avow logo

AVOW

Training Courses Archive | AVOW: Association of Voluntary Organisations in Wrexham
avow logo

AVOW

(English) Training with AVOW

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Info/T&Cs

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyfforddiant AVOW: Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith – 17 Mai

ŷ

Hyfforddiant AVOW: Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith - 17 Mai

Dyddiad: Dydd Iau 17 Mai

Amser: 9yb – 4:30yp

Lleoliad: Tŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND

Cost: £50 (Gostyngiad o 10% i aelodau)

Gadw lle: i archebu lle ar y cwrs ewch i’n gwefan http://avow.org/en/training-courses/, e-bost neu fel arall communitycourses@avow.org, ffoniwch ni ar 01978 312556

Nodau ac Amcanion

Bwriad yr hyfforddiant yw dysgu cymorth cyntaf brys megis adfywio, cynorthwyo person sy’n anymwybodol a thrin cyflyrau meddygol difrifol.

AVOW: Gweithdy Ariannu efo Richard Carr – 22 Mai

Gweithdy Ariannu efo Richard Carr - 22 Mai

richard-carr-welsh

Gadw lle yn http://avow.org/en/training-booking/

Am rafor o wybodaeth cyfylltwch â Heather Hicks drwy ffonio 01978 312556 neu e-bostio Info@avow.org

(English) Bitesize Leadership & Management Workshops – April, May, June 2018

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) #Desktopdata Webinar: GDPR – 24th April

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) SURE: For Mental Health – 25th April

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Beyond Service-land – 9th May

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Mental Health First Aid for Young People – 26th & 27th April

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Education and Training Level 3 Award – May/June 2018

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Creating an ACE Aware Youth Workforce for Wales – 2nd May

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Essential Nature – 5th May

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Diogelu Oedolion a Phlant ar y Cyd (Ymwybyddiaeth Sylfaenol) – 18 Ebrill

Diogelu Oedolion a Phlant ar y Cyd (Ymwybyddiaeth Sylfaenol) - 18 Ebrill

Dyddiad: 18 Ebrill

Amser: 9yb – 4:3yp

Lleoliad: Redwither Tower, Abbey Road, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9XT

Gadw lle: e-bost workforcedevelopment@wrexham.gov.uk neu ffonwich 01978 292993 / 292883 / 292972

safeguarding-joint-basic-awareness-page-003

(English) Learn Suicide Intervention Skills – 17th & 18th May

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Get into Adeiladu gyda Bowmer & Kirkland – 30 Ebril – 18 Mai

(English) Veterans’ Courses – 21st – 25th May

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) ‘Tales from the Camps’; History, Ethnicity, Identity and Mobility – An Educational Training Day – 21st May

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Dwyieithrwydd ar Waith – 24 Mai

Dwyieithrwydd ar Waith - 24 Mai

Dyddiad: 24 Mai

Amser: 10yb – 1yp

Lleoliad: WCVA, Rhyl (LL18 3EB)

Cost: Am Ddim

Gadw lle: https://bit.ly/2HGgP0S

Hyfforddiant datblygu gwasanaethau dwyieithog i’r trydydd sector

Amcanion

Bydd y sesiwn hyfforddi AM DDIM hon, gan Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i fynychwyr ddatblygu defnydd eu sefydliad o’r iaith Gymraeg. Bydd yn rhannu gwybodaeth, ymchwil a chymorth ymarferol ar sut i gynllunio i gynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn sefydliad.
Cynnwys
Beth yw rôl y Gymraeg o fewn y trydydd sector? Sut mae’n berthnasol i chi, eich sefydliad a’ch defnyddwyr gwasanaeth? Sut gallwch chi gynllunio er mwyn sicrhau eich bod yn ymateb i anghenion eich cynulleidfa?

Bydd y sesiwn hanner diwrnod hon yn edrych ar fanteision y Gymraeg, cyd-destun hanesyddol a phresennol yr iaith, y cymorth sydd ar gael gan Gomisiynydd y Gymraeg, a chynllunio ymarferol er mwyn datblygu eich defnydd o’r Gymraeg

Canlyniadau dysgu
Erbyn diwedd y cwrs bydd mynychwyr yn medru

 • Deall cyd destun hanesyddol a chyfredol y Gymraeg yn well
 • Deall y sefyllfa ynglyn a deddfwriaeth a pholisi cyhoeddus y Gymraeg yn well
 • Deall perthnasedd y Gymraeg i’w cwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaeth
 • Disgrifio manteision y Gymraeg o fewn cyd-destun y trydydd sector
 • Gwerthuso defnydd presennol eu sefydliad o’r Gymraeg
 • Cynllunio camau cychwynnol ar gyfer datblygu defnydd eu sefydliad o’r Gymraeg
 • Adnabod a defnyddio’r cymorth a’r cyngor sydd ar gael yn rhad ac am ddim gan Gomisiynydd y Gymraeg ac eraill
Ar gyfer pwy mae’r cwrs
Mae’r hyfforddiant yn addas ar gyfer

 • Gweithwyr, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr sydd eisiau dysgu mwy am rôl y Gymraeg o fewn eu sefydliad
 • Swyddogion â chyfrifoldeb dros ddarpariaeth Gymraeg y sefydliadliad
 • Unigolion sydd eisiau deall mwy am berthnasedd y Gymraeg i’w rôl
Rhagor o wybodaeth
 • Noder: nid yw’r hyfforddiant yn addas ar gyfer swyddogion o sefydliadau sydd â dyletswydd cyfreithiol i ddefnyddio’r Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys sefydliadau sector gyhoeddus a rhai sefydliadau trydydd sector. Mae gwybodaeth pellach am hyn ar wefan, Comisiynydd y Gymraeg. Os ydych yn ansicr, mae croeso i chi gysylltu am fwy o wybodaeth. hybu@comisiynyddygymraeg.org/ 08456 033 221 www.comisiynyddygymraeg.org/hybu>/br>

(English) Team Programme – June / July 2018

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Introduction to Tendering Workshop – 6th June

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Wales Public Service Summer School – 25th – 29th June

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Introduction to Positive Behavioural Support (PBS) – 27th June

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Introduction to Positive Behaviour Support – 27 June

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Introduction to PQASSO and the PQASSO Quality Mark – 28th June

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyflwyniad i ddylanwadu – 4 Gorffennaf

Amcanion

Bydd y cwrs hwn yn helpu’r rheini sy’n gweithio mewn mudiadau trydydd sector i ddatblygu ffordd bwrpasol o ddylanwadu ar lunwyr barn, llunwyr polisi a llywodraeth.

 

Cynnwys

Bydd y cwrs hwn yn darparu:

 • cyflwyniad i rôl Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru a’r ffordd maent yn gweithio
 • cyflwyniad i’r ffordd y gwneir penderfyniadau a rôl dylanwadu wrth wneud penderfyniadau polisi
 • arweiniad ymarferol i ddatblygu cynllun dylanwadu gan gynnwys mapio’ch rhanddeiliaid gwleidyddol a chanfod yr offer a’r technegau dylanwadu cywir

 

Canlyniadau dysgu

 • Deall rôl Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru a’r ffordd maent yn gweithio
 • Deall rôl dylanwadu yn y ffordd y gwneir penderfyniadau polisi
 • Deall pwy yw eu rhanddeiliaid gwleidyddol a sut i ddylanwadu arnynt
 • Datblygu cynllun dylanwadu, gan osod nodau ac amcanion a chanfod offer a thechnegau dylanwadu priodol

 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer y rheini sy’n newydd i ddylanwadu, ac i weithwyr y mae dylanwadu yn rhan o’u swydd.

 

Cael gwybod mwy a chadw lle

 

Mae ein cyrsiau yn hwyl, yn gyfranogol ac yn cael eu cynnal mewn amgylchedd dysgu hamddenol, gallant roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a’ch mudiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Cydnabyddwn fod pobl yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol; yn ein rhaglen hyfforddi newydd fe welwch amrywiaeth o gyrsiau byr, gweithdai, dysgu wedi’i achredu, seminarau a chyfleoedd dysgu arlein. Arweinir ein hyfforddiant i gyd gan arbenigwyr yn eu maes sydd wedi ymrwymo i arfer gorau wrth gyfranogi ac ymgysylltu.

 

Cymerwch olwg ar ein rhaglen cyrsiau llawn ar gyfer 2017-18

 

 

Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy’n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw’n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai’n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu’n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a’ch helpu i’w hyrwyddo hefyd.

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth wedi’u teilwra

Gallwn ni ddod atoch chi! Mae modd cynnal pob un o’n cyrsiau yn arbennig i chi yn eich mudiad. Mae hyn yn aml yn rhatach gan ddibynnu ar y niferoedd. Mae cyrsiau Cymraeg a dwyieithog hefyd ar gael. Gallwn weithio gyda mudiadau ledled Cymru a Lloegr.

(English) AVOW Training: Emergency First Aid – 10th July

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) First Aid at Work – 16th, 17th, 18th July

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Veterans’ Course – 17th – 21st September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Veterans’ Course – 19th – 23rd November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Modiwl Mynediad am Ddim efo Y Brifysgol Agored

(English) Free Online Learning Courses

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Advice & Guidance Level 3 & 4 – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Community Development Level 2 – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Community Development Level 3 – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Yn Galw Ar Gyflogwyr

Engage 1 Advance 2: Yn Barod ar Gyfer Gwaith

Hyfforddeiaethau Coleg Cambria – Yn Barhaus

Hyfforddeiaethau Coleg Cambria - Yn Barhaus

traineeships-a5-leaflet-july-17-welsh-lr-cleaned-page-001

Dyma fenter hyfforddi gan Lywodraeth Cymru wedi’i anelu at bobl ifanc 16 – 18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). Mae sawl rheswm pam fod dysgwyr yn y sefyllfa hon; efallai nad ydy rhai ohonynt yn canolbwyntio ar eu gyrfa, efallai nad oes ganddynt y cymwysterau cywir i fynd ar gwrs, neu efallai nad oes ganddynt fawr o hunan-barch a hyder. Beth bynnag fo’r rheswm, gall y Rhaflen Hyfforddeiaeth, sydd ar gael ynb Ngholeg Cambria, gynnig atev iddynt. Daw pob atgyfeiriad i’r rhaglen drwy Gyrfa Cymru. Bydd pob atgyfeiriad yn cael ei asesu ar gyfer maes priodol y rhaglen Hyfforddeiaeth.

(English) Autism Awareness Certification – Online Access

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhaglen o Wybodaeth a Chefnogaeth i Ofalwyr

Carer Information and Support Programme (CrISP) - Various

Mae Alzheimer’s Society Cymru yng Ngogledd Cymru yn rhedeg Rhaglen o Wybodaeth a Chefnogaeth i Ofalwyr. Mae’r rhaglen am ddim i ofalwyr o bobl sy’n byw â dementia. Nod y grwpiau yw i gefnogi gofalwyr drwy ddarparu gwybodaeth a strategaethau ymdpoi.

Gweler yr atodiad am fwy o wybodaeth am y rhaglen ac i ddarganfod ble mae’r sesiynnau yn rhedeg. Mae bwcio yn hanfodol i gael lle ar y cwrs.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01492 546870 neu ebostio northwalesreferrals@alzheimers.org.uk.

Rhaglen o Wybodaeth a Chefnogaeth i Ofalwyr: crisp-poster-2017_cymraeg

Lleoliad / Dyddiad & Amser: crisp-north-wales-schedule-2017_cymraeg

(English) Apprenticeship Employer Incentive – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Good Practice Exchange – Seminars and Webinars throughout 2017/18

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhaglen Hyfforddi newydd WCVA yn canolbwyntio ar eich anghenion dysgu

Rhaglen Hyfforddi newydd WCVA yn canolbwyntio ar eich anghenion dysgu

Mae ein rhaglen hyfforddi yn canolbwyntio ar anghenion y trydydd sector a bydd yn eich helpu chi a’ch mudiad i weithredu’n fwy effeithiol a hefyd yn helpu i ddatblygu’ch sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder eich hun – p’un ai ydych yn aelod o staff neu’n wirfoddolwr.

Mae WCVA yn darparu hyfforddiant i’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus ar bynciau amrywiol, gan gynnwys Llywodraethu, Arwain a Rheoli, Ymgysylltu â’r Cyhoedd, Cydgynhyrchu, Cyfathrebu a Chyllid.

Mae ein cyrsiau yn hwyl, yn gyfranogol ac yn cael eu cynnal mewn amgylchedd dysgu hamddenol, gallant roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a’ch mudiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol. 

Cymerwch olwg ar ein rhaglen lawn o gyrsiau ar gyfer 2017-18

(English) Transactivist Autumn Programme

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gam i Mewn i Ofal ar Leoliad Gwaith

Cwrs Mynediad Rhan Asmer Am Ddim

Ewch i Mewn i Adeiladu

gi-construction-ewloe-welsh-cleaned-page-001

Gweithredu yng Nghaerau a Threlái (ACE): gweminar ar gynlluniau ar ôl CyG

Gweithredu yng Nghaerau a Threlái (ACE): gweminar ar gynlluniau ar ôl CyG

Gwyliwch recordiad y gweminar yma

Trwy gwylio y gweminar hwn, bydd cyfranogwyr yn:

 1. Dysgu am rôl cydgynhyrchu a datblygu cymunedol yn seiliedig ar asedau yng ngwaith adfywio/trechu tlodi ACE

Deall y ffordd y mae ACE yn datblygu ei gynaliadwyedd sefydliadol am oes ar ôl Cymunedau yn Gyntaf

 

(English) Fully Funded Work Based Learning with NW Training

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Antur Stiniog a Cwmni Bro Ffestiniog

Antur Stiniog and Cwmni Bro Ffestiniog

Gwyliwch recordiad y gweminar yma

Drwy gwylio y gweminar hwn, bydd y cyfranogwyr:

 1. Dysgu am ddatblygiad nifer o fentrau cymdeithasol llwyddiannus ym Mro Ffestiniog ac am bwrpas y cwmni ymbarel, Cwmni Bro Ffestiniog.
 2. Gwerthfawrogi arwyddocád sefydlu Cwmni Bro Ffestiniog a’r newid diwylliannol sydd ar gerdded ym Mro Ffestiniog a sut y gall hyn fod yn esiampl i’w efelychu gan gymunedau eraill.

Prentisiaethau Gofal Cymdeithasol

Prentisiaethau Gofal Cymdeithasol

Ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn ac awydd gyrfa ym maes Gofal Cymdeithasol?
Oes gennych chi natur ofalgar a deallgar?
Ydych chi’n hoffi bod bob dydd yn wahanol ac yn heriol?
Hoffech chi gael eich talu tra’n ennill sgiliau?
Hoffech chi ennill sgiliau a dealltwriaeth ym maes Gofal Cymdeithasol i’ch helpu i gael gyrfa lwyddiannus?
Hoffech chi? …..yna dyma’r cyfle i chi.

Mae Datblygu’r Gweithlu Bwrdeistref Sirol Wrecsam, mewn partneriaeth ag ITEC Wrecsam, yn cynnig ystod o hyfforddiant a phrofiad perthnasol i unigolion i’w galluogi i gymhwyso’n llawn i gael gwaith yn y sector Gofal Cymdeithasol.

Os hoffech chi ddysgu mwy am y rhaglen, rydym yn cynnal pnawn agored yn Canolfan Adnoddau Gwersyllt, Wrecsam LL114ED, ddydd Iau 27 Gorffennaf 2017, 12.30pm – 4pm. Yn y digwyddiad anffurfiol hwn, cewch gyfle i sgwrsio gydag unigolion sy’n cael eu cefnogi, rheolwyr gwasanaeth a gweithwyr cefnogi, am weithio yn y sector gofal cymdeithasol, yn ogystal â dysgu mwy am y rhaglen hyfforddi.

Cymraeg Gwaith – Dygu Cymraeg Cymru

(English) Amazon Web Services Re:Start – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Fully Funded NVQ’s for Volunteers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Gyfan – Rhaflen i Raddedigion 2018

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Gyfan - Rhaflen i Raddedigion 2018

Nod y rhaglen i raddedigion fydd i ni baratoi grŵp o arweinwyr uchelgeisiol, sydd â’r gallu i weithio yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac sydd wedi ymrwymo i ddyfodol gwasanaethau cyhoeddus a’r dinasyddion rydym yn eu gwasanaethu.   Bydd y rhaglen yn cefnogi gweledigaeth ‘Un Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru’ Llywodraeth Cymru, bydd yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a hon fydd y rhaglen gyntaf o’i bath.

 

Mae dolen at ffurflen Datganiad Diddordeb wedi’i chynnwys yn y llyfryn sydd wedi’i atodi.   Neu, os hoffech gwrdd â Elaine Jones i drafod y rhaglen, cysylltwch â mi ar 0300 025 6687 neu GraddedigionCymruGyfan@Cymru.gsi.gov.uk erbyn 16 Mehefin 2017

 

gwasanaethau-cyhoeddus-cymru-gyfan_-rhaglen-i-raddedigion-2018

(English) Find a quality First Aid course at a location near you!

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Volunteer Induction course available

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) The Open University Business School Open Learning courses

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Social Care Workforce Development Partnership

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Training for Carers / Support Workers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Other courses in the region

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) ACAS: Human Resource Management for Beginners – 5th February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Please read the comments from people and organisations who have attended various training courses:

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Veterans’ Course – 18th – 22nd February 2019

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Feedback

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyfranogiad ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

participationstandards_poster_9

Ystyr cyfranogiad yw gwrando ar blant a phobl ifanc a chydweithio â nhw fel dinasyddion gweithgar a all wneud cyfraniad pwysig o ran eu hysgolion, eu cymunedau a’u cenedl.

Rydym o’r farn bendant bod cynnwys plant a phobl ifanc yn allweddol, wrth i ni ddatblygu a chyflwyno deddfwriaeth, polisïau a rhaglenni. Ein bwriad yw parhau i wneud yn siŵr bod gan blant a phobl ifanc lais gweithredol, a’u bod yn gallu cyfrannu at waith y Llywodraeth hon.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod cynnwys pobl a chymunedau mewn modd effeithiol yn rhan ganolog o’r broses o wella llesiant, yn ogystal â bod yn un o’r pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf.

Mae’r sail ar gyfer cael lleisio barn i’w chael yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), sy’n nodi hawl plant a phobl ifanc i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, ac i sicrhau y caiff y farn honno ei hystyried.

Nod Craidd 5

Rydym wedi mabwysiadu CCUHP fel sail i’n holl waith ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac mae erthyglau CCUHP wedi cael eu crynhoi yn y Saith Nod Craidd ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae Nod Craidd 5 yn ei gwneud yn ofynnol bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad a’u trin â pharch, ac y cydnabyddir eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol.

Safonau ar gyfer Cyfranogiad Cenedlaethol

Ariennir ‘Plant yng Nghymru’ gan Lywodraeth Cymru i fod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer hawliau plant. Yn ddiweddar, maent wedi diweddaru’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad i adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad yn darparu canllawiau ar gyfer y ffyrdd gorau a mwyaf ystyrlon o wrando ar lais plant a phobl ifanc ac ymateb iddynt, yn unol ag Erthygl 12 o CCUHP.

Mae’r Safonau wedi cael eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr y Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, a chafodd y broses ei llywio drwy ymgynghori â phobl ifanc.

Mae’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn nodi’r materion allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith nod, gan sicrhau bod pob un yn adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Ar ôl lansio’r safonau ar eu newydd wedd, bydd canllawiau diwygiedig yn cael eu cyhoeddi ynghylch proses y nod barcud a’r deunyddiau hunanasesu ar gyfer Awdurdodau Lleol sydd â thîm arolygu. Bydd sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn cael eu hannog i ymgymryd â’r broses hunanasesu er mwyn dangos eu bod yn cydymffurfio â’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn eu holl waith gyda phlant a phobl ifanc.

Cymru Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i brosiect Cymru Ifanc, sy’n cael ei gynnal gan Blant yng Nghymru, sefydliad ambarél sy’n gweithio dros hawliau plant.

Mae Cymru Ifanc yn cydweithio â grwpiau, fforymau a chynghorau ieuenctid sydd eisoes yn bod i gasglu safbwyntiau a chlywed barn plant a phobl ifanc er mwyn i’w sylwadau ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau a rhaglenni.

Mae Cymru Ifanc hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, yn swil, dan anfantais, yn ddihyder, neu wedi’u hynysu, gan roi cyfle iddyn nhw hefyd leisio’u barn.

 

welsh-gov

 

Cyfranogiad-Plant-a-Phoble-Ifanc-yng-Nghymru-Arfer-Da-2016

 


(English) INVITATION TO WALES & WEST UTILTIES’ ANNUAL STAKEHOLDER WORKSHOPS

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 – Scheme Windows

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gwasanaeth cyngor am wahaniaethu gogledd cymru

NWDS leaflet WELSH_Page_1


(English) Comic Relief’s Community Cash Grants Programmes open across the UK

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Turn2us Intermediary workshops

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Charities: Rules and Guidance for Political Campaigning

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief initiatives open #iwill Youth Social Action Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief open HIV in the UK: Think Digital Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Liverpool Heart and Chest Hospital Annual Open Day

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Next Page »

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design