avow logo

AVOW

Rhagor o gyfleoedd am Gyllid Cynhwysiant Gweithredol tan 2022

Mae WCVA yn falch o gadarnhau bod cyfnod nesaf cyllid Cynhwysiant Gweithredol nawr ar agor i geisiadau ac y bydd yn parhau ar agor i geisiadau am y blynyddoedd nesaf.

Dyma newyddion da i’r trydydd sector yng Nghymru, wrth i’r gronfa barhau ar agor, ond hefyd mae hyd prosiectau cymwys nawr wedi’i ymestyn felly gellir eu rhoi ar waith hyd at fis Mehefin 2022.

Nod y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yw helpu mudiadau i wella cyflogadwyedd pobl dan anfantais sydd angen cymorth ychwanegol i gael at y farchnad lafur. Gwna hyn drwy gynnig lleoliadau cyflogaeth gyda chefnogaeth, ariannu cyfleoedd hyfforddi a gweithgareddau meithrin sgiliau a hyder.

Mae mudiadau sydd wedi cwblhau Holiadur Cymhwysedd o’r blaen ac sydd ar y Rhestr Buddiolwyr Cymeradwy eisoes yn gymwys i ymgeisio. Mae’r ffurflen gais y grant hefyd wedi’i diweddaru i hwyluso’r broses.

Dywedodd Tessa White, Pennaeth Grantiau a Gwiriadau Corff Cyfryngol yn WCVA, ‘Rydym wedi cael llwyddiant mawr yn rhaglen bresennol Cynhwysiant Gweithredol hyd yma a hoffem bwysleisio, ni waeth beth ddigwyddith o ran Brexit, y gellir rhoi’r prosiectau hyn ar waith hyd at fis Mehefin 2022, felly byddem yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i ymgeisio.’

Mae pedair rownd:

Gorllewin Cymru a’r Cymoedd 25+
Gorllewin Cymru a’r Cymoedd Ieuenctid
Dwyrain Cymru 25+
Dwyrain Cymru Ieuenctid

I gael rhagor o wybodaeth am y gronfa a sut i ymgeisio, cymerwch olwg ar dudalennau’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yma www.wcva.org.uk/activeinclusion neu cysylltwch ag aelod o’r tîm drwy ebostio activeinclusion@wcva.org.uk neu ffonio 0300 111 0124.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design