avow logo

AVOW

Training Courses Archive | AVOW: Association of Voluntary Organisations in Wrexham
avow logo

AVOW

(English) Training with AVOW

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Info/T&Cs

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) AVOW Training – Building Resilience and Mental Toughness – 27th October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) AVOW Training – Making your Website Work for You – 14th November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyffordiant AVOW: Cyfrifo Sylfaenol – 30 Tachwedd

Hyffordiant AVOW: Cyfrifo Sylfaenol - 30 Tachwedd

Dyddiad: Dydd Iau 30 Tachwedd

Amser: 9yb – 1yp

Lleoliad: Tŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND

Cost: £12.50

Ddysgu am yr hafaliad cyfrif. Debydau a’r credydau, ddysgu i gwblhau cysoniadau banc.   Ar ddiwedd y byddwch yn gallu rhoi datganiad ariannol syml at ei gilydd.

Cofiwch gadw lle!

I archebu lle ar y cwrs ewch i’n gwefan – http://avow.org/en/training-courses/ e-bost neu fel arall communitycourses@avow.org ffoniwch ni ar   01978 312556.

 

Hyffordiant AVOW: Cymorth Rhodd – 18 Ionawr

Cymorth Rhodd - 18 Ionawr

Dyddiad: Dydd Iau 18 Ionawr

Amser: 9yb – 1yp

Lleoliad: Tŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND

Cost: £12.50

Sut i sefydlu cyfrif cymorth rhodd, yn dysgu sut i reoli’r cymorth rhodd yn rhoddion a sut i gyflwyno rhodd cymorth hawliad.

Cofiwch gadw lle!

I archebu lle ar y cwrs ewch i’n gwefan – http://avow.org/en/training-courses/, e-bost neu fel arall communitycourses@avow.org, ffoniwch ni ar 01978 312556.

 

(English) Autism Awareness Certification – Online Access

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhaglen o Wybodaeth a Chefnogaeth i Ofalwyr

Carer Information and Support Programme (CrISP) - Various

Mae Alzheimer’s Society Cymru yng Ngogledd Cymru yn rhedeg Rhaglen o Wybodaeth a Chefnogaeth i Ofalwyr. Mae’r rhaglen am ddim i ofalwyr o bobl sy’n byw â dementia. Nod y grwpiau yw i gefnogi gofalwyr drwy ddarparu gwybodaeth a strategaethau ymdpoi.

Gweler yr atodiad am fwy o wybodaeth am y rhaglen ac i ddarganfod ble mae’r sesiynnau yn rhedeg. Mae bwcio yn hanfodol i gael lle ar y cwrs.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01492 546870 neu ebostio northwalesreferrals@alzheimers.org.uk.

Rhaglen o Wybodaeth a Chefnogaeth i Ofalwyr: crisp-poster-2017_cymraeg

Lleoliad / Dyddiad & Amser: crisp-north-wales-schedule-2017_cymraeg

Cymryd Nodiadau Mewn Digwyddiadau Cyfranogol – 18 Hydref

Cyfle i edrych ar sut i gofnodi data mewn digwyddiadau yn effeithiol ac yn gywir

*Cyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg

Amcanion
Ystyried ffyrdd o gofnodi’r amrywiaeth o ddata a gynhyrchir mewn ymgynghoriadau a digwyddiadau cyfranogol.
Cynnwys
Gall teimlo’n frawychus pan gofynnir i chi gymryd nodiadau a chofnodi trafodaethau yn ystod digwyddiadau cyfranogol ac ymgynghoriadau. Yn aml, cynhyrchwyd llawer o ddata a gall eu gofnodi’n gywir fod yn heriol. Mae’r cwrs byr hwn yn anelu i archwilio ffyrdd o gofnodi amrywiaeth o ddata a gynhyrchir yn effeithiol ac yn syml. Bydd cyfle i cyfranogwyr ymarfer eu sgiliau a rhannu syniadau ac awgrymiadau gyda chyfranogwyr eraill.
Canlyniadau dysgu
Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu…

 • Egluro sut y caiff data o ymgynghoriadau a digwyddiadau cyfranogol ei ddefnyddio
 • Cymharu mathau o ddata a allai ddeillio o ddigwyddiad, a dulliau addas o gofnodi mathau gwahanol o ddata
 • Disgrifio enghreifftiau o ffordd dda a ffordd wael o gymryd nodiadau
 • Defnyddio awgrymiadau a thechnegau ymarferol ar gyfer cofnodi data
 • Defnyddio camau cynllunio a pharatoi i nodi’r ffordd orau o gofnodi data
Ar gyfer pwy mae’r cwrs
Staff gweinyddol a staff y rheng flaen mewn gwasanaethau cyhoeddus a mudiadau’r trydydd sector y mae’n ofynnol iddynt gymryd nodiadau a chofnodi data mewn ymgynghoriadau a digwyddiadau cyfranogol.
Rhagor o wybodaeth
10am-1pm
Dyddiad: 18 Hydref 2017 (0.5 Diwrnod) – WCVA, Rhyl (LL18 3EB)
Hyforddwr: Einir Roberts

Pris

£65.00
Aelodau WCVA
£80.00
Gwirfoddol / Cymunedol
£86.00
Partneriaid o WCVA
£95.00
Sector Cynhoeddus a Preifat

(English) Housing Law in Practice – Private Rented Sector – 19th October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Mynediad i Wrthrychau – Paratoi at GDPR – 23 Hydref

Mynediad i Wrthrychau - Paratoi at GDPR - 23 Hydref

Daw’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd i rym ar 25 Mai 2018.

Nod GDPR yw diogelu unigolion yn fwy, gan olygu mwy o rwymedigaethau preifatrwydd ar fudiadau.  Ni fydd penderfyniad Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd yn effeithio ar y broses o gyflwyno GDPR.  Mae hi’n amser dechrau cynllunio er mwyn sicrhau bod eich mudiad yn cydymffurfio.

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi llunio canllaw defnyddiol i’ch paratoi, sef 12 cam i’w cymryd nawr.

 

Ar y cyd â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, mae CGGC yn cynnal Gweminarau yn rhad ac am ddim.  Dyma ddyddiadau’r sesiynau sydd ar y gweill:

23 Hydref 2017 Mynediad i Wrthrychau
20 Tachwedd 2017 Diogelu Data i Ymddiriedolwyr
11 Rhagfyr 2017 Preifatrwydd drwy Ddylunio
23 Ionawr 2018 Rhannu Data
6 Chwefror 2018 Teledu Cylch Cyfyng

 

Ewch i’n tudalen#DesktopData – eich paratoi at y GDPR ar wefan CGGC i ddysgu mwy am y Gweminarau sydd ar y gweill, gan gynnwys recordiadau o sesiynau blaenorol.

 

(English) Homelessness Law in Wales – An essential introduction – 25th October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Drug and Alcohol Awareness – 26th & 27th October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Working with Gypsy, Roma and Traveller Communities – 6th November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Wales Audit Office Webinar – 7th November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cydgynhyrchu ar Waith – 8 Tachwedd

Rhoi dinasyddion yn y canol wrth ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus

Amcanion

Cyflwyno cysyniad cydgynhyrchu a sut i’w ddefnyddio wrth ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus.
Cynnwys
Gall cydgynhyrchu, os yw’n cael ei wneud yn dda, sicrhau bod gan ddinasyddion lais ystyrlon a’u bod yn y canol wrth ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus. Bydd y cwrs hwn yn edrych ar gyd-destun cydgynhyrchu yng Nghymru ac yn egluro terminoleg cydgynhyrchu. Byddwn yn ystyried y ffactorau sydd eu hangen er mwyn cydgynhyrchu’n effeithiol, megis newid diwylliannol er mwyn rhannu pŵer â dinasyddion a dull seiliedig ar asedau. Byddwn hefyd yn ystyried manteision a heriau cydgynhyrchu. Bydd astudiaethau achos sy’n dangos cydgynhyrchu ar waith yn cael eu rhannu yn ystod y cwrs a bydd cyfle i ymarfer nifer o ddulliau cynllunio cyfranogol.
Canlyniadau dysgu
Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr wedi

 • Rhoi cydgynhyrchu yng Nghymru yn ei gyd-destun
 • Ennill gwell ddealltwriaeth o’r hyn a olygir wrth gydgynhyrchu
 • Trafod y cyd-destun diwylliannol sydd ei angen i gydgynhyrchu ffynnu
 • Dod i werthfawrogi’r manteision a’r heriau
 • Rhannu astudiaethau achos o gydgynhyrchu ar waith
 • Ymarfer dulliau cynllunio cyfranogol
Ar gyfer pwy mae’r cwrs
Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at unigolion, cymunedau a mudiadau sydd am ddatblygu a chynyddu eu sgiliau a’u gwybodaeth ymhellach er mwyn ymgysylltu â’r cyhoedd a gweithio mewn ffordd gydgynhyrchiol.
Dyddiad: 8 Tachwedd 2017 – CAIS (LL29 8BP)
Hyforddwr: Einir Roberts

Pris

£125.00
Aelodau WCVA
£155.00
Gwirfoddol / Cymunedol
£167.00
Partneriaid o WCVA
£185.00
Sector Cynhoeddus a Preifat

(English) ACAS: Appraisals and Performance Management Skills for Line Managers – 10th November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gweminar: Sicrhau bod eich cais yn dal y llygad – 14 Tachwedd

Gweminar: Sicrhau bod eich cais yn dal y llygad - 14 Tachwedd

Rhowch y siawns orau o lwyddiant i’ch ceisiadau am gyllid

Amcanion
Bydd y gweminar yn eich helpu i gynllunio a strwythuro’ch ceisiadau i roi’r siawns orau i chi o lwyddo.
Cynnwys
Mewn amgylchedd cyllido fwyfwy cystadleuol nid yw’r angen i sicrhau bod eich cais yn dal y llygad erioed wedi bod yn bwysicach. Bydd y gweminar rhyngweithiol hwn yn eich helpu i ddatblygu cais sydd wedi’i strwythuro’n dda ac sy’n argyhoeddi, gan roi’r siawns orau posib i chi o sicrhau’r arian rydych ei angen. Bydd y sesiwn yn eich helpu i wneud y canlynol

 • Llunio strwythur rhesymegol i’ch cais
 • Profi’r angen am eich prosiect
 • Dangos y gwahaniaeth y bydd eich prosiect yn ei wneud
 • Defnyddio iaith effeithiol ac emosiynol i gyfleu’ch neges
 • Osgoi rhai o’r anawsterau cyffredin
Canlyniadau dysgu
Erbyn diwedd y sesiwn bydd cyfranogwyr

 • Yn gallu strwythuro cais mewn ffordd resymegol
 • Yn gallu dangos yr angen am eu prosiect a’r gwahaniaeth y bydd eu prosiect yn ei wneud
 • Yn deall sut i ddefnyddio iaith yn effeithiol mewn cais
Ar gyfer pwy mae’r cwrs
Bwriedir y gweminar hwn i’r rheini sy’n ysgrifennu ceisiadau ac sydd am ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau ymhellach i gynhyrchu ceisiadau cryf am gyllid.
Rhagor o wybodaeth
2pm – 3pm
Dyddiad: 14 Tachwedd 2017 (0 Diwrnod) – .
Hyforddwr: Dewi Smith

Pris

£0.00
Aelodau WCVA
£20.00
Gwirfoddol / Cymunedol
£20.00
Partneriaid o WCVA
£20.00
Sector Cynhoeddus a Preifat

(English) ACAS: Conducting Investigations – 15th November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Practical techniques for engaging Young People – 15th November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Diogelu Data i Ymddiriedolwyr – Paratoi at GDPR – 20 Tachwedd

Diogelu Data i Ymddiriedolwyr - Paratoi at GDPR - 20 Tachwedd

Daw’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd i rym ar 25 Mai 2018.

Nod GDPR yw diogelu unigolion yn fwy, gan olygu mwy o rwymedigaethau preifatrwydd ar fudiadau.  Ni fydd penderfyniad Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd yn effeithio ar y broses o gyflwyno GDPR.  Mae hi’n amser dechrau cynllunio er mwyn sicrhau bod eich mudiad yn cydymffurfio.

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi llunio canllaw defnyddiol i’ch paratoi, sef 12 cam i’w cymryd nawr.

Ar y cyd â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, mae CGGC yn cynnal Gweminarau yn rhad ac am ddim.  Dyma ddyddiadau’r sesiynau sydd ar y gweill:

23 Hydref 2017 Mynediad i Wrthrychau
20 Tachwedd 2017 Diogelu Data i Ymddiriedolwyr
11 Rhagfyr 2017 Preifatrwydd drwy Ddylunio
23 Ionawr 2018 Rhannu Data
6 Chwefror 2018 Teledu Cylch Cyfyng

Ewch i’n tudalen#DesktopData – eich paratoi at y GDPR ar wefan CGGC i ddysgu mwy am y Gweminarau sydd ar y gweill, gan gynnwys recordiadau o sesiynau blaenorol.

Rheoli prosiectau – 21 Tachwedd

Rhaglen a ardystir gan ILM

Amcanion

Mae’r cwrs hwn, sydd wedi cael cymeradwyaeth y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth, yn darparu sgiliau a gwybodaeth ymarferol ar reoli prosiectau i gyfranogwyr fel y gallant gynllunio, cyflawni a dangos canlyniadau prosiect llwyddiannus
Cynnwys
Bydd y cwrs hwn yn eich arwain drwy’r ystod o egwyddorion rheoli prosiect ac offer ymarferol, gan ganolbwyntio ar dechnegau i ddatblygu’ch sgiliau i sefydlu, rhedeg a rheoli prosiect.

Bydd angen i gyfranogwyr fod â syniad presennol neu syniad posib am brosiect i ddod i’r cwrs. Bydd eu gwaith a asesir yn cael ei seilio ar hyn.

Canlyniadau dysgu
Drwy wneud y cwrs hwn, byddwch yn gallu

 • Deall y gwahanol fathau o brosiectau
 • Deall y cylch cynllunio prosiect a’r camau yn ei ddatblygiad
 • Adnabod y ffactorau allweddol yn llwyddiant prosiect
 • Cynllunio system i fonitro a gwerthuso llwyddiant prosiect
 • Adnabod meysydd risg bosib a mynd i’r afael â nhw
 • Deall y ffyrdd o gau prosiect
Ar gyfer pwy mae’r cwrs
Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros ddatblygu a rhedeg prosiectau fel rhan o’u gwaith bob dydd.
Rhagor o wybodaeth
Codir ffi cofrestru o £69 y pen ar y rheini sy’n cofrestru i gwblhau’r asesiad ILM
Dyddiad: 21 Tachwedd 2017 – 22 Tachwedd 2017 (2 Diwrnod) – WCVA, Rhyl (LL18 3EB)
Hyforddwr: Eileen Murphy

Pris

£260.00
Aelodau WCVA
£320.00
Gwirfoddol / Cymunedol
£343.00
Partneriaid o WCVA
£380.00
Sector Cynhoeddus a Preifat

[/sntoggle[

(English) Female Genital Mutilation (FGM) – Understanding Safeguarding and Mandatory Reporting Duty – 22nd November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Hyfforddi Tiwtoriaid Cerdd Gymunedol – 27ain & 28ain Tachwedd

Hyfforddi Tiwtoriaid Cerdd Gymunedol - 27ain & 28ain Tachwedd

Fydd cerdd Gymunedol Cymru yn rhedeg cwrs rhagarweiniol Hyfforddi Tiwtoriaid Cerdd Gymunedol yn Llanrwst ar 27ain & 28ain Tachwedd 2017.

Mae hyn yn gwrs ymarferol dros ddau ddiwrnod wedi dyfeisio i roi dealltwriaeth o gerdd gymunedol a blas o Hyfforddi Tiwtoriaid Cerddoriaeth Gymunedol. Mae’r cwrs yn ddefnyddiol i rheini sy’n gweithio gyda grwpiau cymunedol a hoffai ymchwilio i ddefnyddio gweithgaredd cerddorol yn ei chynllun Gwaith. Diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru rydym yn medru cynnig hyn am y pris arbennig o £50 (£30 consesiwn).

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

hannaht@communitymusicwales.org.uk | 02920 838060

(English) An Introduction to Mindfulness – 28 November

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Preventing Homelessness – A possession action toolkit – 1st December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Housing and the Law in Practice – Social Rented Sector – 6th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Life Skills Training – 19th October – 7th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Preifatrwydd drwy Ddylunio – Paratoi at GDPR – 11 Rhagfyr

Preifatrwydd drwy Ddylunio - Paratoi at GDPR - 11 Rhagfyr

Daw’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd i rym ar 25 Mai 2018.

Nod GDPR yw diogelu unigolion yn fwy, gan olygu mwy o rwymedigaethau preifatrwydd ar fudiadau.  Ni fydd penderfyniad Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd yn effeithio ar y broses o gyflwyno GDPR.  Mae hi’n amser dechrau cynllunio er mwyn sicrhau bod eich mudiad yn cydymffurfio.

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi llunio canllaw defnyddiol i’ch paratoi, sef 12 cam i’w cymryd nawr.

Ar y cyd â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, mae CGGC yn cynnal Gweminarau yn rhad ac am ddim.  Dyma ddyddiadau’r sesiynau sydd ar y gweill:

23 Hydref 2017 Mynediad i Wrthrychau
20 Tachwedd 2017 Diogelu Data i Ymddiriedolwyr
11 Rhagfyr 2017 Preifatrwydd drwy Ddylunio
23 Ionawr 2018 Rhannu Data
6 Chwefror 2018 Teledu Cylch Cyfyng

Ewch i’n tudalen#DesktopData – eich paratoi at y GDPR ar wefan CGGC i ddysgu mwy am y Gweminarau sydd ar y gweill, gan gynnwys recordiadau o sesiynau blaenorol.

(English) Disability Awareness Training – 13th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) ACAS: Managing an Ageing Workforce – 13th December

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Working with People with No Recourse to Public Funds – 15th January

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhannu Data – Paratoi at GDPR – 23 Ionawr

Rhannu Data - Paratoi at GDPR - 23 Ionawr

Daw’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd i rym ar 25 Mai 2018.

Nod GDPR yw diogelu unigolion yn fwy, gan olygu mwy o rwymedigaethau preifatrwydd ar fudiadau.  Ni fydd penderfyniad Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd yn effeithio ar y broses o gyflwyno GDPR.  Mae hi’n amser dechrau cynllunio er mwyn sicrhau bod eich mudiad yn cydymffurfio.

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi llunio canllaw defnyddiol i’ch paratoi, sef 12 cam i’w cymryd nawr.

Ar y cyd â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, mae CGGC yn cynnal Gweminarau yn rhad ac am ddim.  Dyma ddyddiadau’r sesiynau sydd ar y gweill:

23 Hydref 2017 Mynediad i Wrthrychau
20 Tachwedd 2017 Diogelu Data i Ymddiriedolwyr
11 Rhagfyr 2017 Preifatrwydd drwy Ddylunio
23 Ionawr 2018 Rhannu Data
6 Chwefror 2018 Teledu Cylch Cyfyng

Ewch i’n tudalen#DesktopData – eich paratoi at y GDPR ar wefan CGGC i ddysgu mwy am y Gweminarau sydd ar y gweill, gan gynnwys recordiadau o sesiynau blaenorol.

Teledu Cylch Cyfyng – Paratoi at GDPR – 6 Chwefror

Teledu Cylch Cyfyng - Paratoi at GDPR - 6 Chwefror

Daw’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd i rym ar 25 Mai 2018.

Nod GDPR yw diogelu unigolion yn fwy, gan olygu mwy o rwymedigaethau preifatrwydd ar fudiadau.  Ni fydd penderfyniad Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd yn effeithio ar y broses o gyflwyno GDPR.  Mae hi’n amser dechrau cynllunio er mwyn sicrhau bod eich mudiad yn cydymffurfio.

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi llunio canllaw defnyddiol i’ch paratoi, sef 12 cam i’w cymryd nawr.

Ar y cyd â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, mae CGGC yn cynnal Gweminarau yn rhad ac am ddim.  Dyma ddyddiadau’r sesiynau sydd ar y gweill:

23 Hydref 2017 Mynediad i Wrthrychau
20 Tachwedd 2017 Diogelu Data i Ymddiriedolwyr
11 Rhagfyr 2017 Preifatrwydd drwy Ddylunio
23 Ionawr 2018 Rhannu Data
6 Chwefror 2018 Teledu Cylch Cyfyng

Ewch i’n tudalen#DesktopData – eich paratoi at y GDPR ar wefan CGGC i ddysgu mwy am y Gweminarau sydd ar y gweill, gan gynnwys recordiadau o sesiynau blaenorol.

(English) Apprenticeship Employer Incentive – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Good Practice Exchange – Seminars and Webinars throughout 2017/18

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhaglen Hyfforddi newydd WCVA yn canolbwyntio ar eich anghenion dysgu

Rhaglen Hyfforddi newydd WCVA yn canolbwyntio ar eich anghenion dysgu

Mae ein rhaglen hyfforddi yn canolbwyntio ar anghenion y trydydd sector a bydd yn eich helpu chi a’ch mudiad i weithredu’n fwy effeithiol a hefyd yn helpu i ddatblygu’ch sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder eich hun – p’un ai ydych yn aelod o staff neu’n wirfoddolwr.

Mae WCVA yn darparu hyfforddiant i’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus ar bynciau amrywiol, gan gynnwys Llywodraethu, Arwain a Rheoli, Ymgysylltu â’r Cyhoedd, Cydgynhyrchu, Cyfathrebu a Chyllid.

Mae ein cyrsiau yn hwyl, yn gyfranogol ac yn cael eu cynnal mewn amgylchedd dysgu hamddenol, gallant roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a’ch mudiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol. 

Cymerwch olwg ar ein rhaglen lawn o gyrsiau ar gyfer 2017-18

(English) Transactivist Autumn Programme

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gam i Mewn i Ofal ar Leoliad Gwaith

Cwrs Mynediad Rhan Asmer Am Ddim

Ewch i Mewn i Adeiladu

gi-construction-ewloe-welsh-cleaned-page-001

Gweithredu yng Nghaerau a Threlái (ACE): gweminar ar gynlluniau ar ôl CyG

Gweithredu yng Nghaerau a Threlái (ACE): gweminar ar gynlluniau ar ôl CyG

Gwyliwch recordiad y gweminar yma

Trwy gwylio y gweminar hwn, bydd cyfranogwyr yn:

 1. Dysgu am rôl cydgynhyrchu a datblygu cymunedol yn seiliedig ar asedau yng ngwaith adfywio/trechu tlodi ACE

Deall y ffordd y mae ACE yn datblygu ei gynaliadwyedd sefydliadol am oes ar ôl Cymunedau yn Gyntaf

 

(English) Fully Funded Work Based Learning with NW Training

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Antur Stiniog a Cwmni Bro Ffestiniog

Antur Stiniog and Cwmni Bro Ffestiniog

Gwyliwch recordiad y gweminar yma

Drwy gwylio y gweminar hwn, bydd y cyfranogwyr:

 1. Dysgu am ddatblygiad nifer o fentrau cymdeithasol llwyddiannus ym Mro Ffestiniog ac am bwrpas y cwmni ymbarel, Cwmni Bro Ffestiniog.
 2. Gwerthfawrogi arwyddocád sefydlu Cwmni Bro Ffestiniog a’r newid diwylliannol sydd ar gerdded ym Mro Ffestiniog a sut y gall hyn fod yn esiampl i’w efelychu gan gymunedau eraill.

Prentisiaethau Gofal Cymdeithasol

Prentisiaethau Gofal Cymdeithasol

Ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn ac awydd gyrfa ym maes Gofal Cymdeithasol?
Oes gennych chi natur ofalgar a deallgar?
Ydych chi’n hoffi bod bob dydd yn wahanol ac yn heriol?
Hoffech chi gael eich talu tra’n ennill sgiliau?
Hoffech chi ennill sgiliau a dealltwriaeth ym maes Gofal Cymdeithasol i’ch helpu i gael gyrfa lwyddiannus?
Hoffech chi? …..yna dyma’r cyfle i chi.

Mae Datblygu’r Gweithlu Bwrdeistref Sirol Wrecsam, mewn partneriaeth ag ITEC Wrecsam, yn cynnig ystod o hyfforddiant a phrofiad perthnasol i unigolion i’w galluogi i gymhwyso’n llawn i gael gwaith yn y sector Gofal Cymdeithasol.

Os hoffech chi ddysgu mwy am y rhaglen, rydym yn cynnal pnawn agored yn Canolfan Adnoddau Gwersyllt, Wrecsam LL114ED, ddydd Iau 27 Gorffennaf 2017, 12.30pm – 4pm. Yn y digwyddiad anffurfiol hwn, cewch gyfle i sgwrsio gydag unigolion sy’n cael eu cefnogi, rheolwyr gwasanaeth a gweithwyr cefnogi, am weithio yn y sector gofal cymdeithasol, yn ogystal â dysgu mwy am y rhaglen hyfforddi.

Cymraeg Gwaith – Dygu Cymraeg Cymru

(English) Amazon Web Services Re:Start – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Fully Funded NVQ’s for Volunteers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Gyfan – Rhaflen i Raddedigion 2018

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Gyfan - Rhaflen i Raddedigion 2018

Nod y rhaglen i raddedigion fydd i ni baratoi grŵp o arweinwyr uchelgeisiol, sydd â’r gallu i weithio yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac sydd wedi ymrwymo i ddyfodol gwasanaethau cyhoeddus a’r dinasyddion rydym yn eu gwasanaethu.   Bydd y rhaglen yn cefnogi gweledigaeth ‘Un Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru’ Llywodraeth Cymru, bydd yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a hon fydd y rhaglen gyntaf o’i bath.

 

Mae dolen at ffurflen Datganiad Diddordeb wedi’i chynnwys yn y llyfryn sydd wedi’i atodi.   Neu, os hoffech gwrdd â Elaine Jones i drafod y rhaglen, cysylltwch â mi ar 0300 025 6687 neu GraddedigionCymruGyfan@Cymru.gsi.gov.uk erbyn 16 Mehefin 2017

 

gwasanaethau-cyhoeddus-cymru-gyfan_-rhaglen-i-raddedigion-2018

(English) Find a quality First Aid course at a location near you!

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Volunteer Induction course available

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) The Open University Business School Open Learning courses

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Social Care Workforce Development Partnership

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Training for Carers / Support Workers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Other courses in the region

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) ACAS: Human Resource Management for Beginners – 5th February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Please read the comments from people and organisations who have attended various training courses:

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Feedback

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyfranogiad ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

participationstandards_poster_9

Ystyr cyfranogiad yw gwrando ar blant a phobl ifanc a chydweithio â nhw fel dinasyddion gweithgar a all wneud cyfraniad pwysig o ran eu hysgolion, eu cymunedau a’u cenedl.

Rydym o’r farn bendant bod cynnwys plant a phobl ifanc yn allweddol, wrth i ni ddatblygu a chyflwyno deddfwriaeth, polisïau a rhaglenni. Ein bwriad yw parhau i wneud yn siŵr bod gan blant a phobl ifanc lais gweithredol, a’u bod yn gallu cyfrannu at waith y Llywodraeth hon.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod cynnwys pobl a chymunedau mewn modd effeithiol yn rhan ganolog o’r broses o wella llesiant, yn ogystal â bod yn un o’r pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf.

Mae’r sail ar gyfer cael lleisio barn i’w chael yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), sy’n nodi hawl plant a phobl ifanc i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, ac i sicrhau y caiff y farn honno ei hystyried.

Nod Craidd 5

Rydym wedi mabwysiadu CCUHP fel sail i’n holl waith ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac mae erthyglau CCUHP wedi cael eu crynhoi yn y Saith Nod Craidd ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae Nod Craidd 5 yn ei gwneud yn ofynnol bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad a’u trin â pharch, ac y cydnabyddir eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol.

Safonau ar gyfer Cyfranogiad Cenedlaethol

Ariennir ‘Plant yng Nghymru’ gan Lywodraeth Cymru i fod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer hawliau plant. Yn ddiweddar, maent wedi diweddaru’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad i adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad yn darparu canllawiau ar gyfer y ffyrdd gorau a mwyaf ystyrlon o wrando ar lais plant a phobl ifanc ac ymateb iddynt, yn unol ag Erthygl 12 o CCUHP.

Mae’r Safonau wedi cael eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr y Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, a chafodd y broses ei llywio drwy ymgynghori â phobl ifanc.

Mae’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn nodi’r materion allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith nod, gan sicrhau bod pob un yn adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Ar ôl lansio’r safonau ar eu newydd wedd, bydd canllawiau diwygiedig yn cael eu cyhoeddi ynghylch proses y nod barcud a’r deunyddiau hunanasesu ar gyfer Awdurdodau Lleol sydd â thîm arolygu. Bydd sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn cael eu hannog i ymgymryd â’r broses hunanasesu er mwyn dangos eu bod yn cydymffurfio â’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn eu holl waith gyda phlant a phobl ifanc.

Cymru Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i brosiect Cymru Ifanc, sy’n cael ei gynnal gan Blant yng Nghymru, sefydliad ambarél sy’n gweithio dros hawliau plant.

Mae Cymru Ifanc yn cydweithio â grwpiau, fforymau a chynghorau ieuenctid sydd eisoes yn bod i gasglu safbwyntiau a chlywed barn plant a phobl ifanc er mwyn i’w sylwadau ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau a rhaglenni.

Mae Cymru Ifanc hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, yn swil, dan anfantais, yn ddihyder, neu wedi’u hynysu, gan roi cyfle iddyn nhw hefyd leisio’u barn.

 

welsh-gov

 

Cyfranogiad-Plant-a-Phoble-Ifanc-yng-Nghymru-Arfer-Da-2016

 


(English) INVITATION TO WALES & WEST UTILTIES’ ANNUAL STAKEHOLDER WORKSHOPS

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 – Scheme Windows

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gwasanaeth cyngor am wahaniaethu gogledd cymru

NWDS leaflet WELSH_Page_1


(English) Comic Relief’s Community Cash Grants Programmes open across the UK

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Turn2us Intermediary workshops

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Charities: Rules and Guidance for Political Campaigning

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief initiatives open #iwill Youth Social Action Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief open HIV in the UK: Think Digital Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Liverpool Heart and Chest Hospital Annual Open Day

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Next Page »

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design