avow logo

AVOW

Swyddi i chi

Swyddi i AVOW a mudiadau partner.

 


(English) Alternative Job Sites:

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Cyd-werthuswyr ar gyfer Gogledd Cymru Gyda’i Gilydd – 28 Tachwedd

Cyd-werthuswyr ar gyfer Gogledd Cymru Gyda'i Gilydd

Yn eisiau! Cyd-werthuswyr ar gyfer Gogledd Cymru Gyda’i Gilydd

 

Mae angen 3 chyd-werthuswr ag anableddau dysgu ar Barod i weithio gyda ni yn:

  • Wrecsam a Sir y Fflint a/neu
  • Conwy a Sir Ddinbych a/neu
  • Gwynedd ac Ynys Môn

Gall ymgeiswyr wneud cais i weithio gyda ni mewn un, dwy neu bob un o’r tair ardal.

Rhaid i o leiaf un o’r bobl sy’n ymuno â’r tîm fod yn hapus yn gweithio yn Gymraeg.

 

Anfonwch eich cais atom ni erbyn 5pm ar ddydd Iau 28 Tachwedd.

 

Beth mae cyd-werthuswr yn ei wneud?

Mae gan y cyd-werthuswyr ddwy rôl:

  • bod yn rhan o’r tîm sy’n cynllunio’r gwaith ac yn ysgrifennu adroddiadau am y gwaith
  • mynd allan mewn parau i gwrdd â phobl a siarad â nhw. Bydd gan bob pâr gyd-werthuswr profiadol bob tro sy’n gallu gyrru, a chyd-werthuswr gydag anableddau dysgu.

 

A fyddaf yn cael fy nhalu? 

Byddwch chi’n cael eich talu y Cyflog Byw Go Iawn, yr un fath â’r bobl eraill yn y tîm.

Os oes angen i chi deithio, byddwn ni’n talu am hynny.

Os oes angen i chi brynu bwyd neu ddiod pan fyddwch allan yn gweithio, byddwn ni’n talu am hynny.

 

A fyddaf yn cael y cymorth sydd ei angen arnaf i?

 

Rydym ni’n disgwyl y bydd angen cymorth ar bobl.

Os cewch chi eich dewis, byddwn ni’n gofyn i chi pa gymorth sydd ei angen arnoch chi.

Byddwn ni’n gwneud yn siwr eich bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch chi.

 

Faint o amser fydd hyn yn ei gymryd? 

Cynllunio’r gwaith ac ysgrifennu adroddiadau:

  • 1 diwrnod tîm ar ddiwedd Tachwedd neu ddechrau Rhagfyr 2019
  • 1 diwrnod tîm ym mis Ebrill 2020
  • 1 diwrnod tîm ym mis Tachwedd 2020

 

Mae’r diwrnodau tîm rhwng 10am a 4pm.

Efallai y bydd yn rhaid i chi deithio am hyd at 2 awr i gyrraedd y diwrnod tîm.

Felly, gall fod yn ddiwrnod hir.

 

Mynd allan i gyfarfod a siarad â phobl:

  • 8-12 awr y mis ym mis Ebrill 2020, mis Mai 2020 a mis Mehefin 2020
  • 8-12 awr y mis ym Medi 2020 a mis Hydref 2020

 

Os byddwch chi’n gwneud cais, gallwch chi gael gwiriad budd-daliadau i weld sut y gall gweithio ac ennill arian effeithio ar eich budd-daliadau. 

Os yw hyn yn swnio fel y swydd i chi, darllenwch ymlaen.

 

Sut i wneud cais, ffurflen gais: cymraeg-cydwerthuswyr

 

Darllenwch y ffurflenni neu gofynnwch i rywun ddarllen y ffurflenni i chi.

 

Ticiwch eich atebion os gwelwch yn dda.

 

Os ydych chi’n llenwi hwn ar bapur, tynnwch lun o bob tudalen ac e-bostiwch y llun atom ni.

Os byddwch chi’n llenwi’r ffurflen hon ar gyfrifiadur, cadwch y ffeil a’i e-bostio atom ni.

 

Anfonwch eich cais atom ni yn info@barod.org

 

Os nad oes gennych chi gyfrif e-bost, gallwch chi anfon neges destun 07800755076 a gofyn i rywun eich ffonio fel y gallwch chi lenwi’r ffurflenni dros y ffôn.

 

 

Cofiwch, gallwch chi ofyn i rywun eich helpu i lenwi’r ffurflen.

Ar ddiwedd y ffurflen, mae’n rhaid i chi dicio i ddweud os cawsoch chi help neu os gwnaethoch chi lenwi eich ffurflen ar eich pen eich hun.

Rydym ni’n hapus iawn i bobl gael help. Ni fydd yn cyfrif yn eich erbyn chi.

 


(English) Support Assistant Role – Noon, 22nd November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Senior Support Worker (x 2) – 12, noon 29 November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Project Development Officer – 4th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Equality and Human Rights Commission Wales Committee Member – ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Salvation Army Employment Plus Programme

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteering – Town Centre Ambassadors – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Academi Hyfforddeiaethau Adeiladu

Academi Hyfforddeiaethau Adeiladu

construction-traineeship-academy-wel-lr-cleaned5481


Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design