avow logo

AVOW

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2015-16

Welsh GovernmentBlaenoriaethau a Rhagolygon

Bob blwyddyn bydd Llywodraeth Cymru yn datblygu cynlluniau i ddangos sut y mae’n bwriadu gwario ei Chyllideb, gan flaenoriaethu yn unol â’r ymrwymiadau sydd yn y Rhaglen Lywodraethu. Cyflwyno’r cynlluniau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru er mwyn iddo graffu arnynt a’u cymeradwyo yw’r cam nesaf. Bydd proses y gyllideb yn digwydd yn ystod yr hydref, fel bod y cynlluniau yn cael eu cymeradwyo ymhell cyn dechrau’r flwyddyn ariannol nesaf ar 1 Ebrill.

Rydym wedi wynebu cyfres o benderfyniadau anodd o ran y gyllideb ers 2010, o ganlyniad i doriadau Llywodraeth y DU i’r grant y mae’n ei roi i Lywodraeth Cymru. Disgwylir i’n Cyllideb fod 10% yn is yn 2015-16, mewn termau real, o’i chymharu â 2010-11. Hyd yn hyn, rydym wedi canolbwyntio ar amddiffyn y GIG ac ysgolion, ar hybu twf economaidd a chreu swyddi, ac ar drechu tlodi ac amddiffyn pobl agored i niwed. Yn ôl y rhagolygon, mae’n debyg y byddwn o dan bwysau ariannol mwy taer fyth ar ôl 2015-16. Mae’r Sefydliad Astudiaethau Cyllid yn rhagweld y bydd ein sefyllfa ariannol yn gwaethygu eto, ac y gallai ein Cyllideb fod 20% yn is erbyn diwedd y degawd hwn na’r hyn oedd ar ei ddechrau, mewn termau real, ac yn dibynnu ar benderfyniadau Llywodraeth y DU.

Yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni, ac o ystyried y rhagolygon ar gyfer gwariant cyhoeddus, mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn amddiffyn y gwasanaethau cyhoeddus y mae cymaint o bobl yn dibynnu arnynt, ac yn gwarchod yn erbyn toriadau Llywodraeth y DU. Wrth gwrs, yn ogystal â’r cyllid rydym yn ei dderbyn gan Lywodraeth y DU, rydym hefyd yn ceisio sicrhau cymaint o gyllid â phosibl o ffynonellau eraill. Er enghraifft, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio’n galed i sicrhau bod Cymru yn cael cymaint o fudd â phosibl o raglenni’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd. Rydym yn disgwyl sicrhau rhyw £2 biliwn o gyllid o’r Cronfeydd Strwythurol yn ystod cyfnod rhaglenni 2014-20. Byddwn hefyd yn cymryd camau i dynnu cyllid i lawr o ffrydiau ariannu eraill yr UE, fel Horizon 2020. Mae gan y gronfa hon gyllideb o ryw £60 biliwn ar draws Aelod-wladwriaethau’r UE, i gefnogi ymchwil ac arloesi.

Rydym yn awyddus i sicrhau mai ein blaenoriaethau buddsoddi yw’r rhai cywir wrth inni lunio ein cynlluniau gwario ar gyfer y dyfodol. Agwedd hollbwysig ar hyn yw ein bod yn gwrando ar brofiadau’r rheini sy’n gweithio ar wyneb y graig yn darparu gwasanaethau cyhoeddus, eu hundebau llafur a’r Trydydd Sector. Yn bwysicach na dim, mae’n bwysig ein bod yn gwrando ar brofiadau’r rheini sy’n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus. Byddwn hefyd yn gofyn am farn y sector preifat, fel partner darparu hollbwysig yn y broses o arwain Cymru allan o’r dirwasgiad.

Fel rhan o hyn, byddaf yn teithio ar hyd a lled Cymru yn ystod y gwanwyn a’r haf, i glywed eich barn o lygad y ffynnon, a sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn parhau i ddeall eich blaenoriaethau ac ymateb i heriau ein rhagolygon ariannol yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Rydym yn awyddus i wybod:

I ddysgu mwy am y Gyllideb Llywodraeth Cymru ewch i’n gwefan

www.cymru.gov.uk

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design