avow logo

AVOW

Gwaith Busnes Newydd yn Sir y Fflint yn arwain at gais Loteri i fwydo pobl anghenus Wrecsam a Sir y Fflint

Datganiad i’r Wasg
Mae Sastun Cyf, busnes lleol newydd sy’n cynnig gwasanaeth ymgynghori ym maes cynaladwyedd a’r amgylchedd, wedi cwblhau astudiaeth ddichonolrwydd yn ddiweddar yn edrych ar y posibilrwydd o sefydlu canolfan ailddosbarthu bwyd Fareshare yn Wrecsam a Sir y Fflint. Bydd hyn yn gymorth i fwydo pobl anghenus yr ardal ac yn cynnig swyddi, cyfleoedd hyfforddi a gwaith gwirfoddol.

Mae FareShare yn casglu bwyd dros ben sydd o fewn ei ddyddiad bwyta gan wneuthurwyr ac adwerthwyr bwyd ac yn ei ailddosbarthu am ffi benodol i fudiadau cymunedol.

Bu i Sastun, y Sustainable Change Co-operative a Co-operative Mutual Solutions gydweithio ar yr astudiaeth. Fe welson nhw o’r gwaith fod llawer o bobl anghenus yn Wrecsam a Sir y Fflint a bod modd cael gafael ar fwyd dros ben yn hwylus hefyd. Amcangyfrifir fod mwy na 400,000 tunnell o fwyd yn cael ei wastraffu yng Nghymru bob blwyddyn. Petai dim ond 1% o hwn yn addas i’w fwyta byddai hynny’n ddigon i gyfrannu tuag at fwy nag 8,000,000 pryd bwyd.

Roedd yr astudiaeth ddichonolrwydd yn dangos y manteision amgylcheddol sydd yna i leihau faint o wastraff bwyd sy’n mynd i safleoedd tirlenwi neu’n cael ei droi yn ymborth anifeiliaid. Mae’n dangos hefyd yr arbedion mewn adnoddau ac arian, y budd i enw da busnesau a’r gwahaniaeth y bydd y bwyd yn ei wneud i’r sawl sy’n ei dderbyn, yn uniongyrchol a hefyd thrwy gael gwell gwasanaeth gan fudiadau cymunedol sy’n gallu cael gafael ar fwyd yn rhatach.

Yr agwedd fwyaf heriol o sefydlu canolfan ddosbarthu newydd fyddai’r diffyg arian gan FareShare UK i wneud hynny oherwydd eu strategaeth bresennol o atgyfnerthu’r rhwydweithiau sydd ganddyn nhw. Her arall fyddai’r amser gymerai hi i sefydlu corff newydd i redeg y ganolfan yn wyneb yr angen dirfawr yn yr ardal.

Comisiynwyd yr astudiaeth ddichonolrwydd gan bwyllgor llywio oedd yn cynnwys aelodau o
AVOW, Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint, Amgylchedd Cymru, Northern Marches Cymru, Rhwydwaith Amgylchedd Wrecsam a Cais. Yn seiliedig ar argymhellion yr adroddiad bu i’r pwyllgor benderfynu cydweithio â’r ganolfan Fareshare yng Nghyffordd Llandudno sy’n cael ei rhedeg gan Crest Co-operative. Ar sail tystiolaeth yn yr astudiaeth mae Jay Martin o Crest Co-operative wedi gwneud cais i’r Gronfa Loteri Fawr am ddwy flynedd o gyllid. Bydd arian y flwyddyn gyntaf yn mynd tuag at ddatblygu gwasanaeth ailddosbarthu bwyd yn Wrecsam a Sir y Fflint. Os yn llwyddiannus caiff canolfan ddosbarthu ei hagor yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Bydd hyn yn cynnig swyddi, cyfleoedd hyfforddi a gwaith gwirfoddol yn yr ardal.

Dywedodd Cyfarwyddwraig Sastun, Sarah Pratt: “Rydym ni’n falch i’r pwyllgor llywio ofyn i ni wneud cais i ymgymryd â’r astudiaeth ddichonolrwydd yma ac roedd hi’n bleser mawr ennill y gwaith ar ôl cystadlu efo cwmnïau ymgynghori llawer mwy. Pleser mwy fyth ydi gweld ein hargymhellion yn dwyn ffrwyth yn eithaf cyflym gyda bwyd dros ben eisoes yn cael ei ailddosbarthu i KIM Inspire a Cais.”

Dywedodd John Gallanders o AVOW, un o’r mudiadau a gyllidodd yr adroddiad: “Mae hi’n amlwg fod gan dîm Sastun ystod o sgiliau arbenigol ac mae’r gwaith ymchwil yn dangos hyn”.

Bu i fwy na 30 o fudiadau cymunedol gwrdd yn Wrecsam wythnos diwethaf ar gyfer y digwyddiad cofrestru cyntaf.

Os ydych chi’n fusnes bwyd ac yn hoffi’r syniad o roi’ch bwyd dros ben sydd o fewn ei ddyddiad bwyta i FareShare, cysylltwch â Jay Martin o Crest Co-operative ar jay@crestcooperative.co.uk, 01492 596783 077025728063

DIWEDD

Nodiadau:

Mae FareShare UK yn elusen genedlaethol sydd â 17 o ganolfannau dosbarthu. Mae h’n gweithio i liniaru tlodi bwyd drwy leihau gwastraff bwyd: www.fareshare.org.uk
Mae Sastun Cyf yn gwmni o’r Wyddgrug sy’n cynnig gwasanaeth ymgynghori ar gynaladwyedd a’r amgylchedd. Ynghyd â hyn mae’r cwmni’n cynnig hyfforddiant a gwasanaeth monitro a gweithredu systemau i fusnesau a chymunedau sy’n datblygu strategaethau cynaladwyedd. www.sastunconsulting.co.uk. Bu i Sastun ddechrau masnachu ym mis Ebrill 2012 fel cwmni cyfyngedig. Ei unig Gyfarwyddwr yw Sarah Pratt, Amgylcheddwraig Siartredig gyda 15 mlynedd o brofiad ym myd diwydiant a llywodraeth.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Sarah Pratt , Cyfarwyddwraig Sastun Cyf. sarah@sastunconsulting.co.uk. 07815 108 827.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design