avow logo

AVOW

Rhwydwaith Darparwyr Gwasanaeth y Trydydd Sector yn Wrecsam

Ysgrifennwn atoch i’ch gwahodd i gyfarfod agoriadol Rhwydwaith Darparwyr Gwasanaeth Wrecsam ar ddydd Mawrth, Ebrill y 30ain. Bydd y cyfarfod yn Neuadd Goffa Wrecsam o 12.30 tan 2.00yp.

Mae Comisiynwyr o’r ardal ar dân eisiau gwneud gwaith ymchwil ynghylch dynameg y farchnad a chynnig cyfleoedd gwahanol fel bod modd i’r trydydd sector gynnig gwasanaethau cyhoeddus. Maen nhw hefyd yn awyddus i feddwl am sut gall y mudiadau cyhoeddus a gwirfoddol gydweithio â’i gilydd mewn ffyrdd arloesol newydd.

Bu i AVOW ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam sefydlu’r rhwydwaith er mwyn medru ymchwilio i’r materion ymhellach a chynnig cefnogaeth i fudiadau gwirfoddol o ran cydweithio’n well â darparwyr gwasanaeth y sector gyhoeddus.

Yn y cyfarfod cyntaf, bydd Lee Robinson, Cyfarwyddwr Strategol Cyngor Wrecsam yn rhoi cyflwyniad. Yna byddwn yn cynnal trafodaethau i weld beth mae mudiadau trydedd sector yr ardal yn gobeithio ei chael o’r Rhwydwaith. Mae Agenda wedi ei atodi er gwybodaeth i chi.

Os hoffech chi fynychu’r digwyddiad yna rhowch wybod i Kate Davies drwy ffonio 01978 312556 neu anfon e-bost at kate.davies@avow.org .

Yn Gywir

Steve Williams (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam) a John Gallanders (Prif Swyddog AVOW)

Agenda

1.     Croeso – John Gallanders, Prif Swyddog AVOW

2.     Cyflwyniad i Rwydwaith Darparwyr y Trydydd Sector – Lee Robinson, Cyfarwyddwr Strategol Cyngor Sir Wrecsam

3.     Ymchwilio Dynameg Y Farchnad – Beth hoffwn ni i’r Rhwydwaith Darparwyr ei chyflawni? – Trafodaeth

4.    Y Ffordd Ymlaen

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design