Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol

Hyfforddiant

Mae AVOW yn darparu amrywiaeth o gyrsiau i alluogi i aelodau’r gymuned ddatblygu sgiliau er budd eu mudiadau gwirfoddol a chymunedol.

Fe allwch chi archebu cwrs ar-lein yn defnyddio’r Ffurflen Archebu.

Cliciwch ar y gwahanol fathau o hyfforddiant sydd ar gael:

Bydd ugain o leoedd ar gael am bob dyddiad a bydd y rhain yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. [/sntoggle] Cyrsiau Cymunedol Cyrsiau Hyforddi Rhanbarthol am Gost Isel Cyrsiau Ar-lein Ydych chi wedi bod ar Hyfforddiant drwy AVOW? Wnaethoch chi fwynhau? Allwch chi awgrymu unrhyw welliannau ar gyfer cyrsiau’r dyfodol? Mae eich adborth yn hanfodol i’n helpu i deilwra ein hyfforddiant i ateb eich anghenion chi. Llenwch y ffurflen ymateb os gwelwch yn dda: Ffurflen Ymateb am yr Hyfforddiant Darllenwch y sylwadau gan bobl a mudiadau sydd wedi bod ar amrywiol gyrsiau hyfforddi: Os oes gan eich grŵp cymunedol unrhyw anghenion hyfforddi nad ydynt wedi’u hysbysebu ar hyn o bryd, cysylltwch ar01978 312556 neu ebostiwch communitycourses@avow.org. Efallai na fyddwn bob amser yn gallu ateb pob cais am gyrsiau ond gwnawn ein gorau i gyfeirio grwpiau at y cyrsiau sydd ar gael yn yr ardal. Cyrsiau Hyfforddiant Telerau ac Amodau

 

Hyfforddiant Penny Smart Taflen Pwy yw Pennysmart Taflen Manylion y Cwrs Taflen Cofrestru i Hyfforddi Canolfan Fenter Plas Pentwyn Coedpoeth, Ffordd y Castell, Coedpoeth Does dim hyfforddiant ar gael ar hyn o bryd. Canolfan Adnoddau Llai, Sgwâr y Farchnad, Llai Does dim hyfforddiant ar gael ar hyn o bryd. Dysgu Cymunedol Brychdyn, Swyddfa Cymunedau’n Gyntaf Gwenfro, Ffordd y Chwarel, Brynteg

Yn Dod cyn Hir

  • Garddio
  • Gwneud Bwâu Hirion (drwy’r Brynteg Bodgers)
  • Bwyd a Hylendid Lefel 2

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Rachel yn Swyddfa Cymunedau’n Gyntaf Gwenfro, Ffordd y Chwarel, Brynteg ar 01978 756531

Hyfforddiant Parc Caia

Cewch ragor o wybodaeth amdano yma: Hyfforddiant Parc Caia

CYMDEITHAS MUDIADAU GWIRFODDOL YN WRECSAM [AVOW] CYNGOR GWASANAETHAU GWIRFODDOL SIR DDINBYCH RHAGLEN HYFFORDDIANT COST ISEL RHANBARTHOL CYNGOR GWIRFODDOL SIR Y FFLINT Mae’r cyrsiau yma wedi’u trefnu yn rhan o’r ‘Cyrsiau i Gymunedau Cymru’ sy’n fenter yn darparu cyrsiau hyfforddi fforddiadwy i grwpiau gwirfoddol, wedi’i ddarparu gan Gynghorau Gwirfoddol Sirol lleol yng Nghymru. Mae’r cyrsiau i gyd yn costio £20.00 y pen am gyrsiau diwrnod llawn £10 am gyrsiau hanner diwrnod. Mae cyrsiau diwrnod llawn yn cynnwys cinio heblaw ei fod yn dweud yn wahanol. Cyrsiau yn Sir y Fflint Does dim cyrsiau’n rhedeg ar hyn o bryd. Cyrsiau yn Sir Ddinbych Does dim cyrsiau’n rhedeg ar hyn o bryd.
Cyrsiau Hunanreolaeth Ar-lein Mae Cyrsiau Hunanreolaeth Ar-lein Rhad ac am Ddim ar gael yn awr yn Wrecsam, Sir y Fflint, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd a Môn. Mae’r Cwrs Ar-lein yn gwrs hunanreolaeth ryngweithiol wedi’i seilio ar y we i helpu pobl i ddysgu rheoli’r materion o ddydd i ddydd sy’n gysylltiedig â byw gydag unrhyw gyflwr/gyflyrau tymor hir. Gallwch gwblhau’r cwrs yma yn eich cartref eich hun. Gall y Cwrs Ar-lein fod yn arbennig o ddefnyddiol i’r rheiny sy’n ei chael hi’n anodd mynd allan o’r tŷ, sy’n byw mewn ardaloedd gwledig, sy’n gweithio’n llawn amser neu sydd mewn addysg llawn amser neu a fyddai’n dewis gwneud y cwrs ar-lein yn hytrach nag wyneb yn wyneb. Mae enw defnyddiwr a chyfeiriad e-bost yn gadael i gyfranogwyr y cwrs fewngofnodi ar y cwrs o bell, 2-3 tro yr wythnos, am gyfanswm o 2 awr bob wythnos. Mae’r cwrs yn para 6 wythnos a gall cyfranogwyr fynd ar y cwrs unrhyw bryd ac yn unrhyw le lle mae cysylltiad â’r we. Mae cyfranogwyr y cwrs yn dysgu: • Rheoli poen a blinder difrifol • Ymdopi â theimladau o iselder •Technegau ac ymarferion ymlacio • Bwyta’n iach • Cynllunio gweithredu a thechnegau datrys problemau • Sgiliau cyfathrebu gyda phobl broffesiynol mewn gofal iechyd, teuluoedd, cyfeillion a chydweithwyr. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 01286 674236 neu e-bostiwch eppcymru.bcuhb@wales.nhs.uk

Grantiau Addas am Arian

“Cawsom lawer o wybodaeth a dylai fod yn haws gwneud cais am arian yn y dyfodol ar ôl gwneud y cwrs yma”. “Gwerthfawr iawn, gwnaethoch bwnc digon anodd swnio’n llawer haws ei reoli a’i gyflawni – diolch”.

Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle

“Wedi ei gyflwyno’n dda – gwnaeth bwnc nad yw’n arbennig o ddiddorol yn llawer mwy atyniadol “.

Cadw Cofnodion

“Mae’r cwrs yn ddelfrydol os ydych yn dechrau cadw cofnodon mewn cyfarfodydd”. “Rydw i wedi mwynhau’r cwrs a’r gweithgareddau a wnaethom fel unigolion ac fel grŵp”.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design