avow logo

AVOW

Yn Eich Helpu Chi i Helpu’ch Dysgwyr Sy’n Oedolion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno pecyn cymorth ariannol newydd ar gyfer dysgwyr rhan-amser yng Nghymru. O fis Medi, rhoddir cymorth i ddysgwyr oedolion rhan-amser yn yr un modd â dysgwyr ifanc llawn amser. Darperir grantiau a benthyciadau gan Cyllid Myfyrwyr Cymru i helpu gyda chostau byw, er mwyn i ddysgwyr fedru canolbwyntio ar eu hastudiaethau a pheidio pryderu am yr elfen ariannol.

Dyma gyfle gwych i ddysgwyr sy’n oedolion yng Nghymru ddychwelyd i ddysgu neu ei ddatblygu ymhellach.

Fel darparwr astudio israddedig rhan-amser mwyaf Cymru, rydym yn ymwybodol iawn o’r nifer a’r amrywiaeth o rwystrau sy’n wynebu pobl wrth geisio astudio’n rhan-amser. Gwyddwn fod myfyrwyr rhan-amser yn medru osgoi dyledion yn llawer haws na’u cyfoedion ifancach amser llawn – mae gan lawer ohonynt forgeisi, yn cael budd-daliadau, mae ganddynt ddyledion ac ymrwymiadau eraill, neu maent yn ysgwyddo baich ariannol arall wrth i’w plant fynd i brifysgol. Yn ogystal, mae materion eraill fel diffyg hyder, dim profiad blaenorol o astudio neu gymwysterau, ac angen cymorth i gymryd y cam cyntaf tuag at astudio mewn prifysgol a wynebir hefyd gan amryw o’n myfyrwyr.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design