Skip to Content

avow logo

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cyfarfod y Tîm

Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Yn wag ar hyn o bryd: derbynnir ceisiadau tan hanner dydd ar 14 Mehefin 2019.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos ymrwymiad i, a phrofiad o, weithio mewn partneriaeth ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol i gefnogi’r Trydydd Sector a chryfhau rôl y Trydydd Sector wrth gyflwyno cynlluniau sector cyhoeddus perthnasol.

Fran Hughes, Swyddog Datblygu Lles

Mae Fran yn meddu ar wybodaeth o’r trydydd sector ynghyd â phrofiad o’r gwaith yn sgil gweithio ar ran Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych ynghyd â gwirfoddoli ar ran Y Groes Goch Brydeinig, Y Gymdeithas Strôc a sawl mudiad arall. Mae Fran yn ymwybodol o union werth y trydydd sector ac mae hi’n cefnogi grwpiau ledled Sir y Fflint a Wrecsam gan gynnig gwasanaethau iechyd a lles iddyn nhw. Ymysg ei gwaith mae hi’n datblygu prosiectau ar y cyd gyda’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus, yn trefnu digwyddiadau Rhwydwaith Lles Gogledd Ddwyrain Cymru ac yn helpu grwpiau i fodloni eu hanghenion yn ymwneud â hyfforddiant, cyllid  a chyfathrebu.

Karen Peters, Gweinyddwr Tîm Lles

Bu Karen yn gweithio i FLVC ers dros 10 mlynedd ac mae hi’n meddu ar wybodaeth eang o’r trydydd sector lleol. Mae hi’n cynnig cefnogaeth weinyddol i’r Tîm Lles. Fel rhan o’i gwaith mae hi’n llunio e-fwletin gwybodaeth wythnosol gaiff ei rannu gyda dros 300 o gynrychiolwyr o ystod eang o fudiadau. Hefyd mae hi’n cynnal a chadw’r Cyfeirlyfr Lles ar wefan FLVC ac yn helpu gyda threfnu digwyddiadau Rhwydwaith Lles Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae Karen hefyd yn cynnig cefnogaeth weinyddol ac yn Olygydd ar ran gwefannau Infoengine a Dewis Cymru.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design