avow logo

AVOW

Miloedd yng Nghymru yn Colli Cyfleoedd i Fanteisio ar Help i Dalu eu Treth Gyngor

Wrth i filiau’r dreth gyngor gyrraedd tai ledled Cymru, gallai miloedd o aelwydydd fod yn colli cyfleoedd i fanteisio ar ostyngiadau y maen nhw’n gymwys i’w cael.

Heddiw, roedd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn annog pobl i gadarnhau eu bod yn ymwybodol o’r holl ddisgowntiau a gostyngiadau y gallent fod yn gymwys i’w cael.

Efallai eich bod yn gymwys i dalu llai o dreth gyngor:

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol a sefydliadau’r trydydd sector, gan gynnwys Cyngor ar Bopeth ac Age Cymru, i sicrhau bod pobl yn fwy ymwybodol o’r holl gymorth sydd ar gael i’w helpu i dalu’r dreth gyngor. Bydd ymgyrch codi ymwybyddiaeth newydd yn cael ei lansio, ac mae modd i chi ganfod a ydych chi’n gymwys i gael disgownt yn rhwydd drwy holiadur gwirio ar-lein. Bydd nodiadau sy’n atgoffa am y cymorth sydd ar gael hefyd yn cael eu hanfon i aelwydydd.

Dywedodd yr Athro Drakeford; “Rydyn ni’n gwybod bod miloedd o aelwydydd yng Nghymru yn colli cyfleoedd i fanteisio ar gefnogaeth y gallan nhw fod yn gymwys i’w gael o ran eu treth gyngor. Mae llawer o ddisgowntiau, gostyngiadau ac esemptiadau ar gael ac mae rhestr o’r rhain i gyd ar gael ar ein gwefan newydd. Gallai rhoi ychydig funudau o’ch amser arwain at arbedion sylweddol i’ch taliadau.”

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, Alun Davies, “Mae sicrhau bod y dreth gyngor yn decach yn rhan hanfodol o’n cynlluniau i ddiwygio llywodraeth leol yng Nghymru.

Rydyn ni wedi gweithio’n galed i sicrhau bod aelwydydd agored i niwed yng Nghymru yn parhau i gael cymorth gyda’r dreth gyngor fel rhan o’n Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor cenedlaethol. Er hyn, nid yw llawer o aelwydydd yn ymwybodol y gallan nhw fod yn gymwys ar gyfer y cynllun, neu’n gymwys i gael disgowntiau neu esemptiadau eraill. Byddwn yn annog pawb i edrych ar y wefan i weld a allan nhw fod yn talu llai o dreth gyngor.”

Mae rhestr lawn o’r meini prawf cymhwysedd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru:  https://llyw.cymru/cymorthtrethgyngor a https://gov.wales/counciltaxhelp

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design