avow logo

AVOW

Neges Ar Ran Panel Yr Adolygiad Annibynnol

Fel y gwyddoch, rydym wedi cael ein sefydlu i ystyried rôl Cynghorau Cymuned a Thref yn y dyfodol. Byddwn yn gwneud hynny yn ystod y flwyddyn i ddod er mwyn cyflwyno argymhellion i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yr hydref nesaf.

rctc-information-sheet-pdf-bilingual

Mae angen eich help!

Rydym yn awyddus i glywed barn pawb – y Cynghorau Cymuned a Thref eu hunain, y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu, y bobl y maent yn gweithio gyda nhw, pobl mewn ardaloedd lle mae cynghorau ac ardaloedd heb gynghorau.

Fel man cychwyn, rydym yn gofyn pedwar cwestiwn craidd sydd i’w gweld yn y ddalen wybodaeth atodedig. Ond, cofiwch ein bod yn awyddus hefyd i gael darlun ehangach o’ch barn a’ch syniadau. Cewch gysylltu â ni drwy e-bostio: Adolygiad.CTC.Review@gov.wales

Hoffem eich annog i gyfrannu at yr adolygiad a rhannu’r cais hwn am dystiolaeth â phawb o’ch cydnabod a allai fod â diddordeb.

Rhaid anfon eich sylwadau erbyn dechrau’r flwyddyn nesaf er mwyn helpu aelodau’r panel i lunio eu syniadau. Byddwn yn trefnu cyfleoedd eraill ichi fod yn rhan o’r gwaith hwn, a byddwn yn rhoi gwybod ichi am y cyfleoedd hynny.

Cofion cynnes

Aelodau’r Panel Annibynnol

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design