avow logo

AVOW

Ysgol Haf 2014

Ymddiriedaeth – Sylfaen Llwyddiant

SS14intropicMae’r Ysgol Haf yn brofiad dysgu preswyl dwys dros bum diwrnod a fydd yn dwyn ynghyd arweinwyr a rheolwyr i drafod materion allweddol sydd ynghlwm â phwnc arwain penodol.

Caiff Ysgol Haf 2013 ei chynnal rhwng 23 a 27 Mehefin yng Nghampws Llanbedr Pont Steffan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Thema’r ysgol haf fydd ‘Ymddiriedaeth – Sylfaen Llwyddiantl’.

Bydd Ysgol Haf 2014 yn canolbwyntio ar ddatblygu dirnadaeth a dealltwriaeth newydd o’r syniadau diweddaraf am werth ymddiriedaeth. Bydd hefyd yn gwella’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu dulliau blaengar o gyflawni’r gofynion na welwyd eu tebyg sy’n wynebu’r gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru.

Ewch i daflen wybodaeth Ysgol Haf 2014 i gael rhagor o wybodaeth.

Ar gyfer pwy mae’r Ysgol Haf?

Anelwyd yr Ysgol Haf at uwch reolwyr ac arweinwyr o bob rhan o’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru, sy’n dylanwadu a llunio cyflenwi ein gwasanaethau ac sy’n ymwneud ag arwain newid. Mae’n neilltuol o berthnasol ar gyfer y rhai sy’n gweithio drwy gyfnod o her ac yn anelu i wneud gwelliannau sylweddol i fusnes eu sefydliad.

Sut i wneud cais

Gallwch lawrlwytho’r holl ddogfennau sydd eu hangen i wneud cais ar gyfer Ysgol Haf 2014 o’r dudalen hon. Bydd lleoedd yn yr Ysgol Haf yn cael eu neilltuo drwy broses ddethol gystadleuol. Wrth lenwi’r ffurflen hon, rydych yn cadarnhau eich bod am ddod i Ysgol Haf Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru 2014, a fydd yn cael ei chynnal rhwng 23 a 27 Mehefin 2014. Byddwch hefyd yn cadarnhau eich bod am fynychu’r cwrs preswyl yn University of Wales, Trinity St David, Lampeter am y cyfnod llawn.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gwblhau’ch cais, ewch i’r canllawiau ar y broses ymgeisio.

Cost

Mae cost nominal o £400 ar gyfer yr Ysgol Haf sy’n cynnwys cyfraniad at gostau dysgu ar gyfer y digwyddiad. Talir am gost llety a bwyd ar gyfer yr wythnos ond ni fydd y rhaglen yn talu am gostau teithio cynrychiolwyr.

Datblygwyd yr Ysgol Haf fel profiad trochi wythnos o hyd ac o’r herwydd mae’n bwysig fod yr holl gynrychiolwyr yn mynychu holl ddysgu’r wythnos er mwyn cael y budd mwyaf. Ymhellach, bydd angen mynychu bob dydd er mwyn gweithio tuag at un o’r opsiynau achredu. Rhoddir blaenoriaeth i’r ymgeiswyr hynny sy’n gallu ymrwymo’n llwyr i’r profiad.

Gofynnir i chi, os dyfernir lle i chi yn yr Ysgol Haf a’ch bod wedyn yn penderfynu peidio ymuno yn y rhaglen, y gall eich sefydliad fod yn atebol i dalu’r gost iawn.

Lleoliad

Dyma’r cyfeiriad:

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Campws Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7ED

I gael rhagor o wybodaeth am y Brifysgol a’r dref ewch i wefan y Brifysgol (dolen allanol).

Mae manylion ynghylch sut i gyrraedd Llanbedr Pont Steffan hefyd ar gael ar wefan y Brifysgol (dolen allanol).

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design