avow logo

AVOW

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Dogfen Ymgynghori – Amcanion Cydraddoldeb Strategol

Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn ar y cynigion ar gyfer Amcanion Cydraddoldeb 2020-2024 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Bwriad ein hamcanion cydraddoldeb yw cryfhau ein sylw dyledus i amcanion ein Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED).  Mae’r tri amcan yn amlinellu’r angen i:

Y 9 nodwedd warchodedig yw:

·         Oed

·         Anabledd

·         Ailbennu Rhywedd

·         Beichiogrwydd a mamolaeth

·         Hil

·         Crefydd a chredo

·         Rhywedd

·         Cyfeiriadedd Rhywiol

·         Priodas neu bartneriaeth sifil

 

Sut i ymateb

Mae hwn yn ymgynghoriad ysgrifenedig/electronig.  Mae’r cwestiynau’n cael eu crynhoi ar ffurflen ymateb yn Atodiad A. Defnyddiwch yr holiadur hwn i roi eich adborth; gellir e-bostio neu bostio ymatebion gan ddefnyddio’r manylion cyswllt a ddarperir isod: consultation-document-wgu-strategic-equality-plan-2020-2024-003_welsh

Ali Bloomfield

Rheolwr Datblygu Sefydliadol ac Amrywiaeth / Organisational Development and Diversity Manager

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam / Wrexham Glyndŵr University

Ffôn/ Phone: +44(0)1978 293307 (swyddfa/ office)

E-bost / e-mail: alison.bloomfield@glyndwr.ac.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design