avow logo

AVOW

Gwasanaethau addas ar gyfer y dyfodol – Ansawdd a Llywodraethu ym maes iechyd a gofal yng Nghymru

Ar ddydd Llun, wrth i Aelodau’r Cynulliad ddychwelyd ar ôl y gwyliau haf, bydd y Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yn cyflwyno cannoedd yn fwy o ymatebion unigol i’r Papur Gwyn: Gwasanaethau sy’n addas i’r dyfodol. Mae’r Papur Gwyn yn cynnwys cynigion gan Lywodraeth Cymru i ddiddymu CICau a’r pwerau sy’n bodoli i ddwyn y GIG i gyfrif ar ran cleifion a’r cyhoedd.

Mae’r cynlluniau’n cynnwys cyflwyno corff newydd gyda chylch gorchwyl yn seiliedig ar Gyngor Iechyd yr Alban, sefydliad sy’n wynebu dyfodol ansicr yn dilyn beirniadaeth sylweddol o’i rôl a’i gylch gorchwyl.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chynigion yn dawel, wrth i’r Cynulliad dorri ar gyfer yr haf a gellir maddau i ni am feddwl nad yw’r cyhoedd yn ymwybodol ohonynt, nac yn poeni rhyw lawer amdanynt.

Fodd bynnag, canfu CICau, unwaith y mae pobl yn deall y cynigion eu bod yn tueddu i deimlo’n eithaf cryf. Nid yw’n syndod bod llawer yn awyddus i gael sefydliad cryfach o ran llais y bobl ond un sydd yn annibynnol, yn gallu clywed yn uniongyrchol gan bobl am eu profiadau ac sydd â’r grym i herio darparwyr gofal pan fyddant yn canfod bod angen gwelliannau.

Dywedodd Mutale Merrill, Cadeirydd Bwrdd y CICau wrthym

‘Rydym yn defnyddio misoedd yr haf i fynd allan i ffeiriau a gwyliau i glywed oddi wrth ein cymunedau am wasanaethau’r GIG. Eleni, cawsom ein llethu gan y bobl a roddodd o’u hamser i siarad â ni am yr argymhellion a’r ffordd yr oeddent eisiau cael eu cynrychioli yn y dyfodol. ‘

Rhoddodd dros 600 o bobl o’u hamser yn yr haf i lenwi ymateb ysgrifenedig i Lywodraeth Cymru.  Mae rhai o’r rhain eisoes wedi cael eu cyflwyno, nododd eraill y ddolen er mwyn rhoi eu safbwyntiau ar-lein.

Mae CICau yn cytuno bod angen corff newydd gyda chylch gorchwyl dros iechyd a gofal cymdeithasol ond maent wedi mynegi pryder sylweddol y byddai cynlluniau Llywodraeth Cymru yn cyflwyno corff llais y bobl heb unrhyw gylch gorchwyl i wrando ar bobl a dim grym i gynrychioli eu buddiannau na dwyn sefydliadau i gyfrif am y gwasanaeth y maent yn eu ddarparu. Maent wedi defnyddio adborth cyhoeddus i ddatblygu eu syniadau am yr hyn y dylai corff yn y dyfodol fod.  Mae amlinelliad ar eu gwefan

Bydd ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar agor hyd at 29 Medi.  Gallwch fynd i’r ffurflen ar-lein yn

https://consultations.gov.wales/consultations/services-fit-future

overview-of-new-body-c

press-release-white-paper-12-september-17-c

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design