avow logo

AVOW

Mae Llywodraeth Cymru eisiau gwybod a ydi pobl yn credu fod angen Bil Iechyd y Cyhoedd ar Gymru

Mae Llywodraeth Cymru yn “ymgynghori am yr angen am fil ym maes iechyd y cyhoedd i osod dyletswyddau statudol ar gyrff i ystyried materion iechyd y cyhoedd”. Mi fydd y mater yma o ddiddordeb mawr i fudiadau’r trydydd sector sy’n hyrwyddo iechyd a lles neu’n ceisio rhwystro afiechyd. Mae hefyd yn fater arbennig o berthnasol i fudiadau sy’n ymgyrchu neu’n lobïo. Mae’r cyfarwyddyd isod yn grynodeb o’r ddogfen ymgynghori a’r cwestiynau.

Mi fydd AVOW yn cynorthwyo i lunio ymateb ar ran y bartneriaeth leol gyda golwg arbennig ar hyrwyddo iechyd – Grŵp Deilliant 5 “Dewisiadau Iach”. Yn ogystal â hyn, fe hoffwn ni hefyd lunio ymateb ar ran y trydydd sector. Mae modd i fudiadau ymateb yn uniongyrchol i Lywodraeth Cymru ond, os ydych chi’n dewis gwneud hynny, rydym ni’n eich annog i anfon copi o’ch ymateb atom ni. Fel arall, fe allech chi anfon eich sylwadau atom ni ac fe wnawn ninnau wedyn eu cynnwys yn ymateb AVOW.

Mae’r dogfennau ymgynghori ar gael yn: http://wales.gov.uk/consultations/healthsocialcare/publichealth/?skip=1&lang=cy. Rydym ni hefyd wedi cynhyrchu taflen ddefnyddiol y gallwch chi ei lawrlwytho o’n gwefan (copi caled ar gael ar gais).

Public Health Bill consultation Vol sec briefing

Mae’r ymgynghoriad yn dod i ben ar Chwefror yr 20fed 2013 ond os hoffech chi fod yn rhan o ymateb AVOW mae’n rhaid i chi anfon eich sylwadau atom ni erbyn Chwefror y 15fed. Am fwy o wybodaeth neu i anfon sylw, cysylltwch â Janet Radford, Dirprwy Brif Swyddog AVOW, ar 01978 312556 neu janet.radford@avow.org.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design