avow logo

AVOW

‘The Land’ i ymddangos mewn ffilm ddogfen Americanaidd yn 2013!

Mae lle chwarae antur ‘The Land’, ei staff a’i blant wedi bod yn destun sylw rhyngwladol yn ddiweddar oherwydd y ffordd unigryw y mae o’n dathlu ac yn darparu ar gyfer chwarae. Mae’r sylw wedi esgor ar addewid ar-lein i godi arian ar gyfer rhaglen ddogfen arbennig sydd i’w ffilmio yn ystod gwanwyn 2013. 

Mae ‘The Land’ yn lle chwarae a grëwyd o ‘nialwch’ y drws nesaf i’r Ganolfan Cyfleoedd ym Mhlas Madoc, Wrecsam. Mae’r lle chwarae yng ngofal AVOW (Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Wrecsam) ac wedi ei sefydlu gydag arian cyfalaf oddi wrth WREN (y Rhwydwaith Amgylcheddol Ailgylchu Gwastraff). Mae’r prosiect wedi derbyn arian oddi wrth gynllun Teuluoedd yn Gyntaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac yn ddiweddar wedi derbyn cadarnhad o arian cynllun Cymunedau’n Gyntaf Llywodraeth Cymru a Phlant Mewn Angen sydd wedi ei roi’n benodol ar gyfer plant sydd mewn perygl o gael eu cau allan o gymdeithas.

Fe ddechreuodd y gwaith o godi arian ar gyfer y rhaglen ddogfen ym mis Rhagfyr 2012 ac ar yr 8fed o Ionawr 2013 fe gyrhaeddwyd y nod o $9,500. Fe fu i 106 o gefnogwyr o dros y byd ddewis cydnabod pwysigrwydd darparu cyfleoedd chwarae i blant ac o ganlyniad wedi addo symiau’n amrywio o $1 i $1000.

Mae yna lawer iawn o sylwadau ynglŷn â’r prosiect wedi eu cofnodi ar y wefan – yn eu plith un sy’n nodi: “Fe allai hwn droi allan i fod yn un o’r adnoddau dysgu chwarae mwyaf gwerthfawr ERIOED!! Cyfrwch fi’n un o’r cefnogwyr! Wrth fy modd efo fo!”.

O ran AVOW, mae’r 8fed o Ionawr 2013 yn ddiwrnod arbennig iawn oherwydd ei fod yn flwyddyn i’r diwrnod ers yr agorwyd drysau ‘The Land’ am y tro cyntaf. Yn ystod y flwyddyn honno mae plant a phobl ifanc Plas Madoc a’r ardaloedd cyfagos wedi ymweld mwy na 9,000 o weithiau â’r lle.

Meddai Claire Griffiths, Rheolwraig Adran Chwarae AVOW: “Mae hwn yn gyfnod mor gyffrous i’r gymuned ac i AVOW; mae pawb yn edrych ymlaen at groesawu’r criw ffilmio atom ni yn y gwanwyn. Ac mae o mor galonogol bod cymaint o bobl yn cydnabod gwerth rhoi cyfle i blant gael chwarae’n rhydd ac yn cydnabod pwysigrwydd cael mentro pan yn blentyn”.

Meddai John Gallanders, Prif Swyddog AVOW: “Mae hyn yn gydnabyddiaeth wych o’r gwaith sydd wedi gwneud y fath lwyddiant o ‘The Land’. Mae AVOW eleni yn dathlu ei Jiwbili Arain ac rydym ni’n edrych ymlaen at gyd-ddathlu ein holl lwyddiannau.”

Mae rhagflas o’r ffilm ddogfen i’w weld yma:       www.kickstarter.com/projects/playmovie/back-to-the-land-an-adventure-play-documentary

Plant yn chwarae ac yn cael hwyl yn ‘The Land’.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design