avow logo

AVOW

Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Mae Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru).

Casglu tystiolaeth

Mae ambell gwestiwn penodol yr hoffech eu hystyried o bosibl, sydd i’w gweld ar dudalen hafan yr ymgynghoriad.

Nid yw cylch gwaith y Pwyllgor ond yn gadael iddo ystyried yr agwedd gyfyngedig hon ar bolisi tai. Ni fydd y Pwyllgor yn gallu ystyried cyflwyniadau sy’n mynd i’r afael â materion y tu hwnt i egwyddorion cyffredinol y Bil.

Mae’r Pwyllgor yn crosawu ymatebion Cymraeg a Saesneg gan unigolion a sefydliadau. Gofynnwn i sefydliadau â pholisi iaith eu hunain ddarparu ymatebion dwyieithog yn unol â’r polisïau hynny.

Dylai cyflwyniadau fod yn ddim hwy na 2,000 o eiriau, dylent gynnwys paragraffau wedi’u rhifo, a dylid cyfeirio ar ffynonellau tystiolaeth a rhoi linc iddynt lle bo hynny’n bosibl. A fyddech cystal â chyflwyno eich ymateb i: SeneddMADY@Assembly.Wales

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw 10.00 ddydd Llun, 13 Tachwedd 2017.

www.cynulliad.cymru/SeneddMADY

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design