avow logo

AVOW

Training Courses Archive | AVOW: Association of Voluntary Organisations in Wrexham
avow logo

AVOW

(English) Training with AVOW

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Info/T&Cs

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyfforddiant AVOW: Diogelwch Bwyd Lefel 2 – 23 Chwefror

Hyfforddiant AVOW: Diogelwch Bwyd Lefel 2 - 23 Chwefror

Dyddiad: Dydd Gwener 23 Chwefror

Amser: 9:00yb – 3:30 yp

Lleoliad: Tŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND

Cost: £55

Gadw lle: i archebu lle ar y cwrs ewch i’n gwefan http://avow.org/en/training-courses/, e-bost neu fel arall communitycourses@avow.org, ffoniwch ni ar 01978 312556

Mae’r hyfforddiant yn anelu at ddarparu cyfranogwyr gyda gafael o bwysigrwydd diogelwch bwyd a dealltwriaeth o sut i reoli peryglon diogelwch bwyd.

Hyfforddiant AVOW: Hanfodion Diogelu Data a’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol – 28 Chwefror

Hanfodion Diogelu Data a'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol - 28 Chwefror

Swydd: Hanfodion Diogelu Data a’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol

Amser: 9:30yb – 12:30yp

Lleoliad: Tŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND

Cost: £10

Gadw lle: http://avow.org/en/training-booking/

Bydd cyfreithiau data yn newid y flwyddyn nesaf yn dilyn cyflwyno’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). O fis Mai 2018 bydd disgwyl i’ch mudiad gydymffurfio gyda’r newidiadau hyn, felly mae angen ichi weithredu HEDDIW er mwyn bod yn barod.

Bydd y cwrs rhyngweithiol hanner diwrnod hwn yn rhoi trodolwg ar gyflwyno’r rheolau a’r rheoliadau sydd eisoes yn bodoli ynhylch diogelu data a chyfrinachedd cyn mynd ati i amlinellu’r prif newidiadau bydd y rheoliadau yn eu cyflwyno.

Bydd y cwrs o fudd i ynrhyw yn sy’n presesu data yn rheoliadd neu sydd â chyfrifoldebau diogelu data penodol yn eu mudiad.

(English) Community Development Level 2 – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Community Development Level 3 – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Advice & Guidance Level 3 & 4 – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyflwyniad I Gwnselfa – 19 Chwefror

(English) Telecare Workshop – 21st February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) CAIS Drug & Alcohol Awareness Training – 21st & 22nd February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) ILM Level 2 in Effective Team Member Skills – 21st & 28th February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) You and Your Baby Sessions – 22nd February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) You and Your Bump Sessions – 23rd February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyffordiant Preswyl i Ddinasyddion Gweithredol – 23rd & 24th Chwefror

(English) ‘Tales From The Trailers’ Accommodation, Health, Education and Mobility – 27th February 2018

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyflwyniad i ddiogelu data a’r GDPR – 27 Chwefror

Dyddiad: 27 Chwefror
Amser: 9:30yb – 13:00yp
Lleoliad: WCVA, Y Rhyl
Cost: £65.00Aelodau WCVA

£80.00Gwirfoddol / Cymunedol

£86.00Partneriaid o WCVA

£95.00Sector Cynhoeddus a Preifat
Gadw lle: http://bit.ly/2ntGXRa

 

Amcanion

Rhoi cyflwyniad a throsolwg o’r rheolau a’r rheoliadau presennol ynglŷn â diogelu data a chyfrinachedd ac amlinellu’r newidiadau allweddol y gallwch eu disgwyl yn sgil y GDPR

Cynnwys

Bydd deddfau diogelu data yn newid yn sgil y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol newydd (GDPR). O 25 Mai bydd disgwyl i’ch mudiad gydymffurfio â’r newidiadau hynny, felly mae angen i chi gymryd camau NAWR i fod yn barod.

Ymysg y pynciau penodol y rhoddir sylw iddynt y mae:

 • diffiniadau allweddol ym maes diogelu data
 • egwyddorion diogelu data
 • data personol
 • diogelwch, cywirdeb ac ansawdd data
 • mynediad gwrthrych at wybodaeth

 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Bydd y cwrs o fudd i unrhyw un sy’n prosesu data yn rheolaidd, a’r rheini sydd â chyfrifoldebau penodol dros ddiogelu data yn eu mudiad.

Iechyd Meddwl Ac Afiechyd Meddwl – 28 Chwefror

Ar ôl Brexit: Trafodaeth Ford Gron – 2il Mawrth

Ar ôl Brexit: Trafodaeth Ford Gron - 2il Mawrth

Dyddiad: Dydd Gwener 2il Mawrth
Lleoliad: WCVA Y Rhyl, 141 Stryd y Baddon, Y Rhyl, LL18 3EB
Amser: 13.30-16.30

Mae Brexit wedi codi nifer o gwestiynau ynglŷn â dyfodol y Deyrnas Unedig a statws y setliadau datganoli. Yn bwysicaf oll i gymdeithas sifil, mae e’ wedi creu ansicrwydd yn ogystal â chyfleoedd o ran gwarchod safonau amgylcheddol, diogelu hawliau yn y gwaith, a dyfodol safonau defnyddwyr – i enwi dim ond rhai.

Ar hyn o bryd mae’r cwestiynau hyn yn codi’n bennaf ym Mil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael), y ddeddfwriaeth fawr ar gyfer Brexit sy’n bwriadu trosi cyfraith yr UE i gyfraith y DU.

Rydym am sicrhau bod cymdeithas sifil yn cael cyfle i godi ei llais ynglŷn â’r ddeddfwriaeth hollbwysig hon. Dan ofal Cynghrair y Bil Diddymu, fe fydd y prynhawn hwn yn gyfle i gael trafodaeth ford gron er mwyn mynegi pryderon a barn ynglŷn ag effaith Brexit ar hawliau a safonau. I danio’r sgwrs, fe fydd Jane Thomas – cydlynydd y Gynghrair – yn rhoi cychwyn ar bethau gyda’i sylwadau agoriadol ynghyd â siaradwyr eraill (i’w cadarnhau). Fe fyddwn hefyd yn trafod sut y gall cymdeithas sifil gydweithio ac yn cyflwyno ein pecyn cymorth ymgyrchu ar gyfer mudiadau sydd am sicrhau bod hawliau, mesurau amddiffyn, yr amgylchedd a datganoli yn parhau i gael eu cynnal ar ôl Brexit.

Cynghrair o dros 70 o grwpiau eirioli ac ymgyrchu a grwpiau cymdeithas sifil yw Cynghrair y Bil Diddymu sydd wedi bod yn cydweithio ers i Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) gael ei gyhoeddi. Mae mudiadau a sectorau ym meysydd hawliau dynol, yr amgylchedd, hawliau defnyddwyr a gweithwyr, cydraddoldeb, democratiaeth, bwyd, ffermio, masnach ac addysg bellach yn cydweithio i sicrhau bod hawliau, safonau, mesurau i warchod yr amgylchedd a setliadau datganoli yn cael eu gwarchod wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd. Gallwch ddarllen mwy am y Gynghrair a’n gwaith yma.

Sylwch fod cyfyngiad ar nifer y llefydd – cofrestrwch yma neu drwy ebostio malene.bratlie@unlockdemocracy.org.uk

Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch – 5 Mawrth

Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - 5 Mawrth

Dyddiad: 5 Mawrth

Amser: 13:00 – 16:00

Lleoliad: Twr Rhydfudr, Wrecsam

Cost: Am ddim

Gadw lle: http://bit.ly/2va85Xh

Ymunwch ag arbenigwr ysgrifennu tendrau Jamie Edwards o gwmni Tender Write am sesiwn hyfforddi llawn ffeithiau ar sut i symud eich sgiliau ysgrifennu tendrau i’r lefel nesaf. A ydych chi’n tendro i’r sector breifat a chyhoeddus? Yna mae’r cwrs yma i chi.

Wedi ei ariannu gan Fusnes Cymru, bydd y cwrs newydd yma yn rhoi mewnwelediad ffres a chanllawiau ymarferol clir ar sut i :

 • Wneud yn siwr for eich cwmni yn “barod i dendro” pan fydd cyfleoedd yn codi
 • Sut i fod yn “Rheolwr Ceisiadau” o fewn eich busnes
 • Deall sut i greu cynnwys buddugol yn eich ymatebion
 • Ymarferion ar ffurf gweithdy ymarferol ar werthuso, a datblygu ceisiadau buddugol

Mae Jamie yn ysgrifennwr ceisiadau tendro proffesiynol gyda hanes o ysgrifennu ceisiadau llwyddiannus i ystod o gwmnïau ac amrywiaeth o ddiwydiannau o adeiladwaith, peirianneg sifil, rheoli cyfleusterau , gofal iechyd, a recriwtio.

Dydy’r cwrs yma ddim yn ymdrin â sgiliau sylfaenol tendro. Yn hytrach, mae’r cwrs yn fwy addas i’r rhai sydd wedi tendro o’r blaen, ac yn rhwystredig gyda diffyg llwyddiant, neu sydd ddim yn deall sut i ddatblygu cynnwys eu tendrau i gyrraedd safon uwch gyda gwell canlyniadau. Mae’n weithdy hamddenol ei ffurf gyda chymysgedd o gyflwyniadau, trafodaeth grŵp, ac ymarferion ymarferol ar y diwrnod. Os nad ydych siŵr ble rydych yn mynd yn anghywir, neu sut i wella – yna bydd y cwrs yma yn rhoi mewnwelediad clir ar sut i “godi eich gem” mewn proses hynod gystadleuol.

Ni fyddwn yn gallu derbyn mwy na 1 gynrychiolydd o bob busnes yn y digwyddiad yma.

Mae blaenoriaeth ar gyfer lleoedd ar y digwyddiad hwn yn cael ei roi i fusnesau bach a chanolig eu maint yn y sector preifat sydd wedi eu lleoli yng Nghymru (SME – yn llai na 250 o weithwyr).

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

(English) Prince’s Trust Personal Development Programme – 6th March onwards

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Understanding and Promoting Positive Mental Health and Wellbeing – 12th March

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Mental Health Awareness and Support – 12th March

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) CAIS Drug & Alcohol Awareness Training – 13th & 14th March

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Adennill costau llawn – cyflwyniad – 13 Mawrth

Adennill costau llawn – cyflwyniad - 13 Mawrth

Dyddiad: 13 Mawrth

Amser: 10yb – 1yp

Lleoliad: Station Court, 41 & 43 Station Road, Colwyn Bay, LL29 8BP

Cost: £65.00 Aelodau WCVA | £80.00Gwirfoddol / Cymunedol | £86.00 Partneriaid o WCVA | £95.00 Sector Cynhoeddus a Preifat

Gadw lle: http://bit.ly/2sqH452

Amcanion

Rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o adennill costau llawn yn ogystal â’r offer a’r technegau i ganfod a dadansoddi costau llawn eu mudiad

Cynnwys

Ffordd o ddyrannu costau yw adennill costau llawn sy’n sicrhau bod yr holl orbenion wedi’u cynnwys yn eich cyllidebau wrth ymgeisio am gyllid ar gyfer prosiect neu’n ymgeisio am wasanaethau. Costau sy’n rhannol gefnogi’r prosiect yw gorbenion, ond sydd hefyd yn cefnogi prosiectau neu weithgareddau eraill mae’ch mudiad yn eu darparu. Gall y rhain gynnwys cyfran o gyflogau staff craidd megis gweinyddwyr, costau rhentu a chyfleustodau neu ffioedd cyfreithiol ac archwilio’ch mudiad.

Gall methiant i ariannu gorbenion yn briodol arwain at ansefydlogrwydd, gwasanaeth gwael yn ogystal â bygwth cynaliadwyedd eich mudiad.

Bydd y gweithdy hanner diwrnod hwn yn rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o adennill costau llawn yn ogystal â chyflwyno’r gwahanol offer a thechnegau angenrheidiol i ganfod a dadansoddi costau llawn eu mudiad ar gyfer prosiect penodol

Canlyniadau dysgu

 • Gwerthfawrogi cysyniad adennill costau llawn a’r rôl mae’n ei chwarae yn sicrhau cynaliadwyedd ariannol
 • Deall yr egwyddorion a’r dulliau a ddefnyddir wrth ganfod a chyfrifo costau llawn
 • Gallu dadansoddi a dyrannu gwir gostau rhedeg mudiad a’i weithgareddau

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr.

Mae’n addas i’r rheini sy’n newydd i godi arian ac adennill costau llawn

 

Oes rhaid i mi aros yn yr ysbyty? – 14 Mawrth

Ble a phryd?

9am – 1pm
14 Mawrth 2018
Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Yn y seminar hon, caiff enghreifftiau eu rhannu o’r ffyrdd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cydweithio i ddarparu gwasanaeth rhyddhau o’r ysbyty sy’n sicrhau canlyniadau gwell i unigolion.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn ei gwneud yn ofynnol i wasanaethau cyhoeddus gydweithio er mwyn darparu gwasanaethau gwell i bobl Cymru. Er bod gofynion y deddfau hyn yn gymharol newydd, mae sefydliadau eisoes sy’n cydweithio er mwyn darparu gwasanaethau mewn ffyrdd newydd a gwahanol.

Mae adroddiadau diweddar wedi dod â phrosesau rhyddhau o’r ysbyty i sylw’r cyhoedd ac wedi tynnu sylw at yr effaith y mae oedi wrth ryddhau cleifion yn ei chael ar eu canlyniadau, yn ogystal â phwrs y wlad. Cydnabyddir yn eang bod aros yn yr ysbyty yn hirach nag sydd ei angen yn niweidiol i ganlyniadau tymor hwy cleifion. Mae cydweithio er mwyn helpu unigolion i symud ymlaen i’w cam gofal nesaf yn gwella’r canlyniadau hynny a gall helpu i sicrhau nad ydynt yn dychwelyd i’r ysbyty yn ddiangen, sy’n fuddiol i’r unigolion a’r gwasanaethau.

Bydd y seminar hon, sy’n cael ei chynnal mewn partneriaeth ag Arfer Da Cymru a Cydffederasiwn GIG Cymru, yn rhoi’r cyfle i’r rhai a fydd yn bresennol glywed am ddulliau amrywiol sefydliadau a sectorau gwahanol o gydweithio er mwyn darparu gwasanaethau o ansawdd gwell i ddinasyddion Cymru.

Ar gyfer pwy mae’r seminar 

Mae’r seminar hon ar gyfer:

 • Timau Iechyd sy’n gyfrifol am gynllunio a darparu llwybrau iechyd;
 • Timau Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol sy’n ail-alluogi;
 • Timau therapi mewn ysbytai ac yn y gymuned;
 • Timau iechyd meddwl mewn ysbytai ac yn y gymuned;
 • Rheolwyr cartrefi preswyl a nyrsio;
 • Grwpiau cymunedol a sefydliadau yn y trydydd sector sy’n cefnogi unigolion.

 

Cofrestru

Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Cylchredir cyfarwyddiadau ymuno 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi’ch cyfeiriad e-bost wrth drefnu lle er mwyn sicrhau y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

(English) The Life Journey Work Framework – 15th March

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Telecare Workshop – 15th March

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Defnyddio y pecyn hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu – 27 Mawrth

Defnyddio y pecyn hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu - 27 Mawrth

Dyddiad: 27th Mawrth

Amser: 10yb – 3yp

Lleoliad: Morfa Hall, Y Rhyl

Cost: Am ddim 

Gadw lle: http://bit.ly/2D4papn

Defnyddio y pecyn hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu – gweithdy i hyfforddwyr

Bydd cyfle i chi

 • Diweddaru a gwirio eich gwybodaeth ynglyn â Diogelu o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014
 • Ystyriwch yr opsiynau cyflwyno ac asesu
 • Archwilio’r defnydd o weithgareddau allweddol, sut y gellid defnyddio’r rhain wrth ddarparu hyfforddiant, DPP ac asesu
 • Ystyried paratoi, adnoddau a chymorth sydd eu hangen i gyflwyno’r rhaglen yn effeithiol
 • Dysgu o brofiadau pobl eraill sydd wedi cyflawni’r hyfforddiant

Digwyddiadau Ymgysylltu: Gwirfoddoli – 16 Mawrth

(English) Groundwork Task Team Days – 5th February – 26th March

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gweithdy Cyflwyniad i Dendro – 27 Mawrth

Gweithdy Cyflwyniad i Dendro - 27 Mawrth

Dyddiad: 27th Mawrth

Amser: 9:30yb – 4:30yp

Lleoliad: Twr Rhydfudr, Wrecsam

Cost: Am ddim

Gadw lle: Cliciwch yma I archebu lle: http://bit.ly/2DfhnZo

Gweithdy newydd sydd yn cyflwyno a rhoi gwybodaeth i fusnesau sydd yn newydd i dendro. Amcan y gweithdy yw;

 • Hwyluso Tendro i’r sector cyhoeddus,
 • Annog cyflenwyr dod o hyd i ag ymateb i gyfleoedd,
 • Annog defnydd o ‘GwerthwchiGymru’, gan hyrwyddo eu busnesau i brynwyr Sector Cyhoeddus a phrynwyr haen 1,
 • Nodi’r gofynion tendro a’r gweithdrefnau y gallai fod angen iddynt eu rhoi ar waith er mwyn gallu ymateb i dendr yn effeithiol,
 • Deall beth mae prynwyr yn edrych amdano,
 • Sylweddoli ar ffynonellau cymorth sydd ar gael,

Dylid cynghori’r rhai sy’n bresennol ar y gweithdy ddod â gliniadur / tabled efo nhw.

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg

(English) Communicating Through Touch – 28th March

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Mental Capacity Act and Deprivation of Liberty Safeguards – 16th April

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) SURE: For Mental Health – 25th April

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Veterans’ Courses – 21st – 25th May

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Introduction to PQASSO and the PQASSO Quality Mark – 28th June

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyflwyniad i ddylanwadu – 4 Gorffennaf

Amcanion

Bydd y cwrs hwn yn helpu’r rheini sy’n gweithio mewn mudiadau trydydd sector i ddatblygu ffordd bwrpasol o ddylanwadu ar lunwyr barn, llunwyr polisi a llywodraeth.

 

Cynnwys

Bydd y cwrs hwn yn darparu:

 • cyflwyniad i rôl Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru a’r ffordd maent yn gweithio
 • cyflwyniad i’r ffordd y gwneir penderfyniadau a rôl dylanwadu wrth wneud penderfyniadau polisi
 • arweiniad ymarferol i ddatblygu cynllun dylanwadu gan gynnwys mapio’ch rhanddeiliaid gwleidyddol a chanfod yr offer a’r technegau dylanwadu cywir

 

Canlyniadau dysgu

 • Deall rôl Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru a’r ffordd maent yn gweithio
 • Deall rôl dylanwadu yn y ffordd y gwneir penderfyniadau polisi
 • Deall pwy yw eu rhanddeiliaid gwleidyddol a sut i ddylanwadu arnynt
 • Datblygu cynllun dylanwadu, gan osod nodau ac amcanion a chanfod offer a thechnegau dylanwadu priodol

 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer y rheini sy’n newydd i ddylanwadu, ac i weithwyr y mae dylanwadu yn rhan o’u swydd.

 

Cael gwybod mwy a chadw lle

 

Mae ein cyrsiau yn hwyl, yn gyfranogol ac yn cael eu cynnal mewn amgylchedd dysgu hamddenol, gallant roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a’ch mudiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Cydnabyddwn fod pobl yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol; yn ein rhaglen hyfforddi newydd fe welwch amrywiaeth o gyrsiau byr, gweithdai, dysgu wedi’i achredu, seminarau a chyfleoedd dysgu arlein. Arweinir ein hyfforddiant i gyd gan arbenigwyr yn eu maes sydd wedi ymrwymo i arfer gorau wrth gyfranogi ac ymgysylltu.

 

Cymerwch olwg ar ein rhaglen cyrsiau llawn ar gyfer 2017-18

 

 

Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy’n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw’n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai’n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu’n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a’ch helpu i’w hyrwyddo hefyd.

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth wedi’u teilwra

Gallwn ni ddod atoch chi! Mae modd cynnal pob un o’n cyrsiau yn arbennig i chi yn eich mudiad. Mae hyn yn aml yn rhatach gan ddibynnu ar y niferoedd. Mae cyrsiau Cymraeg a dwyieithog hefyd ar gael. Gallwn weithio gyda mudiadau ledled Cymru a Lloegr.

(English) Wales Public Service Summer School – 25th – 29th June

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Veterans’ Course – 17th – 21st September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Veterans’ Course – 19th – 23rd November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Modiwl Mynediad am Ddim efo Y Brifysgol Agored

Yn Galw Ar Gyflogwyr

Engage 1 Advance 2: Yn Barod ar Gyfer Gwaith

Hyfforddeiaethau Coleg Cambria – Yn Barhaus

Hyfforddeiaethau Coleg Cambria - Yn Barhaus

traineeships-a5-leaflet-july-17-welsh-lr-cleaned-page-001

Dyma fenter hyfforddi gan Lywodraeth Cymru wedi’i anelu at bobl ifanc 16 – 18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). Mae sawl rheswm pam fod dysgwyr yn y sefyllfa hon; efallai nad ydy rhai ohonynt yn canolbwyntio ar eu gyrfa, efallai nad oes ganddynt y cymwysterau cywir i fynd ar gwrs, neu efallai nad oes ganddynt fawr o hunan-barch a hyder. Beth bynnag fo’r rheswm, gall y Rhaflen Hyfforddeiaeth, sydd ar gael ynb Ngholeg Cambria, gynnig atev iddynt. Daw pob atgyfeiriad i’r rhaglen drwy Gyrfa Cymru. Bydd pob atgyfeiriad yn cael ei asesu ar gyfer maes priodol y rhaglen Hyfforddeiaeth.

(English) Autism Awareness Certification – Online Access

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhaglen o Wybodaeth a Chefnogaeth i Ofalwyr

Carer Information and Support Programme (CrISP) - Various

Mae Alzheimer’s Society Cymru yng Ngogledd Cymru yn rhedeg Rhaglen o Wybodaeth a Chefnogaeth i Ofalwyr. Mae’r rhaglen am ddim i ofalwyr o bobl sy’n byw â dementia. Nod y grwpiau yw i gefnogi gofalwyr drwy ddarparu gwybodaeth a strategaethau ymdpoi.

Gweler yr atodiad am fwy o wybodaeth am y rhaglen ac i ddarganfod ble mae’r sesiynnau yn rhedeg. Mae bwcio yn hanfodol i gael lle ar y cwrs.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01492 546870 neu ebostio northwalesreferrals@alzheimers.org.uk.

Rhaglen o Wybodaeth a Chefnogaeth i Ofalwyr: crisp-poster-2017_cymraeg

Lleoliad / Dyddiad & Amser: crisp-north-wales-schedule-2017_cymraeg

(English) Apprenticeship Employer Incentive – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Good Practice Exchange – Seminars and Webinars throughout 2017/18

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhaglen Hyfforddi newydd WCVA yn canolbwyntio ar eich anghenion dysgu

Rhaglen Hyfforddi newydd WCVA yn canolbwyntio ar eich anghenion dysgu

Mae ein rhaglen hyfforddi yn canolbwyntio ar anghenion y trydydd sector a bydd yn eich helpu chi a’ch mudiad i weithredu’n fwy effeithiol a hefyd yn helpu i ddatblygu’ch sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder eich hun – p’un ai ydych yn aelod o staff neu’n wirfoddolwr.

Mae WCVA yn darparu hyfforddiant i’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus ar bynciau amrywiol, gan gynnwys Llywodraethu, Arwain a Rheoli, Ymgysylltu â’r Cyhoedd, Cydgynhyrchu, Cyfathrebu a Chyllid.

Mae ein cyrsiau yn hwyl, yn gyfranogol ac yn cael eu cynnal mewn amgylchedd dysgu hamddenol, gallant roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a’ch mudiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol. 

Cymerwch olwg ar ein rhaglen lawn o gyrsiau ar gyfer 2017-18

(English) Transactivist Autumn Programme

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gam i Mewn i Ofal ar Leoliad Gwaith

Cwrs Mynediad Rhan Asmer Am Ddim

Ewch i Mewn i Adeiladu

gi-construction-ewloe-welsh-cleaned-page-001

Gweithredu yng Nghaerau a Threlái (ACE): gweminar ar gynlluniau ar ôl CyG

Gweithredu yng Nghaerau a Threlái (ACE): gweminar ar gynlluniau ar ôl CyG

Gwyliwch recordiad y gweminar yma

Trwy gwylio y gweminar hwn, bydd cyfranogwyr yn:

 1. Dysgu am rôl cydgynhyrchu a datblygu cymunedol yn seiliedig ar asedau yng ngwaith adfywio/trechu tlodi ACE

Deall y ffordd y mae ACE yn datblygu ei gynaliadwyedd sefydliadol am oes ar ôl Cymunedau yn Gyntaf

 

(English) Fully Funded Work Based Learning with NW Training

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Antur Stiniog a Cwmni Bro Ffestiniog

Antur Stiniog and Cwmni Bro Ffestiniog

Gwyliwch recordiad y gweminar yma

Drwy gwylio y gweminar hwn, bydd y cyfranogwyr:

 1. Dysgu am ddatblygiad nifer o fentrau cymdeithasol llwyddiannus ym Mro Ffestiniog ac am bwrpas y cwmni ymbarel, Cwmni Bro Ffestiniog.
 2. Gwerthfawrogi arwyddocád sefydlu Cwmni Bro Ffestiniog a’r newid diwylliannol sydd ar gerdded ym Mro Ffestiniog a sut y gall hyn fod yn esiampl i’w efelychu gan gymunedau eraill.

Prentisiaethau Gofal Cymdeithasol

Prentisiaethau Gofal Cymdeithasol

Ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn ac awydd gyrfa ym maes Gofal Cymdeithasol?
Oes gennych chi natur ofalgar a deallgar?
Ydych chi’n hoffi bod bob dydd yn wahanol ac yn heriol?
Hoffech chi gael eich talu tra’n ennill sgiliau?
Hoffech chi ennill sgiliau a dealltwriaeth ym maes Gofal Cymdeithasol i’ch helpu i gael gyrfa lwyddiannus?
Hoffech chi? …..yna dyma’r cyfle i chi.

Mae Datblygu’r Gweithlu Bwrdeistref Sirol Wrecsam, mewn partneriaeth ag ITEC Wrecsam, yn cynnig ystod o hyfforddiant a phrofiad perthnasol i unigolion i’w galluogi i gymhwyso’n llawn i gael gwaith yn y sector Gofal Cymdeithasol.

Os hoffech chi ddysgu mwy am y rhaglen, rydym yn cynnal pnawn agored yn Canolfan Adnoddau Gwersyllt, Wrecsam LL114ED, ddydd Iau 27 Gorffennaf 2017, 12.30pm – 4pm. Yn y digwyddiad anffurfiol hwn, cewch gyfle i sgwrsio gydag unigolion sy’n cael eu cefnogi, rheolwyr gwasanaeth a gweithwyr cefnogi, am weithio yn y sector gofal cymdeithasol, yn ogystal â dysgu mwy am y rhaglen hyfforddi.

Cymraeg Gwaith – Dygu Cymraeg Cymru

(English) Amazon Web Services Re:Start – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Fully Funded NVQ’s for Volunteers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Gyfan – Rhaflen i Raddedigion 2018

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Gyfan - Rhaflen i Raddedigion 2018

Nod y rhaglen i raddedigion fydd i ni baratoi grŵp o arweinwyr uchelgeisiol, sydd â’r gallu i weithio yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac sydd wedi ymrwymo i ddyfodol gwasanaethau cyhoeddus a’r dinasyddion rydym yn eu gwasanaethu.   Bydd y rhaglen yn cefnogi gweledigaeth ‘Un Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru’ Llywodraeth Cymru, bydd yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a hon fydd y rhaglen gyntaf o’i bath.

 

Mae dolen at ffurflen Datganiad Diddordeb wedi’i chynnwys yn y llyfryn sydd wedi’i atodi.   Neu, os hoffech gwrdd â Elaine Jones i drafod y rhaglen, cysylltwch â mi ar 0300 025 6687 neu GraddedigionCymruGyfan@Cymru.gsi.gov.uk erbyn 16 Mehefin 2017

 

gwasanaethau-cyhoeddus-cymru-gyfan_-rhaglen-i-raddedigion-2018

(English) Find a quality First Aid course at a location near you!

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Volunteer Induction course available

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) The Open University Business School Open Learning courses

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Social Care Workforce Development Partnership

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Training for Carers / Support Workers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Other courses in the region

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) ACAS: Human Resource Management for Beginners – 5th February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Please read the comments from people and organisations who have attended various training courses:

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Veterans’ Course – 18th – 22nd February 2019

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Feedback

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyfranogiad ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

participationstandards_poster_9

Ystyr cyfranogiad yw gwrando ar blant a phobl ifanc a chydweithio â nhw fel dinasyddion gweithgar a all wneud cyfraniad pwysig o ran eu hysgolion, eu cymunedau a’u cenedl.

Rydym o’r farn bendant bod cynnwys plant a phobl ifanc yn allweddol, wrth i ni ddatblygu a chyflwyno deddfwriaeth, polisïau a rhaglenni. Ein bwriad yw parhau i wneud yn siŵr bod gan blant a phobl ifanc lais gweithredol, a’u bod yn gallu cyfrannu at waith y Llywodraeth hon.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod cynnwys pobl a chymunedau mewn modd effeithiol yn rhan ganolog o’r broses o wella llesiant, yn ogystal â bod yn un o’r pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf.

Mae’r sail ar gyfer cael lleisio barn i’w chael yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), sy’n nodi hawl plant a phobl ifanc i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, ac i sicrhau y caiff y farn honno ei hystyried.

Nod Craidd 5

Rydym wedi mabwysiadu CCUHP fel sail i’n holl waith ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac mae erthyglau CCUHP wedi cael eu crynhoi yn y Saith Nod Craidd ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae Nod Craidd 5 yn ei gwneud yn ofynnol bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad a’u trin â pharch, ac y cydnabyddir eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol.

Safonau ar gyfer Cyfranogiad Cenedlaethol

Ariennir ‘Plant yng Nghymru’ gan Lywodraeth Cymru i fod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer hawliau plant. Yn ddiweddar, maent wedi diweddaru’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad i adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad yn darparu canllawiau ar gyfer y ffyrdd gorau a mwyaf ystyrlon o wrando ar lais plant a phobl ifanc ac ymateb iddynt, yn unol ag Erthygl 12 o CCUHP.

Mae’r Safonau wedi cael eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr y Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, a chafodd y broses ei llywio drwy ymgynghori â phobl ifanc.

Mae’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn nodi’r materion allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith nod, gan sicrhau bod pob un yn adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Ar ôl lansio’r safonau ar eu newydd wedd, bydd canllawiau diwygiedig yn cael eu cyhoeddi ynghylch proses y nod barcud a’r deunyddiau hunanasesu ar gyfer Awdurdodau Lleol sydd â thîm arolygu. Bydd sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn cael eu hannog i ymgymryd â’r broses hunanasesu er mwyn dangos eu bod yn cydymffurfio â’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn eu holl waith gyda phlant a phobl ifanc.

Cymru Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i brosiect Cymru Ifanc, sy’n cael ei gynnal gan Blant yng Nghymru, sefydliad ambarél sy’n gweithio dros hawliau plant.

Mae Cymru Ifanc yn cydweithio â grwpiau, fforymau a chynghorau ieuenctid sydd eisoes yn bod i gasglu safbwyntiau a chlywed barn plant a phobl ifanc er mwyn i’w sylwadau ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau a rhaglenni.

Mae Cymru Ifanc hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, yn swil, dan anfantais, yn ddihyder, neu wedi’u hynysu, gan roi cyfle iddyn nhw hefyd leisio’u barn.

 

welsh-gov

 

Cyfranogiad-Plant-a-Phoble-Ifanc-yng-Nghymru-Arfer-Da-2016

 


(English) INVITATION TO WALES & WEST UTILTIES’ ANNUAL STAKEHOLDER WORKSHOPS

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 – Scheme Windows

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gwasanaeth cyngor am wahaniaethu gogledd cymru

NWDS leaflet WELSH_Page_1


(English) Comic Relief’s Community Cash Grants Programmes open across the UK

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Turn2us Intermediary workshops

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Charities: Rules and Guidance for Political Campaigning

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief initiatives open #iwill Youth Social Action Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief open HIV in the UK: Think Digital Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Liverpool Heart and Chest Hospital Annual Open Day

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Next Page »

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design