avow logo

AVOW

E-Gylchlythyr rhyngweithiol cyntaf 2018

Croeso i E-Gylchlythyr rhyngweithiol cyntaf 2018 y Porth i Gyn-filwyr!

Ers y lansio meddal ar 3 Ebrill 2017:

Adolygiad o ddigwyddiadau

chrismtasHysbysebu dros y Nadolig – Diolch i gymorth hael papurau newydd cenedlaethol fel The Sun, The Mirror, The Telegraph a The Guardian, roedd modd i ni ddarparu cyfres o hysbysebion dros y Nadolig i godi ymwybyddiaeth bod y gwasanaeth ar gael 365 diwrnod y flwyddyn gan gynnwys Dydd Nadolig – diwrnod sy’n gallu bod yn anodd iawn i lawer o bobl, gan gynnwys cyn-filwyr a’u teuluoedd.

Ymateb gwych ar Twitter – Roeddem wrth ein bodd bod y Gweinidog Gweithwyr Amddiffyn a Chyn-filwyr, Tobias Ellwood, wedi gweld yr hysbysebion ac wedi mynd ati i drydar i’w 35,000 o ddilynwyr: Gallwch chi ein helpu i gyrraedd cyn-filwyr sy’n agored i niwed drwy rannu ein postiau.

 

#Squared Away 

Gydol mis Ionawr aethom ati i gynnal ail ymgyrch integredig gan ddefnyddio’r hashnod #SquaredAway. Gan ddefnyddio’r term milwrol ar gyfer ‘mynd i’r afael â phethau’, bob wythnos roedd yr ymgyrch yn canolbwyntio ar angen gwahanol y gallai cyn-filwr neu ei deulu angen cymorth neu wybodaeth yn ei gylch, yn amrywio o iechyd corfforol i lesiant meddwl. Ymgysylltwyd â llawer o bartneriaid ac roedd yr ymgyrch yn boblogaidd ar y cyfryngau cymdeithasol.

Wrth ganolbwyntio ar Gyflogaeth yn ystod wythnos olaf mis Ionawr, llwyddodd y tîm Cysylltiadau Cyhoeddus i gael sylw mawr ym mhapur newydd The Sun ynghyd â chyfweliad â’r Porth i Gyn-filwyr ar gyfer cyfres arbennig ar sioe’r rhwydwaith ‘Totally Connected’ ar Radio’r Lluoedd Arfog, BFBS a ddarlledwyd ledled y DU a thramor.

Fel rhan o ymgyrchoedd y dyfodol, bydd y Porth i Gyn-filwyr yn tynnu sylw at faterion fel arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd adeg Diwrnod Sant Ffolant ac yn dathlu cyn-filwyr benywaidd cryf ym mis Mawrth.

Cynhaliwyd ail sesiwn briffio partneriaid atgyfeirio’r Porth i Gyn-filwyr ym mis Hydref 2017. Cyflwynwyd gwybodaeth i bartneriaid am y perfformiad hyd yn hyn, adborth gan Connect Assist a gwybodaeth am gynlluniau a gwaith marchnata hyd yn hyn. Cafwyd sesiwn holi ac ateb ddefnyddiol wedyn.

covenantGrŵp Cyfeirio Cyn-filwyr (VRG) Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ym mis Rhagfyr 2017. Mae VRG y tri gwasanaeth yn cynrychioli cyn aelodau o’r lluoedd arfog a’u teuluoedd ledled y DU a thramor.

Erbyn hyn, mae gennym dros 30 o bartneriaid sy’n gallu helpu gydag amrywiaeth eang o faterion, gan gynnwys tri chefnogwr newydd a fydd yn helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau cyn-filwyr a’u teuluoedd:

 

Beth sy’n digwydd dros y misoedd nesaf?

 

I gael newyddion diweddaraf y Porth i Gyn-filwyr ewch i:

 

Twitter a Facebook

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design