avow logo

AVOW

System newydd i helpu mudiadau i recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr

System newydd i helpu mudiadau i recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr

Mae partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi cynnal tri digwyddiad yng Ngheredigion, Gwent a Wrecsam i gyflwyno llwyfan digidol newydd i alluogi mudiadau i hysbysebu am wirfoddolwyr, eu recriwtio a’u rheoli, ac i wirfoddolwyr allu dod o hyd i gyfleoedd addas.

Mae’r platfform newydd dwyieithog yn cael ei lansio ym mis Ebrill a bydd ar gael ar yr un cyfeiriad â’r gronfa ddata gwirfoddoli sydd eisoes yn bodoli ar gyfer Cymru gyfan, www.gwirfoddolicymru.net.

Mae’r system yn rhad ac am ddim i’w defnyddio ac yn darparu gwell nodweddion i fudiadau a gwirfoddolwyr.

Bydd gwirfoddolwyr yn gallu dod o hyd i gyfleoedd drwy chwilio am eiriau allweddol neu yn ôl y pellter o’u cartref. Byddant hefyd yn gallu cofnodi eu horiau a’r sgiliau a enillir drwy wirfoddoli a byddant yn derbyn bathodynnau digidol am wirfoddoli am 50,100, 200 o oriau neu fwy. Byddant yn gallu rhannu eu newyddion am eu gweithgaredd gwirfoddoli ar y cyfryngau cymdeithasol yn hawdd iawn.

Mae cofrestru yn ddi-lol, a bydd y wefan yn eich atgoffa o’ch ymrwymiadau sydd i ddod yn ogystal â chofnodi beth yr ydych wedi’i gyflawni.

Bydd y system, ar gyfer mudiadau, yn eich helpu i recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr, cofnodi oriau gwirfoddoli, trefnu rotâu a digwyddiadau, cofnodi hyfforddiant a phrofiad a chynhyrchu adroddiadau.

Mae digonedd o offerynnau rheoli ar-lein ar gael drwy’r system i gwblhau tasgau gweinyddol yn gynt ac yn haws ac i ganiatáu mwy o amser i chi gefnogi gwirfoddolwyr, gwella profiadau gwirfoddolwyr ac i ddathlu’r gwahaniaeth maent yn ei wneud i’ch mudiad.

Gofynnir i fudiadau sydd â chyfleoedd gwirfoddoli yn barod ar yr ‘hen’ fersiwn o’r wefan gwirfoddolicymru.net i gofrestru o’r newydd ar y system newydd, ac i ddechrau rhannu eu cyfleoedd gwirfoddoli. Mae ychydig o arweiniad ar sut i ddechrau arni i’w weld yma (ynghlwm).

‘Mae’n syniad gwych i gael un wefan ganolog i’r holl gyfleoedd gwirfoddoli, mudiadau a gwirfoddolwyr, dylai fod yn haws rheoli a darparu cronfa fwy o wirfoddolwyr i fudiadau’  Marina, Run4Wales.

‘Rydym yn falch o allu cynnig llwyfan effeithlon a hawdd ei ddefnyddio i annog a chefnogi gwirfoddolwyr yng Nghymru’ meddai Fiona Liddell, Rheolwr Datblygu Gwirfoddoli WCVA. ‘Ar yr un pryd rydym yn cydnabod nad ydy pawb eisiau, nac yn gyfforddus gyda systemau digidol. Dyna pam y byddwn yn parhau i gynnig gwasanaeth cyfochrog  wyneb i wyneb yn y canolfannau gwirfoddoli lleol.’

Os ydych chi’n fudiad sy’n recriwtio ac yn rheoli gwirfoddolwyr ac fe hoffech roi cynnig ar ein system newydd, cofrestrwch cyn gynted â phosibl ar y cyfeiriad gwe dros dro volunteerwales.teamkinetic.co.uk a dechreuwch rannu manylion eich cyfleoedd gwirfoddoli nawr. Os byddwch angen unrhyw gymorth, cysylltwch â Gavin Wilson: gwilson@wcva.org.uk.

Gall gwirfoddolwyr sy’n chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli barhau i ddefnyddio’r wefan yn ôl yr arfer, ond byddwch yn sylwi ar newid yng ngwedd a gweithgarwch y wefan yn ystod mis Ebrill.

Gallwch ddarllen blog am brofiadau defnyddwyr newydd o’r llwyfan digidol yma  Am ymholiadau cyffredinol am sut gall y newidiadau sydd i ddod effeithio arnoch chi, cysylltwch â Fiona Liddell: fliddell@wcva.org.uk neu eich canolfan wirfoddoli leol.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design