avow logo

AVOW

Annog grwpiau cymunedol i ymgeisio am arian

image001Mae cynllun newydd yn cael ei lansio er mwyn taro troseddwyr lle mae’n eu brifo fwyaf – yn eu pocedi – a hynny er mwyn helpu grwpiau cymunedol yng Ngogledd Cymru.

 Bydd arian a atafaelwyd gan droseddwyr yn cael ei ddefnyddio er mwyn creu cronfa o arian a fydd ar gael i sefydliadau sy’n mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac sy’n brwydro yn erbyn trosedd ac anrhefn.

Yn dil cyfnod prawf llwyddiannus y llynedd mae’r cynllun yn cael ei sefydlu gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Winston Roddick CB QC, Heddlu Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a’r Gymuned (PACT).

Bydd cyfanswm o £42,000 ar gael gyda £3,000 yr un ar gyfer dau grŵp ym mhob sir a £6,000 ar gael i grŵp sy’n gweithredu ledled Gogledd Cymru.

Mae’r fenter Eich Cymuned, Eich Dewis – y cyfeirir ati fel y Gronfa Cyllideb Cyfranogol yn cael ei hariannu’n rhannol gan yr arian sy’n cael ei adfer drwy’r Ddeddf Elw Trosedd gan ddefnyddio arian sy’n cael ei atafaelu gan droseddwyr gyda’r gweddill yn dod gan y Comisiynydd.

Mae grwpiau cymunedol yn cael eu hannog i ymgeisio rhwng 8 Medi a 10 Hydref drwy ddefnyddio’r ffurflen sydd ar gael ar wefan Heddlu Gogledd Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Bydd rhestr fer o ymgeiswyr yn cael ei dewis gan banel arbennig ac o 1 Tachwedd bydd y cyhoedd yn penderfynu pa grwpiau i’w cefnogi pan gynhelir pleidlais ar y ddwy wefan a drwy gyfeiriad ebost penodol.

Meddai Mr Roddick: “Mae’r cynllun hwn yn un hynod bwysig. Mae’n gynllun o’r radd flaenaf sy’n dod â’r heddlu a’r gymuned yn agosach at ei gilydd.

“Mae’n rhoi cyfle i’r gymuned benderfynu sut yr hoffent i’r arian a atafaelir gan droseddwyr gael ei wario yn eu cymunedau.

“Mae hefyd yn anfon neges nad yw trosedd yn talu a bod elw troseddwyr yn cael ei roi yn ôl i’r cymunedau y cafodd ei gymryd ganddynt.

“Mae’n gyfle i gefnogi sefydliadau cymunedol rhagorol ym mhob rhan o Ogledd Cymru.

“Rydym yn gwahodd y grwpiau i ymgeisio ac i egluro, petai nhw’n llwyddiannus, sut y byddent yn gwario’r arian.

“Beth fyddant yn ei gyfrannu tuag at y Cynllun Heddlu a Throsedd er mwyn lleihau trosedd yn yr ardal ac mae hynny’n rhywbeth cadarnhaol iawn.

“Ein nod yw gwneud Gogledd Cymru yn lle diogelach i fyw, gweithio ac ymweld ag ef.”

Roedd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Richard Debicki yr un mor frwdfrydig. Meddai “Credaf mai gwerth cynllun fel hyn yw ei fod yn galluogi’r cyhoedd a sefydliadau lleol sydd wrth wraidd cymunedau i ymgeisio am arian ac i fod yn rhan o’r atebion i drosedd ac anrhefn yn eu cymunedau.

“Daw’r arian o gronfa’r Comisiynydd heddlu a Throsedd yn ogystal ag arian sydd wedi’i atafaelu ac asedau sydd wedi’u cymryd o ganlyniad i elw trosedd.

“Mae’n hollol iawn bod arian yn cael ei gymryd o ddwylo’r troseddwyr ac yn cael ei roi yn ôl i’r gymuned.

“Roedd y cynllun peilot y llynedd yn llwyddiannus iawn ac rydym yn falch iawn o fod yn bartner i’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn y fenter hon.”

“Fe ddylai’r fenter hon roi llawer iawn o hyder i’r cyhoedd bod y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn gwrando ar eu pryderon.

“Mae hyn yn ymwneud â’r gymuned leol a sefydliadau lleol yn cydweithio ac yn cydweithio â’r heddlu er mwyn sicrhau cod pethau yn eu lle ar lefel leol ac er mwyn mynd i’r afael â’r ,materion sydd fwyaf pwysig ir cyhoedd.

Eglurodd Rheolwr PACT, Dave Evans: “Bydd y gronfa ar agor ar gyfer ceisiadau drwy ebost gan ddefnyddio ffurflenni cais safonol a fydd ar gael ar wefan y Comisiynydd a Heddlu Gogledd Cymru.

“Cawsom geisiadau o safon uchel yn ystod y cynllun peilot y llynedd.

“Ymysg y prosiectau a wnaeth elwa y llynedd oedd cynllun Dinsayddiaeth Da Llandudno, cynllun TCC Bermo ac Angylion Stryd Wrecsam.

“Gobeithiwn y bydd y cyfnod paratoi hwn yn rhoi cyfle i grwpiau cymunedol ddatblygu eu ceisiadau.

“Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn grwpiau cymunedol neu’n elusennau cofrestredig a’r prif feini prawf yw bod y prosiect yn helpu i leihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

“Mae’n rhoi cyfle i ni ymgysylltu ag amrywiaeth eang o grwpiau cymunedol ac yn rhoi cyfle i’n timau plismona cymdogaeth ymgysylltu â’r grwpiau hynny a’u cefnogi â’r prosiectau maent yn dymuno eu rhedeg.  

“Rwy’n argymell bod ymgeiswyr sy’n ystyried cyflwyno cais yn siarad â’u timau plismona cymdogaeth lleol er mwyn trafod eu cais a sicrhau bod y manylion y byddant yn eu cyflwyno mor gynhwysfawr â phosibl.”

Y dyddiad cyntaf ar gyfer gallu cyflwyno ceisiadau yw 8 Medi ac mae’n rhaid anfon ceisiadau yn ôl drwy ebost at budgetfund@nthwales.pnn.police.uk erbyn y dyddiad cau sef 5pm ar 10 Hydref.

Nodiadau:

Os hoffech siarad ag aelod o’ch tîm plismona lleol er mwyn trafod eich cynnig ewch i’r adran Plismona Cymdogaeth er mwyn dod o hyd i’ch cyswllt lleol.

 

Meini Prawf a Chanllawiau Ymgeisio:

 

 1. Mae’r gronfa hon ar gyfer prosiectau sydd wedi’u cynllunio i leihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn cymunedau lleol. Cyfeiriwch hefyd at Gynllun Heddlu a Throsedd presennol Mawrth 2014.
 2. Swm mwyaf y caniateir ymgeisio amdano –
  • £3000 ar gyfer ymgeiswyr Sirol unigol
  • £6000 ar gyfer ymgeiswyr sy’n gweithio ledled Gogledd Cymru
 3.  Rhaid i ymgeiswyr fod yn sefydliad gwirfoddol, cymunedol neu’n elusen yng Ngogledd Cymru.
 4. Dylai ymgeiswyr nodi:
  • a.       Sut bydd eich prosiect yn cyfrannu tuag at leihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich ardal.
  • b.      Faint o bobl fydd yn ymwneud â’ch prosiect.
  • c.       Oedran y bobl sydd ynghlwm â’ch prosiect
  • d.      Sut bydd eich cymuned yn elwa o’r prosiect
  • e.      Pwy fydd yn elwa o’r prosiect
  • f.        Partneriaid / asiantaethau sydd ynghlwm â’ch prosiect
 5. Rhaid i geisiadau gynnwys manylion ariannol llawn a manylion o sut bydd yr arian yn cael ei wario e.e. offer, teithio, costau staffio ac ati. Fe ddylai ymgeiswyr nodi os ydynt wedi cael neu os ydynt yn y broses o ymgeisio am arian cyfatebol.
 6. Os oes unrhyw bobl ifanc ynghlwm â’r prosiect sydd o dan 18 oed, rhaid i’r grŵp gael cefnogaeth oedolion a gweithdrefnau fetio. Cadarnhewch yn eich cais eich bod wedi sicrhau hyn.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design