avow logo

AVOW

Awdurdod Tân Ac Achub Gogledd

nwfra

 Fe’ch gwahoddir i gymryd rhan yn ymgynghoriad Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru i gynllunio’r modd y dylai gwasanaethau tân ac achub yng Ngogledd Cymru gael eu datblygu dros y blynyddoedd nesaf.

Mae’r Awdurdod yn gwahodd sylwadau cyffredinol ar ei ddatblygiad ar gyfer y dyfodol cyn iddo ddechrau ar y gwaith o ddatblygu ei gynlluniau ar gyfer 2018/19 a thu hwnt. Ei nod yw ceisio parhau i wella gwasanaethau yn y tymor byr yn ogystal ag ystyried lles cenedlaethau’r dyfodol yn yr ardal.

Daw’r ymgynghoriad hwn wedi i’r Awdurdod ymrwymo i ymgynghori’n gyhoeddus ar y camau y bydd yn eu cymryd yn 2018/19 er mwyn cyflawni ei amcanion lles yn yr hir dymor, fodd bynnag bydd y gyllideb ar gyfer 2018/19 yn seiliedig ar y costau hysbys a ragwelir ar gyfer y flwyddyn honno.

Mae gan yr Awdurdod enw da o ran y modd y mae wedi llwyddo i reoli ei arian a pharhau i gynnig gwasanaethau atal, amddiffyn ac ymateb o’r radd flaenaf er gwaetha’r toriadau. Mae’n poeni am yr ardal a’r boblogaeth gyfan yng Ngogledd Cymru – Beth ydy’ch barn chi ar y mater hwn?

Yn dilyn yr ymgynghoriad diwethaf, bu i’r Awdurdod fabwysiadu dau amcan hir dymor yn gynnar yn 2017: cefnogi pobl i atal tanau damweiniol mewn cartrefi a chadw’n ddiogel os bydd tân yn digwydd, a gwneud popeth fewn ei allu i wneud yn siŵr bod Gogledd Cymru yn medru parhau i ddibynnu ar gael gwasanaethau tân ac achub o’r radd flaenaf.

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn canolbwyntio ar y modd y gall yr Awdurdod newydd, a ffurfiwyd ar ôl yr etholiadau lleol, ddatblygu ei gynlluniau ei hun ar gyfer y flwyddyn nesaf a thu hwnt.

Ceir copi o’r ddogfen ymgynghori ynghlwm a chewch wybod mwy drwy fynd i’n gwefan www.gwastan-gogcymru.org.uk , neu ein dilyn ni ar @northwalesfire a www.facebook.com/northwalesfireservice <http://www.facebook.com/northwalesfireservice>

Anfonwch eich sylwadau cyn i’r cyfnod ymgynghori ddod i ben ar 31ain Gorffennaf 2017.

Rydym yn gwerthfawrogi’ch barn.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design