avow logo

AVOW

Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Diwygio) 2014

Ymgynghoriad i geisio eich barn ar Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu yn dod yn bartneriaid cynllunio cymunedol.

Bwriedir dileu Awdurdodau Heddlu ac enwi Comisiynwyr Heddlu a Throseddu (CHTh) fel partneriaid cynllunio cymunedol er dibenion Rhan 2 o’r Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 02 Mai 2014 ar un or ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein i ymateb

E-bost

lsb@wales.gsi.gov.uk

Post

Huw Bowen Llywodraeth Cymru Parc Cathays Caerdydd CF10 3NQ

Gwybodaeth ychwanegol

Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn cael ei weld yn llawn gan staff Llywodraeth Cymru sy’n ymdrin â’r materion y cyfeirir atynt yn yr ymgynghoriad hwn. Mae’n bosibl y bydd aelodau eraill o staff Llywodraeth Cymru yn gweld yr ymateb hefyd, er mwyn eu helpu i gynllunio ymgynghoriadau ar gyfer y dyfodol.

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion i’r ddogfen hon. Mae’n bosibl hefyd y byddwn yn cyhoeddi’r ymatebion yn llawn. Fel arfer, bydd enw a chyfeiriad (neu ran o gyfeiriad) yr unigolyn neu’r sefydliad a anfonodd yr ymateb yn cael eu cyhoeddi gyda’r ymateb. Mae hynny’n helpu i ddangos bod yr ymgynghoriad wedi’i gynnal yn briodol. Os nad ydych yn dymuno i’ch enw a’ch cyfeiriad gael eu cyhoeddi, nodwch hynny wrth i chi ddychwelyd eich ymateb.

Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon mewn print bras, fformatau sain, mewn Braille neu mewn ieithoedd eraill.

Dogfennau ymgynghori

Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Diwygio) 2014. (Maint ffeil: 83 KB)

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design