avow logo

AVOW

Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal – Amddiffyn y cyhoedd – 18 Awst

Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal – Amddiffyn y cyhoedd

 

Mae’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) yn rheoleiddiwr ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol a’n nod yw amddiffyn y cyhoedd. Er mwyn gwneud hyn, rydym yn cadw cofrestr o weithwyr iechyd, seicoleg a gwaith cymdeithasol* proffesiynol sy’n bodloni ein safonau o ran eu hyfforddiant, eu sgiliau proffesiynol, eu hymddygiad a’u hiechyd.

 

Aelod Lleyg o’r Cyngor

Mae’r Cyngor am benodi un aelod lleyg. Byddwch yn meddu ar brofiad o gynllunio strategol a chydbenderfynu a’r gallu i ddatblygu perthynas gref ag eraill a byddwch yn gallu cynnal egwyddorion tryloywder ac atebolrwydd yn holl weithgareddau’r HCPC.

Mae’r HCPC wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac mae’n mynd ati’n rhagweithiol i ddiogelu rhag gwahaniaethu annheg ar unrhyw sail (gan gynnwys cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gredoau, hil, rhyw, oed neu anabledd). Rydym yn rheoleiddiwr sy’n gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig ac rydym yn annog ceisiadau o bob un o wledydd y DU.

Telir lwfans mynychu o £334 y dydd ac mae modd hawlio costau a ysgwyddir ar gyfer y rôl.

Sut i ymgeisio Am ragor o wybodaeth, ac i ymgeisio, ewch i: www.hcpc-uk.org/aboutus/council/councilappointments neu cysylltwch â: appointments@hcpc-uk.org – 020 7840 9171.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9am ar ddydd Llun 18 Medi 2017 ac fe gynhelir cyfweliadau ar ddydd Mawrth 17 Hydref a dydd Mercher 18 Hydref 2017.

Am ragor o wybodaeth am waith yr HCPC, ewch i: www.hcpc-uk.org

 

* Gweithwyr Cymdeithasol yn Lloegr

 

[/sntoggle]

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design