avow logo

AVOW

Gwasanaethau Hyrwyddo AVOW


Taflenni wedi’u darparu £10.00 Rydym ni’n argraffu ar bapur A4 £52.00 Rydym ni’n argraffu ar bapur A5 £28.00

Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 134.22MB
MAE’N RHAID i bob hysbyseb fod yn ddwyieithog. Fe allwch chi ei gyfieithu eich hun neu fe allwn ni drefnu hyn ar eich rhan (ffi fechan ynghlwm â hynny)

Amodau a Thelerau

Bydd y rhan fwyaf o wybodaeth sy’n cael ei gyflwyno gan drydydd parti ar gyfer y wefan yn cael ei osod ar y wefan fel y mae. Serch hynny, mae gan AVOW yr hawl i hepgor, gwrthod neu addasu unrhyw ddeunydd sy’n dod i law. Nid yw AVOW yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw wall, deunydd wedi ei hepgor, sylw camarweiniol na’r canlyniadau yn sgîl hynny.

Gwasanaeth Dwyieithog

Mae AVOW yn ceisio sicrhau bod holl gynnwys y wefan yn ddwyieithog ac felly yn cynnig trefnu cyfieithiad o ddeunyddiau trydydd parti. Pan ddefnyddir cwmni cyfieithu ni fydd AVOW yn derbyn cyfrifoldeb dros ansawdd y cyfieithiad. Fodd bynnag, bydd AVOW yn defnyddio cwmni cyfieithu proffesiynol yn unig. Os oes ar drydydd parti angen gwasanaeth cyfieithu, bydd y deunydd yn cael ei ddychwelyd at y darparwr a fydd yn ei brawfddarllen. Bydd y Gymraeg a’r Saesneg yn cael ei osod ar y wefan ar ôl i AVOW dderbyn cymeradwyaeth y darparwr.

Talu am wasanaeth

Os oes angen talu am wasanaeth sydd wedi ei archebu drwy’r wefan bydd gan aelodau’r dewis o dalu ar ôl derbyn anfoneb neu dalu drwy’r system awtomatig ar y wefan. Mae’n rhaid i ni dderbyn tâl o fewn 30 diwrnod o gyflwyno’r wybodaeth neu cyn y digwyddiad (pa un bynnag sydd gyntaf).

Ymwadiad

Diben safle we AVOW yw cyflwyno gwybodaeth yn unig. Tra bod AVOW wedi cymryd yr holl gamau rhesymol i sicrhau fod yr wybodaeth a’r graffeg (“deunyddiau”) cysylltiedig yn gywir wrth eu gosod ar y safle, ni roddir sicrwydd o unrhyw fath yn y byd fod yr wybodaeth honno’n gywir ac yn addas i bwrpas. Ni all AVOW, na neb arall ar ran AVOW a / neu ei ddarparwyr, dderbyn cyfrifoldeb am gamgymeriadau, gwybodaeth wedi ei hepgor, sylwadau camarweiniol neu unrhyw ganlyniad yn sgil hynny. Mae’r safle yn cynnwys gwybodaeth am wasanaethau AVOW, y gyfraith a materion perthnasol eraill i fudiadau gwirfoddol. Nid yw’r deunydd yn ddatganiad llawn o’r gyfraith, yn ffaith nac yn weithdrefn ac ni ddylech chi ddibynnu arno fel hynny na chyfleu hynny i drydydd parti. Does dim byd ar y safle yma sy’n ymdebygu i gyngor cyfreithiol neu broffesiynol. Fe ddylech chi ofyn am gyngor gan gyfreithiwr neu arbenigwr proffesiynol arall cyn gwneud unrhyw benderfyniad i weithredu neu beidio â gweithredu yn seiliedig ar ffeithiau penodol. Mae AVOW a/neu ein darparwyr yn ymwrthod â’r holl atebolrwydd, i’r defnyddiwr uniongyrchol a’r trydydd parti, am unrhyw ddifrod o gwbl, boed yn uniongyrchol, anuniongyrchol neu’n ganlyniad i rywbeth arall, sy’n codi o gytundeb, camwedd neu unrhyw reswm arall. (Mae hynny’n cynnwys, ond ddim yn gyfyngedig i, iawndal am golli defnydd, data, busnes neu elw) sy’n deillio o ddefnyddio’r safle hwn, neu yn wir, ddiffyg defnydd ohoni. Os oes sôn am fudiad, cwmni neu unigolyn ar y safle hwn, neu ar unrhyw safle arall sy’n gysylltiedig â hi, nid yw hynny’n awgrymu fod AVOW yn cymeradwyo nac yn gwarantu eu gallu na’u henw da oni bai fod sôn penodol am hynny. Nid yw AVOW yn gyfrifol am gynnwys na chywirdeb gwefannau allanol rydym ni’n rhoi dolenni iddyn nhw. Rhowch wybod i ni os nad yw dolen yn gweithio. Mae AVOW yn gwneud pob ymdrech i wirio deunydd ym mhob cam o’r broses gynhyrchu. Ni ellir ein dal yn gyfrifol os yw eich data neu eich cyfrifiadur yn cael ei ddifrodi, ei andwyo neu ei effeithio oherwydd feirws neu oherwydd unrhyw achos arall wrth ymweld â’r safle hwn. Dylech roi pob deunydd sy’n cael ei lawrlwytho drwy raglen gwrth firws. Gwarchod Data Bydd unrhyw wybodaeth rydych chi’n ei darparu yn cael ei chadw’n ddiogel a bydd ar gael i staff AVOW yn unig oni bai eich bod yn rhoi caniatâd i ni rannu’ch gwybodaeth â thrydydd parti. Dan rai amgylchiadau, o dan gymal cyfrinachol cytundebol, efallai y bydd yn rhaid i drydydd parti sy’n darparu gwasanaeth TGCh i AVOW gael mynediad cyfyngedig i’r data. Mae’n bosib na fydd yr egwyddorion hyn yn berthnasol i rai darnau o wybodaeth os yw trydydd parti wedi ei darparu. Mae’r ymwadiad hwn yn ychwanegol i’r Amodau a Thelerau sydd i’w gweld ar y dudalen hafan.

Rwyf yn cytuno â’r Amodau a Thelerau.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design