avow logo

AVOW

Llywodraeth Cymru Newyddion Rhwydwaith Gwledig Cymru

Rhwydwaith Gwledig Cymru News Round-up Rhifyn 19: Mawrth 2018

Rhifyn 19: Mawrth 2018

Beth Sy’n Digwydd yng Nghymru?

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 – Ffenestri Cynllun

timber

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren

Ffenestr Mynegi Diddordeb ar agor tan 30 Ebrill 2018 

Mae’r cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren yn rhoi cyllid ar gyfer buddsoddi cyfalaf sy’n ychwanegu at werth coedwigoedd drwy gynnal gweithgareddau rheoli coetir, cynaeafu pren a/neu brosesu pren.

forest

Cynllun Cydweithio i Gynllunio Coedwigaeth

Ffenestr Mynegi Diddordeb ar agor tan 30 Ebrill 2018 

Diben y cynllun hwn yw annog pobl i gynllunio er mwyn creu coetir llydanddail a chonwydd a chyfrannu at gyflawni amcanion Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP).

farm bus

Grant Busnes i Ffermydd

Nod y Grant Busnes i Ffermydd (FBG) yw rhoi cymorth cyfalaf i helpu ffermwyr yng Nghymru i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol eu daliadau amaethyddol.

Bydd contractau o’r rownd flaenorol yn cael eu rhoi i ymgeiswyr llwyddiannus ar 28 Mawrth 2018 ac yna bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael hyd at 30 diwrnod i’w derbyn.

Rhaid derbyn contractau trwy RPW Ar-lein.

rcdf

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

Ynni adnewyddadwy, arbed ynni a seilwaith band eang yw ffocws y ffenest datgan diddordeb Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig  (RCDF) sy’n agor ar5 Ebrill 2018.

food

Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig – Bwyd

Ffenestr Mynegi Diddordeb ar agor tan 10 Ebrill 2018

Mae’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig – BWYD (RBISF) yn buddsoddi cyfalaf i helpu prosiectau sy’n dod â manteision clir a mesuradwy i’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru.

Glastir

polin

Grantiau Bach Glastir (Tirwedd a Phryfed Peillio)

Rhaid cwblhau a hawlio pob gwaith cylfalaf Grantiau Bach Glastir (Tirwedd a Phryfed Peillio) dim hwyrach na 31 Mawrth 2018.

water

Grantiau Bach Glastir (Dŵr)

Rhaid cwblhau a hawlio pob gwaith cylfalaf Grantiau Bach Glastir (Dŵr), dim hwyrach na 31 Mawrth 2018.

carbon

Grantiau Bach Glastir (Carbon)

Mae contractau Grantiau Bach Glastir yn cael eu cynnig nawr i fusnesau fferm sydd wedi’u dewis o dan y thema carbon. Rhaid cadarnhau’ch bod yn derbyn y contract o fewn 21 niwrnod ar ôl ei gynnig ichi. Mae ar gael ichi ei weld ar eich cyfrif RPW Ar-lein. Pwysig: rhaid tynnu ffotograffau â geotag cyn ac ar ôl gwneud y gwaith cyfalaf a’u cyflwyno wrth hawlio’ch Grantiau Bach Glastir.

creation

Creu Coetir Glastir

Sylwch ein bod wedi estyn y dyddiad cau ichi gyflwyno’ch cynllun Glastir – Creu Coetir am gyfnod 5, o 19 Mawrth i 6 Ebrill 2018.

commons

Hawlio Glastir – Tir Comin 2018

Rhaid hawlio Glastir – Tir Comin 2018 erbyn 15 Mai 2018. Ewch i wefan Llywodraeth Cymru am gyngor a gwybodaeth.

entry

Glastir Sylfaenol ac Uwch: Camgymeriadau Cyffredin

Dylai busnesau fferm ddarllen y camgymeriadau a’r problemau mwyaf cyffredin a gafodd eu gweld yn yr archwiliadau fferm a gweinyddol yn 2017. Lleia’n y byd o broblemau a welir yn ystod archwiliad, cyflyma’n y byd y daw’r archwiliad i ben.

Mae delio â chamgymeriadau’n dreth ar amser, yn arafu’r broses dalu a gall arwain at eich cosbi.

Twristiaeth

msbf

Cronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF)

Mae’r Gronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF) ar gael i fusnesau micro a bychan sydd â llai na 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn.

Cydweithredu

leader

Prosiectau Cydweithredu yng Nghymru, y DU ac yn Drawswladol LEADER

Hoffech chi rannu gwybodaeth, profiad a syniadau? Oes gennych chi ddiddordeb mewn cydweithio?

Mae cydweithredu’n golygu llawer iawn mwy na rhwydweithio’n unig; mae’n helpu i wella’r posibiliadau ar gyfer awdurdodau lleol.

Newyddion Eraill o Gymru

biosphere

Hwb i Addysg ym Miosffer Dyfi

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar bod Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth wedi ennill gwobr UNESCO wedi’i seilio’n rhannol ar ei gwaith gyda Biosffer Dyfi, mae Partneriaeth Biosffer Dyfi wedi cychwyn ar brosiect chwe mis i greu cyfleoedd newydd i bobl ifainc ddychmygu dyfodol cynaliadwy i’r ardal.

learn

Magu Hyder i Ddysgu Rhywbeth Newydd

Ydych chi’n ystyried mynd yn ôl i weithio? Neu’n chwilio am gyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd ac i fagu hyder?

wild

Arallgyfeirio i ‘wersylla Gwyllt’ Gyda Chefnogaeth Gan Cyswllt Ffermio

Mae busnes teuluol o Sir Benfro wedi ehangu ac yn darparu cyfleoedd am swyddi i’r genhedlaeth nesaf gyda chyngor a chefnogaeth barhaus sydd wedi’i ariannu’n rhannol gan Cyswllt Ffermio.

graze

Pori i Ennill Mwy o Elw Gyda Chefnogaeth Cynllun Meistr ar Borfa Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n rhoi cyfle i ffermwyr Cymru hogi eu sgiliau arbenigol mewn rheoli glaswelltir drwy gynnal cyfres o gyrsiau ar y pwnc penodol yma.

videos

Gallwch Weld Castell-nedd Port Talbot o Safbwynt Gwahanol Trwy Wylio’r  Fideos Trawiadol Hyn

Gan fod yn enwog am gynhyrchu dur, mae llawer o ymwelwyr â Chastell-nedd Port Talbot yn disgwyl i’r dref fod dan gysgod y gwaith dur, ond erbyn hyn mae amrywiaeth o fideos newydd ar gael sy’n dangos bod ardaloedd gwledig y sir yn mynd ati i herio’r camsyniad cyffredin hwn.

I gael gwybodaeth a’r newyddion diweddaraf am Raglen Datblygu Gwledig Cymru ewch i  Dudalennau Rhwydwaith Gwledig Cymru

Beth Sy’n Digwydd yn y Deyrnas Unedig?

oecd

11eg Cynhadledd Datblygu Gwledig OECD, Gwella Arloesedd Gwledig

Mae cyfleoedd ar gael mewn ardaloedd gwledig, ac maent yn cyfrannu’n sylweddol at economïau cenedlaethol:

Cynhelir y Gynhadledd yng Nghaeredin, rhwng 9-12 Ebrill 2018, wedi’i drefnu gan Lywodraeth yr Alban, mewn cydweithrediad agos â’r Scottish Enterprise a’r Highlands and Islands Enterprise.  Mae’r digwyddiad yn cael ei gefnogi hefyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ac Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig y Deyrnas Unedig.

Daw’r cofrestru i ben ar 30 Mawrth 2018

Saesneg yn Unig)

Beth sy’n digwydd yn Ewrop?

enrd

Seminar Rhwydwaith Datblygu Gwledig Ewrop ar ‘Bentrefi Smart’

Caiff y seminar hwn gan Rwydwaith Datblygu Gwledig Ewrop – o dan y pennawd ‘Pentrefi Smart: Adfywio Gwasanaethau Gwledig drwy Arloesi Cymdeithasol a Digidol’ – ei drefnu o fewn fframwaith Camau Gweithredu’r UE ym maes Pentrefi Smart.

Dyddiad: 22/05/2018 – 09:00; Lleoliad: Brwsel, Gwlad Belg

(Saesneg yn Unig)

ec

Datblygu Gwledig: Dweud Eich Dweud!

Cafodd ymgynghoriad cyhoeddus tri mis ar befformiad Rhaglenni Datblygu Gwledig 2007-2013 ei lansio ar 22 Ionawr 2018 gan DG AGRI y Comisiwn Ewropeaidd.

(Saesneg yn Unig)

enrd

LEADER: yn Symleiddio Pethau

Mewn gweithdy ENRD diweddar (6 Chwefror 2018 – Brwsel, Gwlad Belg), trafodwyd y potensial i symleiddio LEADER/CLLD yn y cyfnod rhaglennu hwn a’r blaenoriaethau ar gyfer eu symleiddio yn y dyfodol.

(Saesneg yn Unig)

toolkit

Adnoddau ar Ddulliau Arloesol o Reoli Tir 

Porwch trwy set o astudiaethau achos ac arweinlyfr sy’n rhoi arweiniad a chynghorion i ffermwyr a choedwigwyr ar sut i ddatblygu menter gydweithredol lwyddiannus sy’n cynyddu manteision amgylcheddol a chymdeithasol rheoli tir.

(Saesneg yn Unig)

eip

Cynnyrch Ychwanegol ac Arloesol o Goedwigoedd Ewrop

Beth sy’n gyffredin rhwng cloron (ffwng), corc a dofednod a wyau coedwigoedd? Maen nhw i gyd yn gynnyrch coedwigoedd Ewrop.

(Saesneg yn Unig)

Cysylltiadau Defnyddiol

Gwefannau Defnyddiol

Gwefannau (Saesneg yn Unig)

Cylchlythyrau Eraill (Saesneg yn Unig)

AMDANOM NI

Mae Newyddion Rhwydwaith Gwledig Cymru yn cynnig crynodeb o newyddion, gwybodaeth a chyfleoedd rhwydweithio sy’n gysylltiedig â Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020. Mae’n ffordd hwylus i rannu gwybodaeth ac enghreifftiau o arferion da yng Nghymru, y DU ac Ewrop. Os hoffech chi gyfrannu unrhyw beth sy’n berthnasol i ddatblygu gwledig yng Nghymru, cysylltwch â Rhwydwaithgwledig@llyw.cymru

Rhagor o wybodaeth ar y we:

llyw.cymru/rhwydwaithgwledig

Dilyn ar-lein:

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design