A fyddai eich Sefydliad yn elwa o ennill dyfarniad cydnabyddedig Prydeinig am ei ymrwymiad i wirfoddoli?

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yw safon ansawdd y DU ar gyfer yr holl sefydliadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yn eu gwaith. Mae’r Safon yn cynnwys 10 dangosydd arfer gorau wrth reoli gwirfoddoli, wedi’u cefnogi gan 55 o arferion, wedi’u seilio ar bedwar maes allweddol o reoli gwirfoddoli:

  • cynllunio ar gyfer cyfranogaeth gwirfoddolwyr;
  • penodi gwirfoddolwyr;
  • dewis a chyfateb gwirfoddolwyr;
  • cefnogi a chadw gwirfoddolwyr.

Mae Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr wedi’i reoli gan bedair asiantaeth datblygu Fforwm Gwirfoddoli’r DU: Gwirfoddoli Lloegr, Datblygu Gwirfoddoli Yr Alban, Asiantaeth Datblygu Gwirfoddoli Gogledd Iwerddon a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Buddsoddi mewn Gwirfoddoli yng Nghymru

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn rheoli Buddsoddwyr mewn Gwirfoddolwyr yng Nghymru. Mae’r safonau, asesiad ac achrediad yr un fath i bob sefydliad sy’n defnyddio Buddsoddwyr mewn Gwirfoddolwyr, lle bynnag y maent yn y DU. Bydd rhai gwahaniaethau bychain yn y ffordd y rheolir y safon ymhob gwlad.

I gymryd rhan yn y Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr drwy WCVA mae angen i’ch sefydliad fod wedi’i seilio yng Nghymru a rhaid i’w gyfeiriad cofrestru a’i brif swyddfa fod wedi’i seilio yma.

Bydd dau opsiwn i sefydliadau sydd â diddordeb mewn Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr ac sydd wedi’u seilio yng Nghymru

Opsiwn 1: Sefydliadau sydd eisiau defnyddio Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr fel model ar gyfer gwella a datblygu eu harferion.

Bydd y rheiny sy’n dewis Opsiwn 1 yn gallu lawrlwytho’r safonau’n rhad ac am ddim, drwy glicio ar y ddolen ‘Dogfen safonol Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr’ ar yr adran am Gymru ar y wefan www.investinginvolunteers.org.uk . Gallent ddewis, unrhyw bryd, i gael eu hasesu ar gyfer ennill statws Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr drwy symud ymlaen i Opsiwn 2.

Opsiwn 2 Mae hwn i sefydliadau sydd eisiau cyrraedd statws achrededig ac ennill y dyfarniad Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.

Mae angen i sefydliadau gofrestru ar-lein, er mwyn cael mynediad i bob rhan berthnasol o’r wefan. Drwy’r wefan Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr gallwch gael gwybodaeth am y safonau, manylion y rhaglen ac ystod o adnoddau i helpu i gwrdd â’r safonau. Mae hyn yn esbonio’n llawn sut i gyflawni’r safon gyda dolen at y tudalennau i grwpiau Cymraeg a reolir gan WCVA.

I gael rhagor o wybodaeth am Fuddsoddwyr mewn Gwirfoddolwyr ewch i www.investinginvolunteers.org.uk

Gwiriad Iechyd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

I sefydliadau sydd ag ymrwymiad i wirfoddolwyr

Os yw eich sefydliad yn cynnwys gwirfoddolwyr, yna bydd y Gwiriad Iechyd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn rhoi ‘diagnosis’ gwerthfawr i chi am eich arferion rheoli gwirfoddoli.

Gan ddefnyddio’r fframwaith Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr bydd cynghorydd hyfforddedig yn meincnodi eich sefydliad yn erbyn y safon ac yn rhoi cynllun datblygu i chi sy’n amlinellu meysydd i’w gwella neu fylchau mewn arferion. Byddent yn gallu eich cyfeirio at y fan lle gallech gael cymorth i ymdrin â’r rhain.

Faint o amser mae’n ei gymryd?

Bydd Gwiriad Iechyd yn cymryd tua hanner diwrnod o’ch amser ond mae’r manteision yn bellgyrhaeddol. Mae ein profiad gyda Buddsoddiad mewn Gwirfoddolwyr yn dangos bod rhai sefydliadau’n cael problemau gyda’r technegau hunanasesu. Drwy ddewis y Gwiriad Iechyd rydych yn gadael i Gynghorwr wneud y rhan hwn o’r gwaith i chi!

Ym mha ffyrdd allwch chi ddefnyddio’r Gwiriad Iechyd?

Gallwch ddefnyddio eich Gwiriad Iechyd i gynllunio eich datblygiad ac i wella eich arferion rheoli gwirfoddolwyr. Mae hefyd yn golygu, os dymunwch, eich bod un cam yn unig i ffwrdd o gyflawni’r Dyfarniad Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr. Os byddwch yn dewis ymdrin â’ch cynllun datblygu o fewn chwe mis i’r Gwiriad Iechyd yna gallwch symud ymlaen at asesiad ar gyfer y Dyfarniad Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.

Gallwch ddefnyddio eich Gwiriad Iechyd fel ffordd o brofi eich parodrwydd ar gyfer asesiad Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr heb orfod ymroddi i’r broses gyfan. Gallwch ei ddefnyddio fel ‘cam cyntaf’ tuag at gyflawni’r dyfarniad neu’n syml fel erfyn diagnostig. Y naill ffordd neu’r llall, rydych yn dangos ymrwymiad i’ch gwirfoddolwyr drwy sicrhau’r arferion rheoli gorau posibl i’ch sefydliad..

Os hoffech ganfod rhagor, cysylltwch â iiv@wcva.org.uk neu cofrestrwch eich diddordeb ar-lein ar www.investinginvolunteers.org.uk