithasu priodol.

Nodau’r Cwrs:

Y nodau ydy rhoi sylfaen dda i chi mewn gweithio gyda Synnwyr Cyffwrdd yn ogystal â sbardun i dechnegau symud creadigol ar gyfer adeiladu ymddiriedaeth a pherthynas, i leddfu pryder a datblygu synnwyr o lawenydd. Gellir gweithredu’r sylfaen yma yn eich gwaith gyda phlant ac oedolion.

Ar gyfer:

Diben y cwrs hwn ydy cynorthwyo pob gweithiwr proffesiynol fel gweithwyr cefnogi, gweithwyr cymdeithasol, athrawon, rhieni yn ogystal â seicolegwyr a therapyddion. Mae ar eich cyfer chi os ydych yn gofalu am rhywun yn y cartref neu fel swydd.

Am yr Hyfforddwr

Mae Karen Woodley yn Seicotherapydd Symudiad Dawns Cofrestredig ac yn Arolygydd Clinigol sydd yn gweithio gyda chynghorwyr seicotherapiwtig a’r proffesiynau iechyd. Mae ganddi gyfoeth o brofiad gyda chleientiaid sydd ag anableddau dysgu. Karen oedd y cydgysylltydd hyfforddi arweiniol a’r uwch arweinydd sesiwn yn Ymddiriedolaeth Torch lle bu’n trefnu, cyflwyno a darparu eu rhaglen hyfforddi achrededig, yn cynnal grwpiau rhieni a’u gweithdai undydd ar gyfer cyfathrebu drwy gyffwrdd.

 

(English) safeTALK – Suicide Alertness for Everyone – 20th February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Responding to Planning Applications & Maximising your Influence – 16th March

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) CodeNation Courses – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) FREE Mental Health Awareness Training with I CAN

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Newyddlen Partneriaeth Datblygu’r gweithlu gofal cymdeithasol (SCWDP) Cychlythyr

Newyddlen Partneriaeth Datblygu'r gweithlu gofal cymdeithasol (SCWDP) Cychlythyr

Rydym wedi cyhoeddi rhaglen datblygu’r gweithlu rhanbarthol, lleol a phamffledyn hyfforddiant ar gyfer 2019/2020 ar ein gwefan.

Datblygwyd ein cynllyun lleol trwy ddefnyddio Dadansoddiad o Anghenion hyfforddi (TNA_ sy’n cael ei gwblhau gan ddarparwyr fel rhan o Arolwg Data Gweithluoedd Llywodraeth Cymru ac sy’n cefnogi’r Cynllun Gweithredu Treigl Rhanbarthol i ddarparu blaenoriaethau Strategaeth Gweithlu Gogledd Cymru.

 • Cefnogi’r gweithlu gofal cartref i baratoi ar gyfer cofrestru a chefnogi gwybodaeth / rôl unigolion cyfrifol.
 • Cefnogi hyfforddiant, datblygiad a chymwysterau rheolwyr gofal cymdeithasol.
 • Cefnogi gofal sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau a chefnogi ymarfer.
 • Cefnogi rhaglenni cymhwydo ac ôl-gymhwyso ar gyfer gwaith cymdeithasol.
 • Cefnogi gweithwyr gofal cymdeithasol rheng flaen i ddatblygu ei sgiliau mewn perthynas â gofal cymdeithasol.
 • Galluogi’r gweithlu i ateb gofynion rheoliadol ar gyfer cymwysterau a/neu gofrestru.

I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd hyfforddiant a chymwysterau cysylltwch â’r Uned Datblygu’r Gweithlu a: 01978 neu e-bost workforcedevelopment@wrexham.gov.uk

Ewch i: issue-4-july-2019-welsh

(English) Webinar: (PAYE) end-of-year expenses and benefits – Various

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Free Energy Advice Sessions with NEA Cymru – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) HMRC Webinar – Online

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Free Online Courses with Business Wales – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyfforddeiaethau Coleg Cambria – Yn Barhaus

Hyfforddeiaethau Coleg Cambria - Yn Barhaus

traineeships-a5-leaflet-july-17-welsh-lr-cleaned-page-001

Dyma fenter hyfforddi gan Lywodraeth Cymru wedi’i anelu at bobl ifanc 16 – 18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). Mae sawl rheswm pam fod dysgwyr yn y sefyllfa hon; efallai nad ydy rhai ohonynt yn canolbwyntio ar eu gyrfa, efallai nad oes ganddynt y cymwysterau cywir i fynd ar gwrs, neu efallai nad oes ganddynt fawr o hunan-barch a hyder. Beth bynnag fo’r rheswm, gall y Rhaflen Hyfforddeiaeth, sydd ar gael ynb Ngholeg Cambria, gynnig atev iddynt. Daw pob atgyfeiriad i’r rhaglen drwy Gyrfa Cymru. Bydd pob atgyfeiriad yn cael ei asesu ar gyfer maes priodol y rhaglen Hyfforddeiaeth.

(English) Autism Awareness Certification – Online

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cymraeg Gwaith – Dygu Cymraeg Cymru

Cymraeg Gwaith - Dygu Cymraeg Cymru

work-welsh

Rydym yn falch o gyhoeddi manylion ein cynllun newydd arloesol. Cymraeg Gwaith, rhaglen o hyfforddiant hyblyg sydd wedi ei hariannu’n llwyr. Eqch i’n gwefan dygucymraeg.cymru i ddarganfod mwy a chofrestru ar y cyrsiau.

Ewch i’n gwefan dysgucymraeg.cymru i ddarganfod mwy a chofrestru ar y cyrsiau

erthygl-mewnrwyd-cylchlythyr

taflenni-gwybodaeth-information-leaflet_-cymraeg-gwaith

(English) Other courses in the region

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Training for Carers / Support Workers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Please read the comments from people and organisations who have attended various training courses:

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Feedback

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyfranogiad ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

participationstandards_poster_9

Ystyr cyfranogiad yw gwrando ar blant a phobl ifanc a chydweithio â nhw fel dinasyddion gweithgar a all wneud cyfraniad pwysig o ran eu hysgolion, eu cymunedau a’u cenedl.

Rydym o’r farn bendant bod cynnwys plant a phobl ifanc yn allweddol, wrth i ni ddatblygu a chyflwyno deddfwriaeth, polisïau a rhaglenni. Ein bwriad yw parhau i wneud yn siŵr bod gan blant a phobl ifanc lais gweithredol, a’u bod yn gallu cyfrannu at waith y Llywodraeth hon.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod cynnwys pobl a chymunedau mewn modd effeithiol yn rhan ganolog o’r broses o wella llesiant, yn ogystal â bod yn un o’r pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf.

Mae’r sail ar gyfer cael lleisio barn i’w chael yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), sy’n nodi hawl plant a phobl ifanc i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, ac i sicrhau y caiff y farn honno ei hystyried.

Nod Craidd 5

Rydym wedi mabwysiadu CCUHP fel sail i’n holl waith ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac mae erthyglau CCUHP wedi cael eu crynhoi yn y Saith Nod Craidd ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae Nod Craidd 5 yn ei gwneud yn ofynnol bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad a’u trin â pharch, ac y cydnabyddir eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol.

Safonau ar gyfer Cyfranogiad Cenedlaethol

Ariennir ‘Plant yng Nghymru’ gan Lywodraeth Cymru i fod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer hawliau plant. Yn ddiweddar, maent wedi diweddaru’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad i adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad yn darparu canllawiau ar gyfer y ffyrdd gorau a mwyaf ystyrlon o wrando ar lais plant a phobl ifanc ac ymateb iddynt, yn unol ag Erthygl 12 o CCUHP.

Mae’r Safonau wedi cael eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr y Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, a chafodd y broses ei llywio drwy ymgynghori â phobl ifanc.

Mae’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn nodi’r materion allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith nod, gan sicrhau bod pob un yn adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Ar ôl lansio’r safonau ar eu newydd wedd, bydd canllawiau diwygiedig yn cael eu cyhoeddi ynghylch proses y nod barcud a’r deunyddiau hunanasesu ar gyfer Awdurdodau Lleol sydd â thîm arolygu. Bydd sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn cael eu hannog i ymgymryd â’r broses hunanasesu er mwyn dangos eu bod yn cydymffurfio â’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn eu holl waith gyda phlant a phobl ifanc.

Cymru Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i brosiect Cymru Ifanc, sy’n cael ei gynnal gan Blant yng Nghymru, sefydliad ambarél sy’n gweithio dros hawliau plant.

Mae Cymru Ifanc yn cydweithio â grwpiau, fforymau a chynghorau ieuenctid sydd eisoes yn bod i gasglu safbwyntiau a chlywed barn plant a phobl ifanc er mwyn i’w sylwadau ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau a rhaglenni.

Mae Cymru Ifanc hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, yn swil, dan anfantais, yn ddihyder, neu wedi’u hynysu, gan roi cyfle iddyn nhw hefyd leisio’u barn.

 

welsh-gov

 

Cyfranogiad-Plant-a-Phoble-Ifanc-yng-Nghymru-Arfer-Da-2016

 


(English) INVITATION TO WALES & WEST UTILTIES’ ANNUAL STAKEHOLDER WORKSHOPS

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 – Scheme Windows

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gwasanaeth cyngor am wahaniaethu gogledd cymru

NWDS leaflet WELSH_Page_1


(English) Comic Relief’s Community Cash Grants Programmes open across the UK

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Turn2us Intermediary workshops

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Charities: Rules and Guidance for Political Campaigning

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief initiatives open #iwill Youth Social Action Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief open HIV in the UK: Think Digital Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Liverpool Heart and Chest Hospital Annual Open Day

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Next Page »

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design