avow logo

AVOW

Rheolwr Cydlyniant Cymunedol – 27 Ebrill

Rheolwr Cydlyniant Cymunedol - 27 Ebrill

Swydd: Rheolwr Cydlyniant Cymunedol

Oriau: Amser llawn, ond yn agored i bobl sydd am weithio’n rhan-amser a rhannu’r swydd

Cyflog: £29,100 – £35,750

Lleoliad: Cymru gyfan

Dyddiad Cau: 27 Ebrill

Cymraeg yn Hanfodol: Dymunol

Sut i wneud cais: https://bit.ly/2pQB0OB

Rôl y gangen Cydraddoldeb yw gweithio ar draws Llywodraeth Cymru ac ar y cyd â phartneriaid allanol i wella cydraddoldeb yng Nghymru a meithrin cysylltiadau da, cynhwysiant, cyd-barch a dealltwriaeth rhwng ac o fewn cymunedau.

Mae’r gangen yn gweithio ar y meysydd polisi canlynol: anabledd; hil; ffydd; Sipsiwn, Roma a Theithwyr; pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol; rhyw; trosedd casineb; cydlyniant cymunedol; hawliau dynol. Mae cyfrifoldebau’r gangen yn cynnwys:

  • Hyrwyddo a phrif ffrydio cydraddoldeb a hawliau dynol ledled Cymru
  • Cyflwyno’r rhaglen Cydraddoldeb a Chynhwysiant
  • Cynnig cyfarwyddyd strategol, cymorth ac arweiniad i adrannau Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau bod cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol yn llywio gwaith creu a chyflawni polisïau. Mae’r gangen yn cydweithio â Hyrwyddwyr Cydraddoldeb, gwneuthurwyr a gweithredwyr polisïau i sicrhau eu bod yn bodloni ymrwymiadau Gweinidogol a gofynion statudol, gan gynnwys Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb
  • Cydgysylltu camau gweithredu dan y Cynllun Cydraddoldeb Strategol, Cynllun ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr, Cynllun Gweithredu ar Anabledd, Cynllun Gweithredu ar Drawsrywedd, a Chynllun ar gyfer Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches

Diben y swydd fydd gwella’r gwaith o gyflawni cydlyniant cymunedol a chydweithio â’r tîm ehangach i hyrwyddo cydraddoldeb a meithrin cysylltiadau da.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design