avow logo

AVOW

Gwobrau newydd yn dangos y gefnogaeth i gymunedau Clwyd

Cafodd unigolion o bob rhan o’r hen Glwyd eu cydnabod am eu gwaith cymunedol yn ystod seremoni wobrwyo newydd sbon Uchel Siryf Clwyd.

Lansiodd Henry Dixon, yr Uchel Siryf, y gwobrau i roi cydnabyddiaeth i bobl, prosiectau a busnesau sydd wedi gwneud cymaint i hybu cymunedau’r gogledd ddwyrain.

Yn ystod y digwyddiad cafodd gwirfoddolwyr, mentrau bach a chanolig, y sector cyhoeddus a chynrychiolwyr o grwpiau corfforedig eu cydnabod am eu cyfraniad.  Cafodd sawl gwobr ei chyflwyno ar ran y partneriaid sy’n cynnwys Crimebeat, Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, Busnesau’n Cefnogi Cymunedau a’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol.

Bu i Mr Dixon longyfarch yr enillwyr gan ddweud ei fod yn teimlo’n wylaidd iawn yn wyneb y gwaith sy’n cael ei wneud.

Dywedodd: “Mae Gwobrau Cymunedol Uwch Siryf Clwyd yn llonni fy nghalon. Rwy’n falch iawn o’r holl waith caled mae’r hen a’r ifanc wedi ei wneud dros eu cymunedau, a hynny o’u gwirfodd eu hunain. Mae hwn yn waith nad oes llawer ohonom ni’n sylwi arno hefyd.”

Bu i Mr Dixon dalu teyrnged i elusen Crimebeat gan ddweud: “Mae’r egni a’r creadigrwydd sydd ynghlwm â phrosiectau ieuenctid Crimebeat yn taflu goleuni ar yr effaith cadarnhaol iawn y gall bobl ifanc, gan gynnwys rhai yn eu harddegau, ei gael ar grwpiau eu hardal.”

“Mewn cinio a drefnwyd yn ddiweddar, mi fûm i ac arweinwyr cymunedol eraill yn trafod yr heriau a’r buddion sy’n deillio o’r ffaith fod ein cymdeithas yn heneiddio. Caiff yr heriau eu hamlygu yn aml – ond bu’r seremoni wobrwyo yn dystiolaeth o’r buddion sy’n mynd law yn llaw â chenhedlaeth hŷn weithgar ac ymroddgar. Er bod tri o’r pedwar unigolyn buddugol wedi heibio’r oedran ymddeol, roedd eu profiad, eu hegni, eu gwybodaeth a’u gallu yn galonogol. Bydd y gwobrau yn gymorth iddyn nhw ennill cydnabyddiaeth am eu gwaith.”

Ymysg enillwyr gwobrau Crimebeat roedd Us Unltd, prosiect sydd wedi cynorthwyo pobl ifanc y rhanbarth i ennill sgiliau addysg a busnes gwerthfawr. Roedd llawer o wirfoddolwyr y prosiect yn ddigartref neu wedi’u heithrio o’r gymdeithas. Erbyn hyn mae dros 50 y cant wedi dod o hyd i waith llawn amser.

Dyfarnwyd y wobr am Ddyngarwch Cymunedol i Hywyn Williams a Chyngor Sir Ddinbych a fu’n arwain y gwaith o sefydlu Cronfa Waddol Cymunedol Sir Ddinbych yn 2012. Bu iddyn nhw drosglwyddo ac addasu gwerth £250mil o ymddiriedolaethau addysg nad oedd yn cael eu defnyddio mwyach er mwyn creu cronfa newydd ar gyfer Sir Ddinbych. Sefydlwyd y gronfa yn arbennig ar gyfer materion addysg ar y dechrau. Bu i Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych, Jeanette Chamberlain Jones, dderbyn y wobr ar ran y Cyngor.

Cyflwynwyd tair gwobr ar ran Busnesau’n Cefnogi Cymunedau (B2C) hefyd. Ymysg yr enillwyr roedd Williams Bankes a’i dîm o gwmni Cyfreithwyr Gamlins. Bu’r cwmni yma’n cefnogi mudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol ymhob cwr o’r rhanbarth drwy gynnig cyngor diduedd yn rhad ac am ddim. Ni fuasai’r mudiadau a’r grwpiau wedi medru fforddio’r cyngor cyfreithiol fel arall.

Cyflwynwyd gwobrau unigol hefyd ar ran Cynghorau Gwasanaethau Gwirfoddol y rhanbarth. Cyflwynwyd gwobr i Dr Christine Evans (Sir Ddinbych) am ei chyfraniad aruthrol i Lanarmon yn Iâl. Fe gynorthwyodd â sefydlu Clwb Ieuenctid Llanarmon a’r Fro a bu’n cefnogi siop a thafarn y pentref ynghyd â sawl gweithgaredd arall sydd wedi cynorthwyo i gadw calon y pentref yn curo.

Cafodd gwobrau hefyd eu cyflwyno i Mrs Derryn Blanchard (Sir y Fflint); Louise Bollington (Wrecsam); ac Alan Edwards (Conwy).

Ychwanegodd yr Uchel Siryf: “Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr. Rwy’n gobeithio y bydd Clwyd yn elwa o waith eu cwmnïau, eu grwpiau a’u cyfeillion am amser maith. At hynny, rwy’n gobeithio y bydd eu gwaith yn ysbrydoli’r gweddill ohonom ni.”

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design