avow logo

AVOW

Canllaw Diogel Wrecsam

Mae tîm Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol CBSW ar hyn o bryd yn codi ymwybyddiaeth am y Blwch Diogelwch Cymunedol, ac yn annog yr holl bartneriaid lleol i ddefnyddio ac argymell yr adnodd. Mae’r Blwch Diogelwch Cymunedol yn fewnflwch i roi gwybod am densiynau cymunedol – mae’r wybodaeth hon yn galluogi dod o hyd i dueddiadau a mannau problemus yn gynt, sy’n help mawr i ni allu atal ac ymyrryd yn fuan mewn achosion.

Gallwch anfon pob adroddiad i’r cyfeiriad e-bost hwn communitysafety@wrexham.gov.uk

Am ganllawiau ar ysgrifennu adroddiadau, gweler y canllaw ar Wrecsam fwy diogel.

Mae hwn yn adnodd sydd ar gael i holl aelodau’r gymuned, felly rhannwch yr e-bost hwn gymaint ag y gallwch chi.

Mae monitro tensiwn yn un o gyfrifoldebau niferus tîm Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol CBSW. Am gipolwg pellach ar y gwaith rydyn ni’n ei wneud, a manylion cyswllt i gael mwy o wybodaeth, gweler isod:

CBS Wrecsam yw’r ALl arweiniol ar gyfer rhaglen Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol Llywodraeth Cymru, ac mae wedi cael cyllid am 2 flynedd i barhau a gwaith y Cydlynydd Cydlyniant Cymunedol i gyflawni’r cynllun Cydlyniant Cymunedol cenedlaethol.

Bydd y rhaglen waith Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol yn cael ei chyflawni dan y themâu canlynol: monitro tensiwn, ymgysylltu â’r gymuned a chynyddu gallu yn y trydydd sector, codi ymwybyddiaeth trwy ddigwyddiadau, a hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol.

Bydd y rhaglen waith yn canolbwyntio ar wella gwaith ar y cyd i fynd i’r afael â materion cydlyniant cymunedol hysbys sy’n ymwneud â thensiynau Brexit, Sipsiwn a Theithwyr, ceiswyr lloches a ffoaduriaid, caethwasiaeth fodern, anableddau a chydraddoldeb LGBT. Mae’r rhaglen yn ymateb i anghenion cymunedol a bydd hefyd yn gweithio i fynd i’r afael â materion ehangach sy’n creu tensiwn cymunedol lle mae anfodlonrwydd cymunedol neu ddiffyg cydlyniant.

Trwy’r rhaglen waith, penodwyd y tîm o dri Swyddog Cydlyniant Cymunedol gyda chydlynydd i fwrw ymlaen â’r rhaglen. Mae’r tîm yn gweithio gyda thri awdurdod lleol, sef Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych, gan ddarparu ystod o gymorth i fynd i’r afael â’r anghenion sydd wedi’u nodi ym mhob maes.

Mae’r gwaith ar hyn o bryd yn cynnwys:

Rydyn ni’n meddwl y gallai fod yn werth cyfarfod i ystyried sut y gallem gefnogi ein rhaglenni gwaith ein gilydd, gan hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth ynghylch cydlyniant cymunedol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Cydlynydd Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol, Emily Reddy, ar emily.reddy@wrexham.gov.uk.

safer-wrexham-guide-welsh

 

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design