Skip to Content

avow logo

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cyfarfod y Tîm

Chris Roberts, Rheolwr Tîm Lles

Mae Chris yn meddu ar dros 35 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y trydydd sector mewn swyddi â thâl yn ogystal â swyddi gwirfoddol. Bu’n gweithio am 12 mlynedd fel swyddog hyfforddi i’r gwasanaethau cymdeithasol ar ran awdurdod lleol. Yn ogystal â rheoli’r tîm, mae hi’n cynnig safbwynt trydydd sector ar ran ystod eang o grwpiau strategol. Ar hyn o bryd mae hi’n Cadeirio Grŵp Partneriaeth Wrecsam Di-fwg a Grŵp Cyfeirio Cefnogi Pobl. Mae hi hefyd yn Is-gadeirydd i Grŵp Prosiect 1000 Diwrnod Cyntaf Wrecsam.

Fran Hughes, Swyddog Datblygu Lles

Mae Fran yn meddu ar wybodaeth o’r trydydd sector ynghyd â phrofiad o’r gwaith yn sgil gweithio ar ran Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych ynghyd â gwirfoddoli ar ran Y Groes Goch Brydeinig, Y Gymdeithas Strôc a sawl mudiad arall. Mae Fran yn ymwybodol o union werth y trydydd sector ac mae hi’n cefnogi grwpiau ledled Sir y Fflint a Wrecsam gan gynnig gwasanaethau iechyd a lles iddyn nhw. Ymysg ei gwaith mae hi’n datblygu prosiectau ar y cyd gyda’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus, yn trefnu digwyddiadau Rhwydwaith Lles Gogledd Ddwyrain Cymru ac yn helpu grwpiau i fodloni eu hanghenion yn ymwneud â hyfforddiant, cyllid  a chyfathrebu.

Karen Peters, Gweinyddwr Tîm Lles

Bu Karen yn gweithio i FLVC ers dros 10 mlynedd ac mae hi’n meddu ar wybodaeth eang o’r trydydd sector lleol. Mae hi’n cynnig cefnogaeth weinyddol i’r Tîm Lles. Fel rhan o’i gwaith mae hi’n llunio e-fwletin gwybodaeth wythnosol gaiff ei rannu gyda dros 300 o gynrychiolwyr o ystod eang o fudiadau. Hefyd mae hi’n cynnal a chadw’r Cyfeirlyfr Lles ar wefan FLVC ac yn helpu gyda threfnu digwyddiadau Rhwydwaith Lles Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae Karen hefyd yn cynnig cefnogaeth weinyddol ac yn Olygydd ar ran gwefan Dewis Cymru.

Kate Howard, Cydlynydd y Trydydd Sector – Un Pwynt Mynediad (UPM)

Mae Kate yn meddu ar flynyddoedd o brofiad yn y trydydd sector fel gwirfoddolwr yn ogystal â gweithiwr â thâl i fudiadau fel Cyngor Ar Bopeth a Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam. Ymysg ei gwaith blaenorol bu’n cynnig gwybodaeth a chyngor ynghyd â chefnogaeth mentora i unigolion. Mae hi’n gynghorydd profiadol ar ran tîm Pwynt Mynediad Sengl Sir y Fflint ac mae hi’n medru mynd ati i addysgu gweithwyr proffesiynol y maes iechyd a gofal cymdeithasol ynghylch y buddion ynghlwm cefnogaeth trydydd sector. Mae hi hefyd yn medru gweithio’n uniongyrchol gyda chleientiaid i’w rhoi ar ben ffordd ynghylch y gwasanaethau trydydd sector mwyaf addas iddyn nhw.

Kim Sheridan, Swyddog Rhagnodi Cymdeithasol

Mae Kim yn meddu ar brofiad o gynnig cyngor yn Cyngor Ar Bopeth ynghylch hawliau lles, dyledion a chyfraith cyflogi. At hyn, mae hi hefyd wybodus ynghylch gwasanaethau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae hi’n gweithio mewn nifer o feddygfeydd Meddygon Teulu, yn derbyn cyfeiriadau gan brif weithwyr iechyd proffesiynol ac yn treulio amser gyda chleifion i fedru deall y ffactorau anfeddygol sy’n effeithio ar eu hiechyd a lles. Yn debyg i waith Katie, mae hi’n rhoi cleifion ar ben ffordd ynghylch y gwasanaethau trydydd sector mwyaf addas iddyn nhw.

Nigel Davies, Cydlynydd Prosiect Asiant Cymunedol

Mae Nigel yn rheoli’r cynllun Asiantau Cymunedol arloesol ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae’n cefnogi’r cynghorau cymuned i recriwtio, hyfforddi a chefnogi eu hasiantau cymunedol eu hunain. Mae Nigel yn hynod addas ar gyfer y swydd hon oherwydd ei brofiad helaeth o weithio yn y maes datblygu cymunedol ledled Wrecsam a Sir y Fflint. Bu hefyd yn gynghorydd cymuned felly mae’n ymwybodol o’r heriau mae’n rhaid iddyn nhw eu hwynebu yn ogystal â gwerth gwaith ar lawr gwlad.

Peter Jones, Cydlynydd Defnyddwyr Gwasanaeth yn Camu Ymlaen (SURF)

Mae Pete yn nyrs salwch meddwl cymwys sy’n meddu ar sawl blwyddyn o brofiad yn y maes camddefnyddio sylweddau. Fel Cydlynydd SURF, ei nod ydy recriwtio pobl sy’n manteisio ar wasanaethau yn ymwneud â chamddefnyddio sylweddau a chyflwyno cyfleoedd gwirfoddoli iddyn nhw. Mae Pete hefyd yn cynnig hyfforddiant yn ymwneud â meysydd cysylltiedig â chyffuriau ac alcohol i bobl yn gweithio ar y rheng flaen, a myfyrwyr nyrsio a gwaith cymdeithasol Prifysgol Glyndŵr. Mae Pete yn hynod wybodus a phrofiadol yn y meysydd a bu’n cydweithio llawer gyda phobl ddi-gartref.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design