avow logo

AVOW

Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru Cynhadledd Lansio

Dyddiad: 27 Mehefin 2018

Lleoliad: Venue Cymru, y Promenâd, Llandudno, LL30 1BB

Amser: 9yb – 4yp

Mae’n bleser gan Wasanaeth Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru eich gwahodd i’w lansiad swyddogol.

Gweithio ar y cyd â gwasanaethau awtistiaeth sydd eisoes wedi’u sefydlu ar draws Gogledd Cymru. Gwneud diagnosis o awtistiaeth, rhoi cyngor a chefnogaeth er mwyn galluogi unigolion awtistig i gael mynediad at wasanaethau yn eu cymunedau a rhoi cefnogaeth i’w rhieni a’u gofalwyr.

Mae’n bleser gan Wasanaeth Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru eich gwahodd i’w lansiad swyddogol.

Ethos y gwasanaeth yw sicrhau y caiff unigolion awtistig a’u gofalwyr fynediad at y cyngor, y gefnogaeth a’r ymyraethau angenrheidiol i’w galluogi i gyrraedd eu llawn botensial,

Bydd y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig (IAS) yn darparu gwasanaethau diagnostig newydd ar gyfer oedolion ac yn datblygu cefnogaeth gydol oes ar gyfer unigolion awtistig (plant ac oedolion), eu rhieni a’u gofalwyr er mwyn helpu i leihau pryderon unigolion wrth iddynt bontio o ddarpariaeth plant i ddarpariaeth oedolion. Bydd yr IAS hefyd yn darparu hyfforddiant ac ymgynghoriad ar gyfer pobl broffesiynol sy’n gweithio gydag unigolion awtistig.

Yng Ngogledd Cymru, caiff yr IAS ei ddarparu ar y cyd gan Gyngor Sir y Fflint a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Yn y gynhadledd bydd y dirprwyon yn:

Pwy ddylai fynychu?

*Digwyddiad Awtistiaeth Gyfeillgar – byddwn yn darparu plygiau clustiau tafladwy, sbectolau haul ac ardaloedd synhwyraidd isel.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design