avow logo

AVOW

Elwa ar Gronfeydd Budd Cymunedol Ynni Gwynt ar y Tir

 Dydd Iau 3 Ebrill 2014

9.15am – 5pm

Gwesty’r Parc Thistle

Parc-y-Plas, Caerdydd

CF10 3UD

Welsh GovernmentAr ran Alun Davies AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd Llywodraeth Cymru, mae’n bleser gennyf estyn gwahoddiad i chi i’n cynhadledd: Elwa ar Gronfeydd Budd Cymunedol Ynni Gwynt ar y Tir.

Bydd y gynhadledd yn codi ymwybyddiaeth o’r posibiliadau sydd ynghlwm wrth becynnau budd i’r gymuned yng Nghymru yn y dyfodol. Y nod hefyd yw annog rhagor o gydweithio a dulliau arloesol o ddatblygu pecynnau a all gyflawni canlyniadau hirdymor a chynaliadwy ar gyfer cymunedau ynni gwynt ar y tir.

Bydd y gynhadledd yn cynnig cyfle i chi wrando ar siaradwyr arbenigol a hefyd rwydweithio â chynrychiolwyr o bob rhan o’r Trydydd Sector, cyrff cyhoeddus, holl lefelau’r llywodraeth a datblygwyr gwynt ar y tir.

Caiff Cofrestr Llywodraeth Cymru o Fuddion Economaidd a Chymunedol Gwynt ar y Tir hefyd ei lansio’n swyddogol yn ystod y gynhadledd.
Caiff y gynhadledd ei chadeirio gan Peter Davies sef Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru a bydd y siaradwyr yn cynnwys:

Caiff manylion y siaradwyr eraill a’r rhaglen gyflawn eu cadarnhau ymlaen llaw.

Caiff cinio ei ddarparu ynghyd â the a choffi drwy’r dydd.

A fyddech cystal â’n hysbysu os oes gennych unrhyw ofynion arbennig neu anghenion deietegol neu anghenion eraill. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i fodloni eich anghenion. Mae’r lleoliad yn gwbl addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a gall dolenni clyw gael eu gosod ar gais.

Nifer cyfyngedig o leoedd a fydd ar gael felly gofynnwn i chi gadarnhau eich lle drwy anfon e-bost at: philip.lawson@Wales.gsi.gov.uk

Y dyddiad olaf ar gyfer cadarnhau eich lle fydd dydd Gwener 14 Mawrth.

Bydd lle i nifer cyfyngedig o stondinau arddangos ar y dydd. Os hoffech stondin ar y dydd cysylltwch â Phil Lawson drwy ffonio 02920 82 5097 neu drwy anfon e-bost i’r cyfeiriad uchod.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design