avow logo

AVOW

Training Courses Archive | AVOW: Association of Voluntary Organisations in Wrexham
avow logo

AVOW

(English) Training with AVOW

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Info/T&Cs

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) AVOW Training – Project Griffin -7th September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyfforddiant AVOW – Cymryd Cofnodion – 22 Medi

Cymryd Cofnodion - 22 Medi

Dyddiad: 22 Medi

Amswer: 9:30yb – 4yp

Tŷ AVOW, 21 Egerton Stryd, Wrecsam, LL11 1ND

Nodau ac Amcanion

Dyma’r canlyniadau dygu; deall sut i ysgrifennu cofnodion cyfarfod cywir ac eglur ac ymarfer sgiliau ysgrifennu cofnodion i sicrhau bod y rheiny sy’n bresennol yn derbyn y wybodaeth angenrheidiol.

Cofiwch gadw lle!

I archebu lle ar y cwrs ewch i’n gwefan, e-bost neu fel arall communitycourses@avow.org, ffoniwch ni ar 01978 312556

 

(English) AVOW Training – Making your Website Work for You – 14th November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Good Practice Exchange – Seminars and Webinars throughout 2017/18

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhaglen Hyfforddi newydd WCVA yn canolbwyntio ar eich anghenion dysgu

Rhaglen Hyfforddi newydd WCVA yn canolbwyntio ar eich anghenion dysgu

Mae ein rhaglen hyfforddi yn canolbwyntio ar anghenion y trydydd sector a bydd yn eich helpu chi a’ch mudiad i weithredu’n fwy effeithiol a hefyd yn helpu i ddatblygu’ch sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder eich hun – p’un ai ydych yn aelod o staff neu’n wirfoddolwr.

Mae WCVA yn darparu hyfforddiant i’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus ar bynciau amrywiol, gan gynnwys Llywodraethu, Arwain a Rheoli, Ymgysylltu â’r Cyhoedd, Cydgynhyrchu, Cyfathrebu a Chyllid.

Mae ein cyrsiau yn hwyl, yn gyfranogol ac yn cael eu cynnal mewn amgylchedd dysgu hamddenol, gallant roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a’ch mudiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol. 

Cymerwch olwg ar ein rhaglen lawn o gyrsiau ar gyfer 2017-18

Cerdd Gymunedol Cymru – Medi

Cerdd Gymunedol Cymru - Medi

69329-118678-orgimage1

Ydych chi’n gerddor neu’n athro neu athrawes cerddoriaeth? Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu’r sgiliau angenrheidiol i ddod yn Diwtor Cerdd Gymunedol?

Yna mae ein rhaglen Hyfforddiant Tiwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol achrededig yn berffaith ar eich cyfer chi.

Yn Cerdd Gymunedol Cymru rydym yn defnyddio cerddoriaeth fel offeryn i ganiatáu i bobl eu mynegi eu hunain. Rydym wedi helpu mwy na 50,000 o bobl mewn cymunedau ledled Cymru yn ystod y 25 mlynedd diwethaf.

Mae ein tiwtoriaid yn gerddorion a chanddynt sgiliau a ddysgwyd yn ein rhaglen achrededig Hyfforddi Tiwtoriaid Cerdd Gymunedol. Os cânt eu cyflogi wedyn, byddant yn gweithio yn llawrydd ac yn cael tâl.

Cwrs ymarferol 5 diwrnod ym Mangor

11eg, 12fed, 18fed, 25ain, 26 Medi

(English) Mental Health Awareness and Support – 4th September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Managing Stress & Anxiety, Group Sessions – 5th September – 10th October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gweminar: Rheoli Gwirfoddoli mewn Digwyddiadau – 6 Medi

Gweminar: Rheoli Gwirfoddoli mewn Digwyddiadau - 6 Medi

Dyddiad: 6 Medi

Amser: 2yp – 3yp

Archebu yma

Amcanion

Cyflwyno Prosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru a’r adnoddau a ddaeth yn ei sgil i helpu’r rheini sy’n bwriadu cynnwys gwirfoddolwyr yn eu digwyddiadau

Cynnwys

Mewn prosiect dwy flynedd a ariannwyd gan Ysbryd 2012 aethom ati i ymchwilio i ffyrdd o recriwtio, rheoli, cefnogi a chydnabod gwirfoddolwyr i helpu i gynnal digwyddiadau cyhoeddus llwyddiannus. Bydd y gweminar hwn yn rhannu’r hyn a ddysgwyd ym mhrosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru, gan gynnwys cyngor ar arfer da a chyflwyniad i’r adnoddau arlein sydd bellach ar gael o ganlyniad i’r prosiect.

Bydd y sesiwn yn eich helpu i wneud y canlynol:

 • cael trosolwg o brosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru ar wirfoddoli mewn digwyddiadau
 • cynllunio’n effeithiol at gynnwys gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau
 • rhoi arfer da ar waith o ran recriwtio, hyfforddi a chefnogi, rheoli a chyfathrebu, cydnabyddiaeth a gwaith dilynol
 • dod o hyd i adnoddau defnyddiol ar y wefan

Canlyniadau dysguErbyn diwedd y sesiwn bydd cyfranogwyr yn:

 • deall beth sydd angen ei wneud cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad
 • gallu defnyddio egwyddorion arfer da wrth reoli gwirfoddolwyr yng nghyd-destun digwyddiadau
 • gwybod sut i gael at adnoddau i gefnogi gwirfoddoli mewn digwyddiadau

Ar gyfer pwy mae’r cwrsAnelir y gweminar at y rheini sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr sydd efallai’n ystyried trefnu digwyddiadau, a’r rheini sy’n trefnu digwyddiadau ac efallai’n ystyried cynnwys gwirfoddolwyr.

 

Dyddiad: 6 Medi 2017 (0 Diwrnod) – .
Hyforddwr: Fiona Liddell

(English) Mindfulness, Group Sessions – 6th September to 25th October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Writing a Successful Fundraising Strategy – 14th September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Bilingualism at Work – 21st September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Introduction to Storytelling for Fundraisers – 21st September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Training for third sector organisations on developing bilingual services – 21st September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Mundandod Dethol – 25 Medi

(English) safeTalk – Monday 25th September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Communicating Through Touch – 28th September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) ACAS: Managing Discipline and Grievance – 20th September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Communicating through Touch – 28th September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) ACAS: Getting the best from your workplace: Engaging with staff – 29th September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) ACAS: Managing Conflict – 6th October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Mental Capacity Act and Deprivaton of Liberty Safeguards – 16th October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Down’s Syndrome: Health and Ageing – 17th October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Wales Audit Office Webinar – 7th November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) ACAS: Appraisals and Performance Management Skills for Line Managers – 10th November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) ACAS: Conducting Investigations – 15th November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Disability Awareness Training – 13th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) ACAS: Managing an Ageing Workforce – 13th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gam i Mewn i Ofal ar Leoliad Gwaith

Cwrs Mynediad Rhan Asmer Am Ddim

#databwrddgwaith – cyfres newydd o weminarau misol gan WCVA

 

wcva

 

Ar 25 Mai 2018 daw’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd i rym.  I’ch helpu i baratoi mae WCVA yn lansio cyfres o weminarau misol am ddim o’r enw #databwrddgwaith gan edrych ar bynciau amrywiol yn ymwneud â diogelu data.  Rydym wrth ein boddau o fod yn gweithio gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar y sesiynau hyn.  Bydd y sesiwn gyntaf GDPR: 12 cam i’w cymryd nawr yn cael ei chynnal ddydd Gwener 26 Mai am 12pm a rhagwelir na fydd yn para mwy na 45 munud.

Bydd y gweminar yn mynd drwy nifer o gamau defnyddiol y dylai’ch mudiad eu cymryd i baratoi at y rheoliad newydd, gan gynnwys trosolwg o’r GDPR.  Bydd cyfle hefyd i ofyn cwestiynau.

I gofrestru ebostiwch training@wcva.org.uk
Cymryd rhan mewn sesiynau i ddod
Bydd y sesiynau #databwrddgwaith nesaf yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau megis codi arian a diogelu data, seiberddiogelwch a hysbysiadau preifatrwydd.  Dyma’r dyddiadau:

 • Mehefin 26 – canol dydd
 • Gorffennaf 25 – canol dydd
 • Awst 22 – canol dydd

Cysylltwch â ni i gofrestru’ch diddordeb drwy ebostio training@wcva.org.uk

Dyddiad anghyfleus?
Os nad yw dyddiadau’r sesiynau yn gyfleus, byddant yn cael eu recordio a bydd modd eu gwylio arlein ond cofiwch gofrestru’ch diddordeb beth bynnag fel y gallwn roi gwybod i chi pan fyddant ar gael.

Beth ddylem ganolbwyntio arno nesaf?
Rydym am i chi ddweud wrthym ba bynciau fyddai fwyaf buddiol i chi. Cysylltwch â ni i awgrymu pynciau sesiynau i ddod a’n helpu i deilwra ein gweminarau diogelu data i’ch anghenion chi.

Ewch i Mewn i Adeiladu

gi-construction-ewloe-welsh-cleaned-page-001

Gweithredu yng Nghaerau a Threlái (ACE): gweminar ar gynlluniau ar ôl CyG

Gweithredu yng Nghaerau a Threlái (ACE): gweminar ar gynlluniau ar ôl CyG

Gwyliwch recordiad y gweminar yma

Trwy gwylio y gweminar hwn, bydd cyfranogwyr yn:

 1. Dysgu am rôl cydgynhyrchu a datblygu cymunedol yn seiliedig ar asedau yng ngwaith adfywio/trechu tlodi ACE

Deall y ffordd y mae ACE yn datblygu ei gynaliadwyedd sefydliadol am oes ar ôl Cymunedau yn Gyntaf

 

(English) Fully Funded Work Based Learning with NW Training

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Antur Stiniog a Cwmni Bro Ffestiniog

Antur Stiniog and Cwmni Bro Ffestiniog

Gwyliwch recordiad y gweminar yma

Drwy gwylio y gweminar hwn, bydd y cyfranogwyr:

 1. Dysgu am ddatblygiad nifer o fentrau cymdeithasol llwyddiannus ym Mro Ffestiniog ac am bwrpas y cwmni ymbarel, Cwmni Bro Ffestiniog.
 2. Gwerthfawrogi arwyddocád sefydlu Cwmni Bro Ffestiniog a’r newid diwylliannol sydd ar gerdded ym Mro Ffestiniog a sut y gall hyn fod yn esiampl i’w efelychu gan gymunedau eraill.

Prentisiaethau Gofal Cymdeithasol

Prentisiaethau Gofal Cymdeithasol

Ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn ac awydd gyrfa ym maes Gofal Cymdeithasol?
Oes gennych chi natur ofalgar a deallgar?
Ydych chi’n hoffi bod bob dydd yn wahanol ac yn heriol?
Hoffech chi gael eich talu tra’n ennill sgiliau?
Hoffech chi ennill sgiliau a dealltwriaeth ym maes Gofal Cymdeithasol i’ch helpu i gael gyrfa lwyddiannus?
Hoffech chi? …..yna dyma’r cyfle i chi.

Mae Datblygu’r Gweithlu Bwrdeistref Sirol Wrecsam, mewn partneriaeth ag ITEC Wrecsam, yn cynnig ystod o hyfforddiant a phrofiad perthnasol i unigolion i’w galluogi i gymhwyso’n llawn i gael gwaith yn y sector Gofal Cymdeithasol.

Os hoffech chi ddysgu mwy am y rhaglen, rydym yn cynnal pnawn agored yn Canolfan Adnoddau Gwersyllt, Wrecsam LL114ED, ddydd Iau 27 Gorffennaf 2017, 12.30pm – 4pm. Yn y digwyddiad anffurfiol hwn, cewch gyfle i sgwrsio gydag unigolion sy’n cael eu cefnogi, rheolwyr gwasanaeth a gweithwyr cefnogi, am weithio yn y sector gofal cymdeithasol, yn ogystal â dysgu mwy am y rhaglen hyfforddi.

Cymraeg Gwaith – Dygu Cymraeg Cymru

(English) Amazon Web Services Re:Start – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Fully Funded NVQ’s for Volunteers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Gyfan – Rhaflen i Raddedigion 2018

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Gyfan - Rhaflen i Raddedigion 2018

Nod y rhaglen i raddedigion fydd i ni baratoi grŵp o arweinwyr uchelgeisiol, sydd â’r gallu i weithio yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac sydd wedi ymrwymo i ddyfodol gwasanaethau cyhoeddus a’r dinasyddion rydym yn eu gwasanaethu.   Bydd y rhaglen yn cefnogi gweledigaeth ‘Un Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru’ Llywodraeth Cymru, bydd yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a hon fydd y rhaglen gyntaf o’i bath.

 

Mae dolen at ffurflen Datganiad Diddordeb wedi’i chynnwys yn y llyfryn sydd wedi’i atodi.   Neu, os hoffech gwrdd â Elaine Jones i drafod y rhaglen, cysylltwch â mi ar 0300 025 6687 neu GraddedigionCymruGyfan@Cymru.gsi.gov.uk erbyn 16 Mehefin 2017

 

gwasanaethau-cyhoeddus-cymru-gyfan_-rhaglen-i-raddedigion-2018

(English) Find a quality First Aid course at a location near you!

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Volunteer Induction course available

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) The Open University Business School Open Learning courses

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Social Care Workforce Development Partnership

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Training for Carers / Support Workers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Other courses in the region

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) ACAS: Human Resource Management for Beginners – 5th February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Please read the comments from people and organisations who have attended various training courses:

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Feedback

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyfranogiad ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

participationstandards_poster_9

Ystyr cyfranogiad yw gwrando ar blant a phobl ifanc a chydweithio â nhw fel dinasyddion gweithgar a all wneud cyfraniad pwysig o ran eu hysgolion, eu cymunedau a’u cenedl.

Rydym o’r farn bendant bod cynnwys plant a phobl ifanc yn allweddol, wrth i ni ddatblygu a chyflwyno deddfwriaeth, polisïau a rhaglenni. Ein bwriad yw parhau i wneud yn siŵr bod gan blant a phobl ifanc lais gweithredol, a’u bod yn gallu cyfrannu at waith y Llywodraeth hon.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod cynnwys pobl a chymunedau mewn modd effeithiol yn rhan ganolog o’r broses o wella llesiant, yn ogystal â bod yn un o’r pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf.

Mae’r sail ar gyfer cael lleisio barn i’w chael yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), sy’n nodi hawl plant a phobl ifanc i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, ac i sicrhau y caiff y farn honno ei hystyried.

Nod Craidd 5

Rydym wedi mabwysiadu CCUHP fel sail i’n holl waith ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac mae erthyglau CCUHP wedi cael eu crynhoi yn y Saith Nod Craidd ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae Nod Craidd 5 yn ei gwneud yn ofynnol bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad a’u trin â pharch, ac y cydnabyddir eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol.

Safonau ar gyfer Cyfranogiad Cenedlaethol

Ariennir ‘Plant yng Nghymru’ gan Lywodraeth Cymru i fod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer hawliau plant. Yn ddiweddar, maent wedi diweddaru’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad i adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad yn darparu canllawiau ar gyfer y ffyrdd gorau a mwyaf ystyrlon o wrando ar lais plant a phobl ifanc ac ymateb iddynt, yn unol ag Erthygl 12 o CCUHP.

Mae’r Safonau wedi cael eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr y Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, a chafodd y broses ei llywio drwy ymgynghori â phobl ifanc.

Mae’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn nodi’r materion allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith nod, gan sicrhau bod pob un yn adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Ar ôl lansio’r safonau ar eu newydd wedd, bydd canllawiau diwygiedig yn cael eu cyhoeddi ynghylch proses y nod barcud a’r deunyddiau hunanasesu ar gyfer Awdurdodau Lleol sydd â thîm arolygu. Bydd sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn cael eu hannog i ymgymryd â’r broses hunanasesu er mwyn dangos eu bod yn cydymffurfio â’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn eu holl waith gyda phlant a phobl ifanc.

Cymru Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i brosiect Cymru Ifanc, sy’n cael ei gynnal gan Blant yng Nghymru, sefydliad ambarél sy’n gweithio dros hawliau plant.

Mae Cymru Ifanc yn cydweithio â grwpiau, fforymau a chynghorau ieuenctid sydd eisoes yn bod i gasglu safbwyntiau a chlywed barn plant a phobl ifanc er mwyn i’w sylwadau ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau a rhaglenni.

Mae Cymru Ifanc hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, yn swil, dan anfantais, yn ddihyder, neu wedi’u hynysu, gan roi cyfle iddyn nhw hefyd leisio’u barn.

 

welsh-gov

 

Cyfranogiad-Plant-a-Phoble-Ifanc-yng-Nghymru-Arfer-Da-2016

 


(English) INVITATION TO WALES & WEST UTILTIES’ ANNUAL STAKEHOLDER WORKSHOPS

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 – Scheme Windows

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gwasanaeth cyngor am wahaniaethu gogledd cymru

NWDS leaflet WELSH_Page_1


(English) Comic Relief’s Community Cash Grants Programmes open across the UK

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Turn2us Intermediary workshops

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Charities: Rules and Guidance for Political Campaigning

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief initiatives open #iwill Youth Social Action Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief open HIV in the UK: Think Digital Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Liverpool Heart and Chest Hospital Annual Open Day

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Next Page »

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design