avow logo

AVOW

Llwyddiant Grant Gwneud Gwahaniaeth AVOW

Bu Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW) wrthi’n brysur yn codi arian drwy’r flwyddyn er mwyn medru rhoi grantiau i gymunedau’r sir fel rhan o’i fenter Grantiau Gwneud Gwahaniaeth i ddathlu pen-blwydd arian y mudiad. Fe sefydlwyd AVOW ym 1988 er mwyn rhoi cymorth a chefnogaeth i unrhyw fudiad gwirfoddol neu gymunedol yn y sir.
Bu llawer o ddigwyddiadau codi arian yng nghwrs y flwyddyn gan gynnwys cwisiau, taith gerdded, arwerthiant gacennau ac ymgyrchoedd llenwi bagiau. Daeth y cwbl i’w anterth gyda Chyngerdd Mawreddog AVOW ym mis Tachwedd. Cafwyd cyfraniadau gan unigolion a busnesau o bob math gan gynnwys Kronospan, Bwydydd Meadow Vale Foods, Gŵyl Merched Llangollen a chymorth gan ASDA a B2C.
Rydym ni wedi llwyddo i gyrraedd ein targed uchelgeisiol o £10,000 ac mae 13 grŵp cymunedol neu fudiad gwirfoddol o Fwrdeistref Sirol Wrecsam wedi elwa’n barod drwy gael cyfran o’r arian.
Ymysg yr ymgeiswyr llwyddiannus mae;

Dywedodd John Gallanders, Prif Swyddog AVOW “bu eleni’n flwyddyn arbennig iawn ar gyfer AVOW ac roedd arnom ni eisio dangos ein gwerthfawrogiad i’r sector Gwirfoddol a Chymunedol yn Wrecsam am ein cefnogi ni dros y chwarter canrif diwethaf. Roedd rhai yn credu fod y targed o £10,000 yn rhy uchelgeisiol ac mi fu hi yn anodd, fel sy’n wir am godi arian yn gyffredinol yn y cyfnod sydd ohoni o gynni ariannol. Fodd bynnag, roeddem ni’n benderfynol ac fe gawsom ni lawer o gefnogaeth o bob cyfeiriad – gan staff, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, busnesau, ein cleientiaid, grwpiau celfyddydau perfformio a chan rai unigolion hael iawn – fe hoffai AVOW ddiolch iddyn nhw oll ac un.”
Gan nad yw’r holl arian a gasglwyd wedi ei ddyrannu eto bydd AVOW yn ail agor y gronfa o fis Ionawr 2014 ymlaen. Buasem yn falch iawn o dderbyn ceisiadau newydd gan Grwpiau Gwirfoddol a Chymunedol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer prosiectau fydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i gymunedau’r sir.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design